SV element
volume_up
{neutrum}

1. allmänt

element (även: moment, ämne, beståndsdel, faktor)
volume_up
element {substantiv}
Förväntningar är också ett centralt element i den europeiska sysselsättningsstrategin.
Anticipation is also a central element of the European Employment Strategy.
Ett element i enhetsakten är den ekonomiska och sociala sammanhållningen.
An element of the work of unification is cohesion, both economic and social.
Ett viktigt element här är omorienteringen av Phare för att förbereda anslutningen.
An important element here is the reorientation of PHARE to prepare accession.
volume_up
cell {substantiv}
Om en cell i tabellen är aktiverad, så visar den här menyn kommandona som behövs för att formatera element i tabellen.
If a sheet cell is activated then you see the commands for formatting the elements contained in the sheet.
., men bara ett av dessa element åt gången.
The clipboard can contain various types of data, including text, images, graphics, cells, and sound files, but only one of these elements at a time.
element (även: del, komponent, ingrediens, beståndsdel)
volume_up
component {substantiv}
En sådan politik skulle behöva bestå av ett flertal element.
Such policy should comprise various components.
De väsentliga elementen i det är att parlamentet skall göras delaktigt genom samrådsförfarande.
The essential components are provided for in parliamentary consultation.
Ändringsförslag nr 2 motarbetar decentraliseringsidén liksom alla enskilda element direkt eller indirekt täcks av den ursprungliga texten.
Amendment No 2 runs contrary to the idea of decentralization, as the individual components are all covered, directly or indirectly, by the original text.
element (även: värmeelement, radiator)
volume_up
radiator {substantiv}
I never turn on the radiator.

2. teknik

element
volume_up
section {substantiv}
Flyttar fokus till nästa område eller element i en dialogruta.
Advances focus to the next section or element in a dialog.
I det här området väljer du de element som ska infogas i sidmarginalen då dokumentet skrivs ut.
In this section, you select the elements to be inserted on the page margin when printing.
som utgjorde ett viktigt element i associeringsavtalet.
With this, he immediately undermined the objective of 'fighting terrorism', a prominent section of the Association Agreement.

Synonymer (svenska) till "element":

element

Synonymer (engelska) till "element":

element

Användningsexempel för "element" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishBeträffande dessa element förefaller det finnas enighet mellan institutionerna.
On these elements there seems to be a convergence of views among the institutions.
SwedishDet sätter Lissabon före Göteborg och vissa element från Lissabon framför andra.
It champions Lisbon over Gothenburg and some elements of Lisbon over others.
SwedishOm jag nu får vara så förmäten skulle jag vilja omnämna två eller tre element.
However, if I may be so bold, I would like to touch on two or three elements.
SwedishJag måste erkänna att många har ifrågasatt behovet av vissa element i denna åtgärd.
I have to say that many have questioned the need for some aspects of this measure.
SwedishDen fria marknadsekonomin innehåller i sig element som leder till en bättre miljö.
The free market economy includes elements which lead to a better environment.
SwedishDessa två element tror jag att vi måste utveckla under de kommande månaderna.
These are two elements which I think we need to develop in the coming months.
SwedishFör första gången har vi kunnat se en terrorism som kännetecknas av två element.
For the first time, we have seen in terrorism something characterised by two elements.
SwedishKonkurrenskraft och sammanhållning är element som kompletterar och stöder varandra.
Competitiveness and cohesion are elements which complement and support one another.
SwedishJag är därför övertygad om att vi har de element som behövs för ett viktigt genombrott.
So I am confident that the elements are in place for an important breakthrough.
SwedishDetta är skälet till att jag anser att det finns ett positivt element i Portugals fall.
That is why I think that this is quite positive from Portugal' s point of view.
SwedishJag vill bara belysa några viktiga gemensamma element som det realiserar.
I will highlight just a few of the important common elements it puts in place.
SwedishDet finns dock flera speciella element som vi inte kan stödja, till exempel:
However there are a number of specific elements which we cannot support, for example:
SwedishAllt det som kommer att omfattas av detta är inte bara sidor, det är element.
And all these things that are going to be on this are not just pages, they are things.
SwedishDetta är skälet till att jag anser att det finns ett positivt element i Portugals fall.
That is why I think that this is quite positive from Portugal's point of view.
SwedishEU-eliten försöker att avskaffa detta främsta demokratiska element också.
In the event of a discrepancy between the map and the terrain, follow the terrain.
SwedishPå sidan 5 bestämmer du vilka element faxet ska innehålla, t.ex. datum, ärenderad o.s.v.
Page 5 defines the elements to include in your fax, such as date, subject, etc.
SwedishUtan dessa två element skulle problemet vi försöker tackla inte finnas.
Without those two elements, the problem that we wish to tackle would not exist.
SwedishDet är berömvärt att Chris Davies i sitt betänkande betonar en rad viktiga element.
It is to be commended that Mr Davies' report highlights a number of important elements.
SwedishMed den här ikonen döljer du alla element som finns under den aktuella nivån i hierarkin.
Click this icon to hide the elements below the selected level in the hierarchy.
SwedishDet är i huvudsak dessa tre element som behandlas i det bifogade ändringsförslaget.
These are the three main elements covered by the amendments that have been tabled here.