"elementär" - Engelsk översättning


Menade du elementar-
SV

"elementär" på engelska

SV elementär
volume_up
{adjektiv}

elementär (även: enkel, grundläggande, grund-, elementar-)
Religionsfrihet är en elementär mänsklig rättighet som ni måste driva!
Religious freedom is an elementary human right, which you must press for!
I den meningen är det en elementär sak att fartygen åläggs att lämna sitt avfall i hamnarna.
The requirement that ships discharge their waste in port follows the same elementary logic.
This is elementary economic logic.
elementär (även: grundläggande, fundamental, bas-, grund-)
volume_up
basic {adj.}
Men nu kommer jag till ett elementärt problem i kommissionens rättspolitik.
But this brings me to what is a basic problem for the Commission's legal policy.
Innehållet har inte offentliggjorts, vilket för övrigt verkar som en elementär försiktighet, framför allt när valperioderna närmar sig.
Their content is not made public, which I feel demonstrates a basic sense of caution, especially in the run-up to the electoral period.
Endast om den internationella insatsen respekterar dessa elementära regler, kan den ha vissa utsikter till framgång.
The mission will have some hope of success only if those basic rules are respected.
Alla människor har en inneboende livsvilja och strävan efter att leva, och denna mentala och elementära kraft måste vårdas.
There is a desire to live and to strive to live innate in every person, and this mental elemental force must be cultivated.
elementär (även: institutionell)
elementär (även: rudimentär)
Skall man återinföra ett förbättrat system för intervention, en intervention som gav odlaren ett elementärt skydd?
Will an improved intervention system providing rudimentary protection for producers be reintroduced?
Vad tjänar då konferenser och proklamationer, konventioner och beslut till när det inte ens existerar ett elementärt ingripande vad gäller extrema överträdelser av de mänskliga rättigheterna?
What, then, was the point of all the conferences, declarations, conventions and decisions, when there is not even a rudimentary intervention to prevent extreme violations of human rights?
elementär (även: vardaglig, uppriktig, banal, klar)
volume_up
simple {adj.}
Feynmans vetenskapliga stil var att alltid leta efter den enklaste, mest elementära lösningen som var möjlig på ett problem.
Feynman's scientific style was always to look for the simplest, most elementary solution to a problem that was possible.

Synonymer (svenska) till "elementär":

elementär

Användningsexempel för "elementär" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNi förstår, jag betraktar rätten att ställa frågor som en elementär parlamentarisk rättighet.
As you know, I regard the putting of questions as a fundamental parliamentary right.
SwedishDet är en elementär fråga, eller hur?
I do not think this is too hard to understand.
SwedishVad som står på spel här är först och främst en social fråga av elementär vikt, men också Europas konkurrenskraft i världen i stort.
What is at stake here is, first and foremost, a social issue of primary importance, but also the competitiveness of Europe in the world at large.
SwedishKunnande ersätts med elementär, ytlig pågående utbildning som kommer att utrusta arbetstagarna med den kompetens som behövs mest just då.
Knowledge is replaced with ephemeral, superficial ongoing training that will equip workers with whatever skills are needed by capital at the time.
SwedishAtt utveckla de demokratiska institutionerna i hela Georgien är ett sätt för Europeiska unionen att ge elementär hjälp och detta pågår för tillfället.
One of the areas in which the European Union is able to provide fundamental help is the development of democratic institutions throughout Georgia. And it is already doing so.
SwedishAtt rätta sig efter de ytterst få bestämmelserna om arbetslivet i de internationella konventionerna är en elementär skyldighet för de utvecklade staterna i Europeiska unionen.
Meeting minimum labour standards in international conventions is one of the fundamental obligations of the developed countries in the European Union.
SwedishDen skapar klarhet över yrkesmässiga utvecklingsmöjligheter i Europeiska unionen och strävar efter jämställdhet, vilket är en elementär medborgerlig rättighet.
It creates clarity with regard to professional development opportunities in the European Union, and it strives for equality, which is a fundamental citizens ' right.
SwedishOch det ligger inte något dåligt i att vi en efter en, olika representanter för politiska partier och med olika känslighet upprepar en elementär tanke för kommissionen.
And it is no bad thing that, one after another, the representatives of the various political groups, with their different sympathies, have been repeating a fundamental idea to the Commission.
SwedishFörutom vederbörliga politiska överväganden är möjligheten för att försörjningen ska störas på grund av en otillräcklig reservkapacitet och av otillräckliga reservnivåer en elementär riskfaktor.
It is a well-documented statistical belief among experts that prices of oil and oil products increasingly relax with growing levels of reserves in major consumer countries.