SV

dotterbolag {neutrum}

volume_up
1. allmänt
dotterbolag
Skulle kommissionen kunna se till att det införs en bindande människorättslagstiftning som gör företag ansvariga för sin verksamhet i utlandet, oavsett om denna sker direkt eller genom dotterbolag?
Would the Commission ensure the introduction of binding human rights legislation to hold companies accountable for their activities overseas, either directly or through affiliates?
dotterbolag
Skulle kommissionen kunna se till att det införs en bindande människorättslagstiftning som gör företag ansvariga för sin verksamhet i utlandet, oavsett om denna sker direkt eller genom dotterbolag?
Would the Commission ensure the introduction of binding human rights legislation to hold companies accountable for their activities overseas, either directly or through affiliates?
dotterbolag (även: dotterföretag)
Tim Worth säger att ekonomin är ett helägt dotterbolag till miljön.
Tim Worth says the economy is a wholly-owned subsidiary of the environment.
Det finns inga speciella regler för utlandsägda dotterbolag eller filialer.
There are no special regulations for foreign-owned subsidiaries or branches.
Vi måste säkerställa att den också kommer att gälla för dotterbolag och underleverantörer.
We must ensure that it applies to subsidiaries and to subcontractors as well.
2. näringsliv
dotterbolag (även: subsidiär)
Tim Worth säger att ekonomin är ett helägt dotterbolag till miljön.
Tim Worth says the economy is a wholly-owned subsidiary of the environment.
Det finns inga speciella regler för utlandsägda dotterbolag eller filialer.
There are no special regulations for foreign-owned subsidiaries or branches.
Vi måste säkerställa att den också kommer att gälla för dotterbolag och underleverantörer.
We must ensure that it applies to subsidiaries and to subcontractors as well.
3. ekonomi
dotterbolag
Företag från länder utanför EU tvingas registrera ett dotterbolag i minst ett EU-land för att få göra affärer inom unionen.
Companies from countries outside the EU are forced to register a subsidiary company in at least one EU country to be able to carry on business within the Union.

Användningsexempel för "dotterbolag" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet finns inga speciella regler för utlandsägda dotterbolag eller filialer.
There are no special regulations for foreign-owned subsidiaries or branches.
SwedishI Litauen förlorar 5 000 anställda sina jobb, inklusive anställda i dotterbolag.
In Lithuania, 5 000 employees, including ones in ancillary companies, are losing their jobs.
SwedishI Litauen förlorar 5 000 anställda sina jobb, inklusive anställda i dotterbolag.
In Lithuania, 5 000 employees, including ones in ancillary companies, are losing their jobs.
SwedishVi måste säkerställa att den också kommer att gälla för dotterbolag och underleverantörer.
We must ensure that it applies to subsidiaries and to subcontractors as well.
SwedishTim Worth säger att ekonomin är ett helägt dotterbolag till miljön.
Tim Worth says the economy is a wholly-owned subsidiary of the environment.
SwedishFöretagens dotterbolag i Kongo säljer (europeiska) livsmedel till dumpade priser.
The branches of the two companies in Congo place (European) foodstuffs on the market at dumping prices.
SwedishProblemet är att dessa dotterbolag är separata juridiska personer.
The problem is that these subsidiaries are separate legal entities.
SwedishHan vet att de s.k. små företagen i allmänhet är dotterbolag till stora ekonomiska koncerner.
He knows that the so-called small businesses are generally subsidiaries of large financial groups.
SwedishMen hur många av de små och medelstora företagen är egentligen dotterbolag till stora industrikoncerner?
But how many SMEs are actually subsidiaries of large industrial groups?
SwedishJag tänker i detta avseende på dotterbolag och flyttning av ett bolags säte inom hela Europa.
I am thinking in this respect of subsidiaries and transfers of registered offices throughout Europe.
SwedishBeskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (
System of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States (
SwedishDotterbolag till TV-stationer kan inte få bidrag.
Subsidiaries of television stations, for example, cannot receive subsidies.
SwedishÄven dotterbolag måste registrera sig i värdlandet.
Subsidiaries must also go through the legal registration procedures in their host country.
SwedishSådana dotterbolag skall bland annat vara berättigade att anställa nyckelpersoner oavsett nationalitet.
Such subsidiaries shall be entitled, among other things, to employ key personnel irrespective of their nationality.
SwedishDetta gäller även exempelvis Ungern, där alla affärsbanker är dotterbolag till banker i utländsk ägo.
This applies to Hungary as well, for instance, where all the commercial banks are subsidiaries of foreign owned banks.
SwedishHela storfinansen har små och medelstora företag som dotterbolag, i synnerhet inom forskningsområdet.
All major corporations have small and medium-sized enterprises as subsidiaries, particularly in the field of research.
SwedishDe kan utöka och omstrukturera sin gränsöverskridande verksamhet utan att behöva bilda något nätverk med dotterbolag.
They can expand and restructure cross-border operations without having to set up networks of subsidiaries.
SwedishI fråga om filialer och dotterbolag i andra medlemsstater, varierar den nationella lagstiftningen markant.
However, in the case of branches and subsidiaries in other Member States, the national legislation varies considerably.
SwedishSamtidigt anser jag att vi måste bli betänksamma när ett dotterbolag går med vinst medan moderbolaget går med förlust.
At the same time I feel we must be concerned when a subsidiary makes a profit and a parent company makes a loss.
SwedishEnligt samma tänkesätt ska moderbolag utan större dotterbolag inte längre behöva upprätta koncernredovisning.
In the same spirit, parent companies with no material subsidiaries should no longer need to prepare consolidated accounts.

Synonymer (svenska) till "dotterbolag":

dotterbolag