"dignitet" - Engelsk översättning

SV

"dignitet" på engelska

EN
SV

dignitet {utrum}

volume_up
1. matematik
dignitet (även: upphöjt)
volume_up
power {substantiv}

Användningsexempel för "dignitet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är första gången som Europaparlamentet har förklarat sig på detta sätt i en text av denna dignitet.
   – It is with reluctance that I feel myself forced to abstain on this crucial vote.
SwedishDet går inte att fortsätta fatta beslut av denna dignitet enbart utifrån ekonomiska beaktanden.
It is not possible to continue taking decisions of this calibre solely on the basis of monetary considerations.
SwedishJag vill personligen uttrycka min tillfredsställelse över hans närvaro här på fredagarna, vilket ger dignitet åt denna session.
I am particularly happy to have him here every Friday, dignifying our sittings.
SwedishDet är första gången som Europaparlamentet har förklarat sig på detta sätt i en text av denna dignitet.
It is the first time that the European Parliament has declared itself in this way in a text of this importance.
SwedishVi måste ge Brysselsessionerna en verklig dignitet.
The Brussels part-sessions must be given real dignity.
SwedishFör att detta nya instrument ska bli ett viktigt verktyg måste det få rättsliga effekter av en viss dignitet.
This new instrument, in order to be a serious tool, will have to produce legal effects of a certain importance.
SwedishDet är viktigt att såväl parlamentet och rådet som kommissionen står enade i en fråga av denna dignitet.
It is important that Parliament and the Council, as well as the Commission, stand together on an issue as critical as this one.
SwedishDet går inte att fortsätta fatta beslut av denna dignitet enbart utifrån ekonomiska beaktanden.
In this Parliament there is also a Committee on Employment and Social Affairs and a Committee on Culture and Education which you must listen to.
SwedishI stället bör man äntligen ta parlamentet på allvar och betrakta det som en lagstiftare av samma dignitet som de 27 medlemsstaterna.
Instead, it should finally take Parliament seriously as an equal legislator alongside the 27 Members States.
SwedishEn förändring till en gemensam valuta är en fråga av en sådan dignitet att den absolut måste bli föremål för en folkomröstning.
Changing to a single currency is an issue of such magnitude that it should definitely be the subject of a referendum.
SwedishJag tror att Europaparlamentet har möjlighet att kanske visa att den värnar om sin dignitet vid detta tillfälle.
I believe that the European Parliament has the opportunity in this case to, perhaps, demonstrate its ability to come to the defence of its own dignity.
SwedishVad gäller herr Le Pen, är det upprörande för Europaparlamentet och alla demokrater att höra herr Le Pen använda ordet " dignitet ".
As for Mr Le Pen, what an affront to the dignity of the European Parliament and for any true democrat to hear Mr Le Pen using the word 'dignity '!
SwedishJag instämmer i och godkänner naturligtvis både Hautalas resolution och kvinnornas kamp för värdighet och dignitet.
Mr President, I obviously agree with Mrs Hautala's resolution and of course, with women's struggle to secure their right to human dignity and integrity.
SwedishOberoende i förhållande till vad, om ledamotens dignitet enligt artikel 10 betraktas som 38,5 procent av grundlönen för en domare i EG-domstolen?
Independence with regard to what, if then, in Article 10, the Member’s dignity is regarded as 38.5% of the basic salary of a judge in the Court of Justice?
SwedishI dessa konstaterar vi klart och tydligt att medlemsstaterna måste utveckla tydliga kvalitetsbedömningssystem med undervisning av hög dignitet som viktigaste målsättning.
In these, we stipulate clearly that Member States must develop transparent quality evaluation with high-quality education as the key goal.
SwedishDet är viktiga frågor, men av sådan dignitet att de inte ska beslutas av EU-parlamentet, utan av medlemsstaternas behöriga beslutsfattare.
These are important issues, but they are of such importance that they must not be decided by the European Parliament but by the competent decision-makers in the Member States.
SwedishVarumärkesförfalskning utgör ett hot mot ekonomin, samhället och hälsan av en dignitet som enligt min mening ofta underskattas.
- (FR) Madam President, ladies and gentlemen, counterfeiting is an economic, social and health menace of a size that, in my view, is often underestimated.
SwedishVi har alltid varit övertygade om att vi behöver en stadga som borgar för att företrädarna för Europas medborgare ges samma politiska och ekonomiska dignitet.
We have always been convinced that we need to establish a Statute that guarantees equal political and financial dignity for the representatives of Europe’ s citizens.
SwedishHerr ordförande, för det första, och detta är inte vanlig hövlighet eller ren rutin, vill jag gratulera Fontaine för det arbete hon lagt ner på en text med extra dignitet.
Mr President, first of all and not merely out of politeness or custom - I must congratulate Mrs Fontaine on the work she has done on a text which has an extraordinarily light touch.
SwedishVi måste lyssna på varningarna från religiösa ledare som vädjar till vår ansvarskänsla eftersom de är rädda att detta kan sluta med en mycket våldsam kris av samma dignitet som folkmord.
We must listen to the warnings of religious leaders who appeal to our sense of responsibility since they are afraid that this could result in a very violent crisis of genocidal dimensions.