"det dåliga" - Engelsk översättning

SV

"det dåliga" på engelska

EN

SV det dåliga
volume_up
{neutrum}

det dåliga (även: det onda)
volume_up
bad {substantiv}
Stabilitetspakten var bra; det dåliga var att den inte efterlevdes.
The Stability Pact was good, the bad thing was that it was not complied with.
Låt oss inte följa det dåliga exempel som överskuggade konferensen i Durban.
Let us not follow the bad example that cast a pall over the Durban Conference.
Man måste göra något bra av det dåliga.
You've got to make something good out of something bad.

Liknande översättningar för "det dåliga" på engelska

det adverb
English
det pronomen
dålig adjektiv

Användningsexempel för "det dåliga" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEnligt mig finns det bara dåliga alternativ till denna stabiliseringsstrategi.
In my view there are only worse alternatives to this strategy of stabilisation.
SwedishMed allt detta i bakgrunden finns det dåliga men också några goda tecken på utveckling.
Bearing all this in mind, there have been both positive and negative developments.
SwedishTyvärr är vissa medlemsstater bra på retorik men dåliga när det kommer till handling.
Unfortunately, some Member States are high on rhetoric and low on action.
SwedishDe gällde även det dåliga utnyttjandet av de tekniska stödkontoren.
They also related to poor use of technical assistance offices, known as TAOs.
SwedishUpprinnelsen till denna omarbetning var det dåliga genomförandet av det ursprungliga direktivet.
This recast was born because the original directive was being poorly implemented.
SwedishFör det andra är det problem med det dåliga utnyttjandet av Solvit som praktiskt instrument.
Secondly is the very poor use made of SOLVIT as a practical instrument.
SwedishKollegan Klaß har med rätta hävdat att det är de dåliga arealerna som skall läggas ned.
Mrs Klaß was right when she said that the areas of poorer land should be the ones to be set aside.
SwedishDet beror också på dåliga arbetsmiljöer som gör att människor slits ut i förväg.
It is also the result of poor working environments that cause people to become exhausted before their time.
SwedishI konkret handling har det blivit ganska dåliga resultat.
The actions taken as a result of the conference were however rather poor.
SwedishDet dåliga valdeltagandet vid Europavalen bör verkligen vara en tillräcklig larmsignal för alla.
The poor turnout at the European elections really should have been warning enough for everyone.
SwedishJust nu ventileras många åsikter om det allmänt dåliga förtroende som de gamla medlemsstaterna känner för de nya.
Their fears of cheap labour being exported to provide services will not materialise.
SwedishVi inser det och vi kommer även ihåg det dåliga och selektiva minne han ibland visar om nazismen.
We understand that, and we recall too the sometimes short and selective memory that he has of Nazism.
SwedishStabilitetspakten var bra; det dåliga var att den inte efterlevdes.
And if we are saying other things, that is simply because we are treating the Stability Pact as done for.
SwedishDet medför dåliga resultat och bortslösande av ekonomiska medel.
That leads to poor results and the squandering of funds.
SwedishDen sista punkten är det dåliga åskådliggörandet av vad kvinnor kan göra inom små och medelstora företag.
My last point concerns the lack of emphasis on what women can do in small and medium-sized businesses.
SwedishResultaten är dåliga när det gäller fackliga rättigheter.
Its record with respect to trade union rights is poor.
SwedishReseförbindelserna till och från Strasbourg är dåliga, eftersom det inte är ett internationellt flygcentrum.
Travel connections to and from Strasbourg are poor, because it is not an international air traffic hub.
SwedishOfta handlar det om våld, hunger, dåliga bostadsförhållanden och andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
Violence, hunger, poor housing and other violations of human rights often play their part in the process.
SwedishOm jag använde ett annat uttryck beror det på min dåliga franska eller ett misstag, och har ingen annan avsikt.
If I used a different expression, that was due to my poor French or a mistake, and not to any other intention.
SwedishKommer vi under tillämpningen av denna förordning att upptäcka att det finns nybyggda dubbelskroviga dåliga båtar?
Will we find, due to the application of this Regulation, some recently built dirty vessels with double hulls?