SV

detta {pronomen}

volume_up
detta (även: sådant, dylikt)
volume_up
such {pron.} (that thing, action or fact)
Detta är något jag verkligen undrar över, eftersom ett sådant beslut ligger på just oss.
That is something I really wonder about, as it is precisely on us that such a decision depends.
Från parlamentets sida förutsåg vi att vi emellanåt kan komma att ställas inför detta problem.
As a parliament, We anticipated that we may from time to time find ourselves with such a problem.
Detta framförs med stor aplomb som diskussionsbidrag, och några applåderar eftersom det är så bra.
He puts it forward with great aplomb as a contribution to the debate, and a few people clap because it is such fun.
detta (även: det, som, den, de, denna, vad, , dessa, dem, vilket)
Men för detta parlament finns det med tanke på framtiden fler uppgifter i samband med detta.
But, looking to the future, there is more to it than that for Parliament.
Det vore orimligt att förstora problemet på detta sätt, och jag vill gärna förklara detta närmare.
It would be unreasonable to raise it to that level, and I should like to make that clear.
Vi har inte dolt vår besvikelse, och vi har meddelat detta till länderna i fråga.
We have not concealed our disappointment and we have expressed it to those countries.
detta
detta (även: det, denna, den här, denne)
volume_up
this {pron.} (the one here)
Detta är unionens främsta ansvar och det är därför som jag har betonat detta.
That is the Union’s first responsibility and that is the reason why I have highlighted this.
Det finns inga hinder, åtminstone inte för ECB: s del, för att göra detta arbete.
There is no obstacle, at least on the part of the ECB, to it doing this work.
(Skratt) (Applåder) Nu sade jag ju detta i ett utbrott av mild irritation.
(Laughter) (Applause) Now, obviously I said this in a fit of mild irritation.

Användningsexempel för "detta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI och med detta blir dock inte heller de årliga gränsvärdena för PM10 strängare.
This also means, however, that there is no tightening of the annual PM10 limits.
SwedishDet är bra att företrädare för industrin deltar i att utarbeta detta betänkande.
The involvement of industry representatives in preparing this report is welcome.
SwedishVi har inte fått information av rådet om att Coreper har accepterat detta paket.
We have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.
SwedishDetta beslut skulle även leda till illojal konkurrens mellan transportföretagen.
This decision would also lead to unfair competition between transport companies.
SwedishDetta känns inte särskilt demokratiskt och försämrar samarbetet och acceptansen.
This does not seem very democratic and often impedes cooperation and acceptance.
SwedishDetta förslag utgör den andra viktiga beståndsdelen i vårt försvarsverk mot BSE.
This proposal is the second major component in our defence barriers against BSE.
SwedishVi vet, som Medina Ortega precis sade, att detta i själva verket inte är fallet.
We know, as Mr Medina Ortega has just said, that this is not, in fact, the case.
SwedishDetta är således inte bara en fråga om tekniska aspekter som rör hemtransporten.
So, it is not just a question of the technical matters relating to repatriation.
SwedishUnionen uppmanar alla parter att omgående vidta förberedelser för detta ändamål.
The Union urges all parties urgently to undertake preparations towards that end.
SwedishDetta har redan prövats utan framgång, och inte bara i postkommunistiska länder.
This has already been proved unsuccessful and not just in post-Communist states.
SwedishEr anmärkning kommer att noteras och detta kommer att rättas till i protokollet.
Your comments will be taken into account and the Minutes will be duly corrected.
SwedishDärför röstade jag, med ännu mer entusiasm, för detta betänkande om Afghanistan.
This is why I voted, even more enthusiastically, for this report on Afghanistan.
SwedishDaphne I hade en budget på 20 miljoner euro, men detta visade sig vara för lite.
DAPHNE I had a budget of EUR 20 million, but that turned out to be insufficient.
SwedishDetta är en tydlig signal om att samma rättigheter ska utövas inom hela unionen.
This is a clear signal for the same rights to be exercised throughout the Union.
SwedishJag röstade i enlighet med detta för att inte bryta mot subsidiaritetsprincipen.
I have voted accordingly, so as not to go against the principle of subsidiarity.
SwedishDetta uppfattas i sin tur av invandrarna som en inbjudan till ” donatorländer ”.
In turn, this is perceived as an invitation by immigrants in ‘ donor’ countries.
SwedishSom jag ser det är detta i slutändan de områden som berörs och de måste tas med.
As I see it, those are ultimately the areas concerned and they must be included.
SwedishDetta är en av de centrala delarna i lagstiftningspaketet om ekonomisk styrning.
This is one of the key pieces of legislation in the economic governance package.
SwedishMen för att våra medborgare ska kunna göra detta kommer jag till min andra punkt.
But, in order for our citizens to be able to do that, I come to my second point.
SwedishJag skulle vilja tacka Janusz Lewandowski för att ha tagit upp även detta ämne.
I would like to thank Mr Lewandowski for having approached this subject as well.

Synonymer (svenska) till "detta":

detta
Swedish