"denne" - Engelsk översättning

SV

"denne" på engelska

EN
EN
volume_up
denna dag {substantiv} [exempel]
EN
SV

denne {pronomen}

volume_up
denne (även: det, som, den, detta, de, denna, vad, , dessa, dem)
Därför beklagar jag att jag inte kan gratulera denne kollega till hans arbete.
That is why I regret that I am not able to congratulate this Member on his work.
Jag vill här påpeka vilken märklig situation denne man befinner sig.
I must highlight here today the peculiar situation that this man is in.
Denne högste ansvarige måste arbeta med andra institutioner, kommissionen och parlamentet.
That High Representative must work with the other institutions, the Commission and Parliament.
denne (även: det, detta, denna, den här)
volume_up
this {pron.} (the one here)
Vilken är ordförandeskapets inställning till denne svenske tjänstemans argument?
What is the stance of the presidency on the arguments put forward by this Swedish official?
För ett år sen öppnade denne man Londons bästa restaurang.
Exactly a year ago today, this man here started the finest restaurant in London.
Vad ska de egentligen tycka om en kommissionsordförande som denne?
What are they, faced with a Commission President such as this one, actually meant to think?

Användningsexempel för "denne" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDenne har för övrigt förpliktat sig att överlämna det till regeringskonferensen.
He has undertaken, furthermore, to take it to the Intergovernmental Conference.
SwedishDärför beklagar jag att jag inte kan gratulera denne kollega till hans arbete.
That is why I regret that I am not able to congratulate this Member on his work.
SwedishJag ska ge denne slavars avkomma och hans gud ett svar som världen ska minnas.
I will give this spawn of slaves and his god an answer the world will not forget!
SwedishDenne skall skyddas från en tänkbar oförmåga att få ut sin försäkringsersättning.
They are to be protected in the event of the insolvency of their insurance company.
SwedishJag måste påpeka att jag inte vill ha något att göra med denne parlamentsledamot.
I must point out that I want nothing to do with this Member of Parliament.
SwedishKommer vi att ha en hundradels miljondel av denne algeriske löjtnants mod?
Will we have just the merest fraction of the courage of this Algerian lieutenant?
SwedishMen förra året krävde Polen plötsligt att denne entreprenör skulle utlämnas.
However, last year, Poland suddenly demanded this entrepreneur's extradition.
SwedishVi är förmodligen alla överens om att denne man inte ska undkomma sitt straff.
We probably all agree that this man will not escape his punishment one way or another.
SwedishDet handlar säkerligen inte om en president, och denne har inte egen verkställande makt.
It is certainly not a President and not with executive powers in its own right.
SwedishJag uttrycker PPE-DE-gruppens deltagande till denne mans familj och vänner.
I offer condolences from the PPE-DE Group to this man's family and friends.
SwedishHan avskedade en tjänsteman för att denne gett ett dokument till en folkvald.
He sacked an official for giving a document to an elected representative.
SwedishVi talar om offren för denne mans politik, som om vi vill hålla dem undan från oss.
We talk about the victims of this man here as if we had to ward them off.
SwedishVilken är ordförandeskapets inställning till denne svenske tjänstemans argument?
What is the stance of the presidency on the arguments put forward by this Swedish official?
SwedishDenne har uppmanat till massdemonstrationer i Kenya under tre dagars tid.
The latter has called for mass demonstrations in Kenya in three days' time.
SwedishMeddelanden till konsumenten som denne inte har begärt måste hejdas.
Communications to the consumer which he has not requested have to be controlled.
SwedishArbetstagaren måste stå till arbetsgivarens förfogande när och under så lång tid denne vill.
Workers must be on standby whenever and for however long their employers choose.
SwedishI höstas förra året sade denne: " Europas säkerhet går inte att dela upp.
In the autumn of last year, the latter stated: " Security within Europe is not divisible.
SwedishI höstas förra året sade denne: "Europas säkerhet går inte att dela upp.
In the autumn of last year, the latter stated: "Security within Europe is not divisible.
SwedishJag tycker ändå att det är en fullständig skandal att denne man ännu inte fått sitt straff.
Yet it remains an absolute disgrace that this man has not yet been brought to justice.
SwedishTyvärr är denne journalist också direktör för en viktig italiensk tv-kanal.
This journalist is also, I regret to say, the director of a major Italian television company.