1. allmänt
Markera sökningen med musen och dra den till den önskade databasens tabellcontainer.
Select the query and drag it into the table container of the desired database.
Dra den intrycka kommandoknappen från dialogrutan och släpp den på symbollisten.
Drag the pressed button out of the dialog and drop it on to the toolbar.
Dra datafälten som behövs i adressen en och en till etiketten uppe till vänster.
Drag the data fields needed for the Address individually into the top left label.
Dra ett element till det ställe i listrutan som Du vill flytta det till.
To move an entry, drag it to another position in the list box.
Den etiopiska regeringens beslut att dra tillbaka sina styrkor var mycket välkommet.
The Ethiopian Government’s decision to move back its forces has been very welcome.
En enskild tabulator flyttar du på linjalen genom att dra med musen.
Move individual tab stops on the ruler using the mouse.
Istället för att trycka ut vattnet, använde de kanalerna för att dra in vatten igen.
Instead of pushing water out, they used the channels to pull water back in.
Utan handel finns det ingen möjlighet för Afrika att dra upp sig själv ur fattigdom.
Without trade, there is no way that Africa can pull itself out of poverty.
Vi måste nu dra tillsammans som en kontinent, eller så kommer vi att falla sönder.
We have to pull together now as a continent or we will fall apart.
Syftet är att dra uppmärksamheten bort från detta.
The idea is to divert attention away from this fact.
För att dra upp Albanien ur träsket behövs ytterligare demokratisering och liberalisering.
Further democratisation and liberalisation are needed to haul Albania out of the mire.
Skall vi dra dem inför den internationella domstolen för mänskliga rättigheter?
Haul them before the Court of Human Rights?
Den, som där förfogar över pengar, kan dra den, som lurar till sig dessa, inför domstol och få en dom.
There, whoever has the power of disposal over money can haul the perpetrators of fraud before the courts and have them sentenced.
Man kan inte knuffa på ett rep, utan man måste dra i det säger ett finländskt ordspråk.
You cannot push on a cord; you have to pull it, as the Finnish saying goes.
Ni kan knuffa, ni kan dra och ni kan få tåget tillbaka på rätt spår.
You can push, you can pull and you can get the train back on track.
Vi bör dra nytta av dessa betydande åtgärder för att driva frågan framåt inom EU.
We should take advantage of that significant step in order to push forward from within the European Union.
Ni avbryter vissa talare abrupt och låter andra dra över mycket länge på talartiden.
You cut off some people dramatically and let others run over for a very long time.
Dessa debatter kan dra över tiden och fortsätta under frågestunden.
Those debates may run over into Question Time.
Tyvärr måste vi dra slutsatsen – och detta är inte första gången – att vår vädjan har varit förgäves.
Were it not useful to Russia, the situation there would have changed long ago and the country would not be run by Lukashenko.
dra (även: bogsera, släpa)
volume_up
to tow [towed|towed] {vb} (haul behind, drag)
Om man kan hitta olycksplatserna snabbt kan räddningspersonalens, polisens och bilbärgningstjänstens ankomsttider minskas drastiskt.
If accident locations can be found quickly, the arrival times of rescue teams, police and towing firms can be drastically reduced.
Detta gör det enkelt att kvantifiera silkets egenskaper med metoder som testar draghållfastheten vilket ungefär går ut på att dra i ena änden på fibern.
So this makes quantifying silk properties by methods such as tensile testing, which is basically, you know, tugging on one end of the fiber, very amenable.
2. gastronomi: "te"
Det kommer därefter att vara möjligt att dra nödvändiga slutsatser för EU.
It will then be possible to draw the necessary conclusions for the EU.
Först då kommer det att vara dags att dra slutsatser om fördragets framtid.
Only then will it be time to draw conclusions on the future of the Treaty.
Låt oss alltså dra de rätta slutsatserna av händelserna i Bryssel och Charleroi.
Let us draw the right conclusions from the events in Brussels and Charleroi.
3. militärt: "vapen"
Istället för att trycka ut vattnet, använde de kanalerna för att dra in vatten igen.
Instead of pushing water out, they used the channels to pull water back in.
Utan handel finns det ingen möjlighet för Afrika att dra upp sig själv ur fattigdom.
Without trade, there is no way that Africa can pull itself out of poverty.
Vi måste nu dra tillsammans som en kontinent, eller så kommer vi att falla sönder.
We have to pull together now as a continent or we will fall apart.
4. vardagligt
dra (även: pysa, dra sin kos)

Användningsexempel för "dra" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNär det gäller förslaget framför oss vill jag be kommissionen dra tillbaka det.
Regarding the proposal in front of us, I would ask the Commission to withdraw it.
SwedishAtt plötsligt dra in stöd efter 2013 skulle vara katastrofalt för de regionerna.
The sudden removal of subsidies after 2013 would be devastating for these regions.
SwedishOm denna nyckelfråga inte besvaras kommer nationella företag att dra sig undan.
If this key question is not answered, national companies are liable to be wary.
SwedishGränsen mellan att göra affärer och ekonomisk brottslighet är ofta svår att dra.
There is often a fine line between business activities and white-collar crime.
SwedishDet finns ingen anledning att dra in parlamentet i diskussionen om kommissionen.
There is no need for us to bring Parliament into the discussion on the Commission.
SwedishKommissionen verkar dra sig för att ge den turkiska regeringen denna uppmuntran.
The Commission seems to baulk at giving the Turkish Government that encouragement.
SwedishTurkiet måste därför dra tillbaka sina ockupationsstyrkor från Republiken Cypern.
As such, Turkey must withdraw its occupying troops from the Republic of Cyprus.
SwedishVi skall se vilka slutsatser vi kan dra och vad vi kan lära oss av de planerna.
We will want to see what conclusions and lessons can be learned from those plans.
SwedishEmellertid måste EU också agera för att hantera krisen och dra lärdom av den.
However, Europe must act too, to deal with the crisis and learn lessons from it.
SwedishI Georgien vägrar ryska styrkor att dra sig tillbaka och stöder separatisterna.
In Georgia Russian forces are refusing to withdraw and are supporting separatists.
SwedishOm man med politiska medel skall uppnå fred, måste militären dra sig tillbaka.
If peace is to be achieved by political means then the military have to withdraw.
SwedishOm EU inte kan klara sig på de pengar som man får måste man dra åt svångremmen.
If Brussels cannot manage on the money it gets, then it needs to tighten its belt.
SwedishFrågan handlar inte om att dra till sig statligt stöd i detta slags regioner.
The issue is not about actually attracting state aids in those kinds of regions.
SwedishMan kan dra lärdom av dessa reaktioner, som utgör en del av arvet efter tribunalen.
Lessons can be drawn from these reactions, which form part of the ICC's legacy.
SwedishUnionens medborgare kommer att dra nytta av avregleringen av tjänster på lång sikt.
Union citizens will benefit from the liberalisation of services in the long term.
SwedishDet är därför ännu inte tid att dra tillbaka de stödåtgärder som har vidtagits.
It is therefore not yet time to withdraw the support measures that have been taken.
SwedishDet är en fråga där man, även om det råder samförstånd, kan dra olika slutsatser.
It is an issue on which people of goodwill can come to different conclusions.
SwedishDe framtida generationerna, våra barn, verkar trots allt dra det kortaste strået.
After all, the future generations, our children, appear to be getting a rough deal.
SwedishPensionärerna i Frankrike, och även i övriga Europa, måste dra åt svångremmen.
Pensioners in France, and in Europe as well, will have to tighten their belts.
SwedishOch jag fruktar att vi måste be kommissionen dra tillbaka sitt förslag och börja om.
And I fear we must ask the Commission to take its proposal away and start again.