"det" - Engelsk översättning

SV

"det" på engelska

EN
EN
SV

det {pronomen}

volume_up
det (även: den)
Det är inte information, det är inte reklam och det är inte det ena eller det andra.
It is not information, it is not advertising, it is not this, it is not that.
Det står klart från det gensvar det fått att det röner ett mycket brett godkännande.
It is evident from the responses to it that it enjoys very widespread approval.
Vi har inte sagt det, men det förhindrar inte att det är just det vi har gjort.
This is not what we have said, but it does not mean this is not what we have done.
det (även: som, den, detta, de, denna, vad, , dessa, dem, vilket)
Det står klart från det gensvar det fått att det röner ett mycket brett godkännande.
It is evident from the responses to it that it enjoys very widespread approval.
Om det överhuvudtaget kommer, så dröjer det mycket länge, det vet även jag!
If it happened at all, it would take a very long time, I know that much.
Jag är inte av åsikten - om än vissa skulle tro det - att den inte kan klara det.
I do not think, although some seem to believe I do, that it cannot manage this.
Nu räddar vi Grekland, och det måste vi göra; om det råder det inga tvivel.
Now we are rescuing Greece, and we need to do it, there is absolutely no doubt about that.
Fru Ewing, det var en intern fråga: det är därför som den inte fanns med där.
Mrs Ewing, it was an internal matter, that is why it is not there.
(Skratt) (Applåder) Ni kan inte missa det, när jag väl berättat vad som finns där.
(Music) (Laughter) (Applause) You can't miss it when I tell you what's there.
det (även: detta, denna, den här, denne)
volume_up
this {pron.} (the one here)
Jag är inte av åsikten - om än vissa skulle tro det - att den inte kan klara det.
I do not think, although some seem to believe I do, that it cannot manage this.
Det vore trots det fel av Europeiska unionen att förneka sig själv dessa resurser.
It would be wrong, nonetheless, for the European Union to deny itself these resources.
Herr Graefe zu Baringdorf, det samma gäller er, eftersom också ni tillhör det partiet.
Mr Graefe zu Baringdorf, that applies to you too, since you belong to this party as well.

Användningsexempel för "det" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMontenegro måste uppvisa goda resultat när det gäller genomförande och reformer.
Montenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
SwedishDet är bra att företrädare för industrin deltar i att utarbeta detta betänkande.
The involvement of industry representatives in preparing this report is welcome.
SwedishI dessa kristider är det särskilt viktigt att göra krediter mer lättillgängliga.
At a time of crisis it is especially important to make credits easier to obtain.
SwedishDet kan därför hävdas att Europeiska centralbanken har uträttat ett gott arbete.
It can therefore be said that the European Central Bank has performed very well.
SwedishDet bor 10 miljoner människor i Ungern och 9,5 miljoner använder mobiltelefoner.
10 million people live in Hungary and 9.5 million of them use mobile telephones.
SwedishDet innebär att vi måste förenkla de tekniska åtgärderna och skapa flexibilitet.
It means simplifying the technical measures, and it means embracing flexibility.
SwedishILO är vår globala aktör när det handlar om lagstiftning på internationell nivå.
The ILO is our global player when it comes to regulation at international level.
SwedishJag tror också att det är dags att utvärdera och dra slutsatser inför framtiden.
I also think this is the time to take stock and draw conclusions for the future.
SwedishJag anser att det är mycket viktigt att redogörelserna är så exakta som möjligt.
I think it is very important that the reports should be as accurate as possible.
SwedishVi fastslår nämligen att det allt oftare handlar om flerfaldiga asylansökningar.
We have established that there is an increasing number of multiple applications.
SwedishIngen institution klarar sig utan kritik, det vill säga utan konstruktiv kritik.
No institution can be without criticism, without constructive criticism that is.
SwedishDet måste vara något av ett rekord att få ett sexminutersvar under frågestunden.
It must be something of a record to receive a six-minute reply at Question Time.
SwedishVid vårt sökande efter de riktiga lösningarna är det många som varit till hjälp.
In our search to find the right solutions, many people have given us their help.
SwedishJag tror att det till och med är av vikt för, på längre sikt, EU: s legitimitet.
I think in fact that it is important in the long run for the Union's legitimacy.
SwedishDet räcker därför inte med ett partiellt reklamförbud för att skydda folkhälsan.
A partial ban on advertising is not, therefore, enough to protect public health.
SwedishMen det kan ändå utgöra en lösning på tjänsteområdet på lokal och regional nivå.
But it may offer a solution in the area of services at local and regional level.
SwedishJag hoppas att vi alla har lärt oss denna läxa från det senaste årets händelser.
I hope that all of us have learned this lesson from the events of the last year.
SwedishFör det andra anser vi också att det är viktigt att ratificera Kyotoprotokollet.
Secondly, we also feel that it is essential that the Kyoto Protocol be ratified.
SwedishI det ljuset framstår demokrati som väldigt, väldigt bra för ekonomisk tillväxt.
By that comparison, democracy looks very, very good in terms of economic growth.
SwedishDet är beklagligt att vi har ett så ofullständigt förslag om en så viktig fråga.
It is regrettable that we had such an incomplete proposal on such a major issue.