"denna" - Engelsk översättning

SV

"denna" på engelska

EN

SV denna
volume_up
{pronomen}

denna (även: det, detta, dessa, de där)
volume_up
that {pron.}
Denna handling nådde aldrig fram till mig, men jag vill gärna tro på er.
I have not received this document, but I take it that what you say is true.
Liksom Mihael Brejc, Henrik Lax med flera har jag själv antagit denna linje.
Like Mr Brejc, Mr Lax, and others, I myself have adopted that approach.
Vi vill sända tillbaka direktivet till kommissionen för att de skall göra denna bedömning.
We wish to return the directive to the Commission for them to do that assessment.
denna (även: det, den här, detta, denne)
volume_up
this {pron.} (the one here)
Vi vill ha mer pengar, och vi vill ha denna addition av den rättsliga grunden.
We should like more money, and we should like this addition to the legal basis.
De företräder inte sig själva utan företräder i själva verket denna institution.
They are not representing themselves, but rather they are representing this institution.
Jag anstränger mig också gärna för att denna första behandling skall bli den sista.
I should also like to endeavour to see to it that this first reading is the last.

Användningsexempel för "denna" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi fick ett nytt bevis för denna risk efter den tragedi som inträffade i London.
We were given a new illustration of this danger following the tragedy in London.
SwedishFisket i denna del av världen är fullständigt beroende av partnerskap och avtal.
Fishing in that part of the world relies totally on partnerships and agreements.
SwedishDenna bestämmelse, såsom parlamentet utformat den, får kommissionens fulla stöd.
This provision as formulated by Parliament is fully supported by the Commission.
SwedishDenna kommuns förfarande står definitivt i strid med de kommande bestämmelserna.
The conduct of this municipality is certainly a breach of the future provisions.
SwedishDenna fråga är en av de viktigaste som parlamentet måste ta itu med denna vecka.
This is one of the key issues that have to be addressed in Parliament this week.
SwedishJag hoppas att vi alla har lärt oss denna läxa från det senaste årets händelser.
I hope that all of us have learned this lesson from the events of the last year.
SwedishLåt denna strategi bli en verklig ny början till en hållbar utveckling i Afrika.
Let this strategy be a genuine new start for sustainable development in Africa.
SwedishBorde vi inte genomföra denna process genom insatser på det kulturella området?
Should we not be implementing this process through work in the field of culture?
SwedishDet finns ännu inte tillräcklig forskning om hur denna teknik kan påverka hälsan.
The health implications of this technology have not yet been adequately studied.
SwedishNi betonade båda två att det inte finns någon militär lösning på denna konflikt.
You both stressed the fact that there is no military solution to this conflict.
Swedish99 procent av alla företag påverkas nu av denna ambitiösa plan.
What does it mean? 99% of all businesses are now affected by this ambitious plan.
SwedishDenna strategi ger tillräckligt manöverutrymme för att fastställa enskilda krav.
This approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
SwedishJag skulle vilja uppmärksamma er på tre frågor i denna debatt.
(PL) Mr President, I would like to draw attention to three issues in this debate.
SwedishParlamentet vill understryka att det är viktigt att denna utveckling fortsätter.
Parliament wants to emphasise how important it is to continue this development.
SwedishAntalet svältande människor i denna region har ökat med många tiotals miljoner.
The number of starving people has risen in that region by many tens of millions.
SwedishVi bör utnyttja denna möjlighet i stället för att alltid se den negativa sidan.
We should use this opportunity, rather than always looking at the negative side.
SwedishMen ni är säkert medveten om att vi knappt gör några framsteg alls i denna fråga.
However, you will be aware that we are making hardly any progress on this issue.
SwedishEuropeiska unionen har kastats in i denna kris för att den inte vet vad den vill.
Europe has been plunged into this crisis because it does not know what it wants.
SwedishJag kommer att ta upp denna fråga i presidiet, eftersom den behöver förtydligas.
I will be putting this issue to the Bureau, as it is one that needs clarifying.
SwedishDenna fråga är en av våra huvudprioriteringar och vi diskuterar dessa 50 förslag.
This issue is one of our top priorities, and we are debating these 50 proposals.