"efterlysa" - Engelsk översättning

SV

"efterlysa" på engelska

SV efterlysa
volume_up
{verb}

efterlysa (även: kräva, erfordra, uppmana, be om)
Det är lätt att stå här i parlamentet och efterlysa en samordnad ekonomisk politik.
It is easy, within Parliament, to call for the coordination of economic policies.
Redan i höstas hörde vi Bernard Kouchner efterlysa civilpolis.
Last autumn, we already heard Mr Bernard Kouchner call for a civilian police force.
Jag menar att president Bush gör rätt i att efterlysa en FN-resolution i frågan nu.
I believe that President Bush is right to call for a UN resolution on this subject now.
efterlysa (även: söka, behöva, vilja, fråga efter)
Vi vill förbättra möjligheterna att utbyta personuppgifter för att spåra efterlysa personer.
We want to improve the opportunities to exchange personal information for the purposes of tracing wanted persons.
Om vi vill stärka Frontex kan vi inte bara efterlysa förändringar och komma med förslag, utan vi måste också lägga fram en lagstiftning.
If we want to strengthen Frontex, we cannot just call for things to happen and just make proposals, we must also put legislation on the table.
Man har av ideologiska orsaker redan för 30 år sedan och mera velat ha dessa skatter, så det är inte speciellt innovativt att efterlysa dem.
For ideological reasons, we wanted these taxes 30 years or more ago, so it is nothing particularly innovative to call for them.
efterlysa (även: droppa, sippra, dregla, dribbla)
efterlysa (även: pladdra, snacka)

Synonymer (svenska) till "efterlysa":

efterlysa

Användningsexempel för "efterlysa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishTillsammans måste vi efterlysa och arbeta för ett europeiskt svar på finanskrisen.
Together we must call and work for a European response to the financial crisis.
SwedishDet är lätt att stå här i parlamentet och efterlysa en samordnad ekonomisk politik.
It is easy, within Parliament, to call for the coordination of economic policies.
SwedishSedan bör han efterlysa en öppen och omfattande debatt om Pakistans framtid.
He should then call for an open and wideranging debate about the future of Pakistan.
SwedishJag menar att president Bush gör rätt i att efterlysa en FN-resolution i frågan nu.
I believe that President Bush is right to call for a UN resolution on this subject now.
SwedishKommer rådet att efterlysa en internationell konvention om vapenhandel?
and (b) marking, registration and tracing of small arms and light weapons?
SwedishFör det andra bör vi efterlysa nya impulser till den stillastående situationen på Cypern.
Secondly, we should call for new momentum on the stalled situation in Cyprus.
SwedishMed detta i åtanke vill jag efterlysa lika möjligheter även för barn.
With this in mind, I would like to call for equal opportunities for children too.
SwedishJag tror att vi i stället måste efterlysa en radikal förändring av öppenhetskulturen.
Instead, I believe that we should call on a radical change in the culture of transparency.
SwedishHon är välkänd när det gäller att efterlysa ökad öppenhet och insyn.
She has a great history of challenging for greater openness and transparency.
SwedishDärför fortsätter jag att efterlysa en gemensam ram för en bankavgift på global nivå.
This is why I will continue to call for a common framework for a bank levy at global level.
SwedishDe kommer hit för att efterlysa lagstiftning som kommer att ge dem denna rörelsefrihet.
They come to ask for the kind of legislation that will allow them this freedom of movement.
SwedishRedan i höstas hörde vi Bernard Kouchner efterlysa civilpolis.
Last autumn, we already heard Mr Bernard Kouchner call for a civilian police force.
SwedishDet är dock för tidigt att efterlysa forskning för att främja reglering.
However, the call for research to promote regulation is premature.
SwedishDetta är en vettig korrigering, och vi gör rätt i att efterlysa detta.
That is a sensible correction and we were right to call for it.
SwedishDet räcker inte att efterlysa solidaritet mellan generationerna.
It is not enough to call for solidarity between the generations.
SwedishHur många gånger ska vi höra ordförandeskapet, som till exempel det svenska, efterlysa resultat?
How many times are we to see the Presidency, for example the Swedish Presidency, seeking results?
SwedishJag vill svara ministern med att efterlysa mer sunt förnuft.
I would respond to the Minister with a call for more common sense.
SwedishJag tror att flera ledamöter här i kväll kommer att efterlysa sådana försäkringar från kommissionen.
I think there will be Members tonight who will be seeking that reassurance from the Commission.
SwedishVidare måste vi, som föregående talare påpekade, på samma gång efterlysa en allmän dialog.
Furthermore, we must, at the same time, call for a general dialogue, as the previous speaker pointed out.
SwedishJag hade goda skäl att efterlysa honom som saknad den 12 oktober.
I had good reason for posting him as missing on 12 October.