SV

efterfrågan {enbart singularis}

volume_up
1. "bestämd form"
efterfrågan (även: marknad, handel, torget, avsättning)
Om det finns en efterfrågan på marknaden så kommer producenterna att möta denna efterfrågan.
If there is a demand from the market, they will respond to this demand.
Marknadens efterfrågan betyder nämligen inte att produktionen måste subventioneras.
After all, market demand does not mean that production must be subsidised.
Anpassning till marknadens efterfrågan och växling till produkter med högre förädlingsvärde.
adapting to market demand and shifting towards higher value-added products,

Användningsexempel för "efterfrågan" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMen vi måste också inse att den främsta drivkraften bakom handeln är efterfrågan.
But we must also recognise that the principal motor driving the trade is demand.
SwedishFör närvarande svarar Kina för 40 procent av världens ökade efterfrågan på olja.
At present, China accounts for 40 % of the additional worldwide demand for oil.
SwedishFör närvarande svarar Kina för 40 procent av världens ökade efterfrågan på olja.
At present, China accounts for 40% of the additional worldwide demand for oil.
SwedishDet här beror naturligtvis på marknadens efterfrågan på andra former av säkerhet.
Of course, this depends on the demand in the market for other forms of collateral.
SwedishTill dem hör främst sexturismen, vars efterfrågan till största delen är europeisk.
Foremost among these is sex tourism, the causes of which lie primarily in Europe.
SwedishDetta beror bara till viss del på den starka ökningen av efterfrågan utanför EU.
The huge growth in demand beyond the EU's borders alone will determine this.
SwedishAllt tyder på att efterfrågan på snabba transporter är större än tillgången.
All the evidence suggests that demand for high-speed transport outstrips supply.
SwedishOsäkra konsument- och fastighetslån ledde till en växande efterfrågan på likviditet.
Insecure consumer and property loans gave rise to a growing demand for liquidity.
SwedishDet är uppenbart att vi måste producera mer eftersom efterfrågan också måste täckas.
It is clear that we have to produce more because demand also has to be covered.
SwedishDärför är det huvudsakligen i samband med efterfrågan som EU kan och bör ingripa.
It is therefore essentially on the demand side that the EU can and should intervene.
SwedishBland annat föreslås ett beslutsamt agerande när det gäller efterfrågan på energi.
Amongst other things, it proposes decisive action in connection with energy demand.
SwedishEfterfrågan överstiger med andra ord vida programmets ekonomiska möjligheter.
The demand is therefore far outstripping the financial scope of the programme.
SwedishDet är viktigt för oss alla att efterfrågan på trä tillgodoses även i framtiden.
It is important for all of us that the demand for timber is satisfied in future, too.
SwedishOm man vill stimulera tillväxten måste man också stödja den inhemska efterfrågan.
Second, if growth is to receive a boost, internal demand must be supported.
SwedishJag har personligen gjort allt jag kan för att minska efterfrågan på prostitution.
I have personally done all that I can to reduce the demand for prostitution.
SwedishDäremot saknas åtgärder i syfte att begränsa efterfrågan.
Whilst this is commendable, no mention is made of measures to curb demand.
SwedishJag tycker att det är bra att kommissionen nämnde efterfrågan i sin inledning.
I think it good that the Commissioner mentioned demand in his introduction.
SwedishDessutom kan en avgift komma att betydligt minska efterfrågan på vägtransport.
Furthermore, a toll may significantly reduce the demand for road transport.
SwedishDessutom ökar konsumenternas efterfrågan när det gäller livsmedelskvalitet.
In addition, the demands of consumers regarding the quality of food are increasing.
SwedishVi har haft störst efterfrågan i Syd- och Mellaneuropa samt i regionen Americas.
We have seen strongest demand in Southern and Central Europe and in the Americas region.

Synonymer (svenska) till "efterfrågan":

efterfrågan
Swedish