SV

disposition {utrum}

volume_up
Och unionen kommer att vinna på förbättrat tillträde till Libanons tjänstesektor så snart dessa dispositioner har slutförts.
And the Union will gain from improved access to service sector industries in Lebanon, once these arrangements have been concluded.
Jag stöder dessa besparingar, även om det bara innebär en liten början på de önskvärda förändringarna av EU: s ekonomiska dispositioner.
These I support, even though they only constitute a small beginning when it comes to the required changes to the EU's financial arrangements.
I och med detta märkliga förfarande tar inte parlamentet chansen att placera ansvaret för dispositionerna under budgetåret 1997 där det hör hemma, dvs. hos den tidigare kommissionen.
By means of this extraordinary procedure, Parliament is stopping itself from placing liability for the arrangements in 1997 squarely where it belongs, namely with the previous Commission.
disposition (även: sammandrag, utkast, skiss, sammanfattning)
Den här funktionen kan endast aktiveras när det finns en disposition på den aktuella sidan.
This function can be started only if there is an outline present on the current page.
Här kan Du ändra presentationsobjektmall för en rubrik, underrubrik, disposition eller anteckning.
Here you can change a presentation style for a title, a subtitle, an outline, or a note.
Med det här kommandot överför du det aktuella dokumentets disposition till ett nytt presentationsdokument.
This command sends the outline of the active document to a new presentation document.
disposition (även: begåvning, förmåga, skicklighet, talang)
disposition (även: myndighet, bud, kontroll, befallning)
Med det här kommandot överför du ett AutoUtdrag som disposition till ett nytt presentationsdokument.
Use this command to transfer an AutoAbstract as an outline to a new presentation document.
Med det här kommandot överför du det aktuella dokumentets disposition till ett nytt presentationsdokument.
This command sends the outline of the active document to a new presentation document.
Med kommandona på menyn Data - Disposition kan du utforma din tabell på ett överskådligt sätt.
The table can be designed more clearly by choosing these commands on the Outline submenu.
disposition (även: förfogande, förfoganderätt)
volume_up
disposal {substantiv} (right of disposition)
disposition (även: ton, börda, ansträngning, påfrestning)
disposition (även: känslighet, mottaglighet)
EN

disposition {substantiv}

volume_up
disposition (även: composition, grain, mold, nature)
disposition (även: command, disposal)
Naturally, I remain at the disposition of this House and at your disposition, Mr President, to return here after Monterrey and inform you on the outcome of the Conference.
Jag står naturligtvis till kammarens förfogande och även till ert, herr talman, och kommer tillbaka hit efter Monterrey för att vederbörligen informera om resultaten från konferensen.
disposition (även: mettle, temperament)
disposition (även: mood, temperament)
disposition
disposition (även: disposal)
disposition (även: humor, humour)

Synonymer (svenska) till "disposition":

disposition

Synonymer (engelska) till "disposition":

disposition
position

Användningsexempel för "disposition" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet mest påfallande är oklarheterna och avsaknaden av en tydlig disposition i de olika avsnitten.
It is notable for its ambiguities and lack of clear organisation in its sections.
SwedishDet ställs inte till TV-bolagens disposition och är inte heller tillgängligt för arkiven.
It is not available for television companies to use and it is not available for archives.
SwedishAvslutningsvis vill jag tacka kommissionären för hennes disposition när det gäller våra förslag.
Finally, I would like to thank the Commissioner for being so very open to our proposals.
SwedishTill disposition står i PCA även kapitel 71 om illegal invandring.
The PCAs also include a Chapter 71 on illegal immigration.
SwedishTvärtom måste vi ge en klar signal att gränserna för staterna i Europa inte står till disposition.
On the contrary, we must clearly signal that the borders of European states are not up for discussion.
SwedishJag vill med glädje fortsätta samarbetet med Europaparlamentet i denna fråga och vill gärna bekräfta att jag står till parlamentets disposition.
I assure you that I am very keen indeed to cooperate further with Parliament on this issue.
SwedishMed Navigator kan du dessutom snabbt och enkelt göra en disposition av texten och snabbt ändra dispositionen vid behov, t.ex. genom att flytta stycken.
In addition, the Navigator can help you create structured texts and also allows you to modify the structure, for instance, by shifting paragraphs from one position to another.
SwedishDe inkomna medlen skall gå dels till medlemsstaternas regeringar och då öronmärkas för infrastrukturinvesteringar, dels till kommissionen för fri disposition.
Part of the funds obtained would go to the Governments of the Member States and then be earmarked for investments in infrastructure, and part would go to the Commission to use as it sees fit.
SwedishAv detta skäl skall vi också framhålla att detta inflytande varit positivt tack vare kommissionens goda och utmärkta disposition, vilken jag vill tacka för dess samarbete under denna process.
But I must point out that this influence was possible thanks to the excellent attitude of the Commission, and I am grateful for its collaboration throughout this process.