"den här" - Engelsk översättning

SV

"den här" på engelska

EN
SV

den här {pronomen}

volume_up
den här (även: det, detta, denna, denne)
volume_up
this {pron.} (the one here)
Ni vet, jag visade er just den här presentationen, allting ser så bra ut, allting fungerar.
You know, I just showed you this presentation, everything looks so good, everything works.
Vi behöver ny energi - vi behöver den här nya kommissionen snart.
We need a new impetus in Europe - we need this new Commission soon.
Så jag la det på hyllan, och jag gjorde den här andra filmen om ett stort skepp som sjunker.
So, I shelved it, and I made this other movie about a big ship that sinks.

Användningsexempel för "den här" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDärför har jag lyssnat mycket noggrant till era kommentarer på den här punkten.
That is why I have been listening very carefully to your comments on this point.
SwedishFör den här regionen kommer 2005 att bli det år då stora möjligheter öppnar sig.
For this region, 2005 will be the year in which major opportunities will arise.
SwedishDet var det första tillfredsställande svar jag fått från rådet i den här frågan.
That is the first good answer I have received from the Council on this subject.
SwedishCertifikatutfärdaren för den här servern har angetts somopålitlig av användaren.
The certificate issuer for this server has been marked asnot trusted by the user.
SwedishLäs mer om de olika delarna av en platssida genom den här interaktiva rundturen.
Learn more about every section of a Place Page by taking this interactive tour.
SwedishDen här tilldelningen har högre prioritet än styckeformatmall och dokumentspråk.
This assignment then has priority over the Paragraph Style and document language.
SwedishVi skulle vara dårar om vi inte red den här konstiga torpeden ända till slutet.
Shit, we'd be fools not to ride this strange torpedo all the way out to the end.
SwedishSå - (Musik) Det står, "Den här lådan tillhör ..." ~~~ Så jag skriver mitt namn.
And so -- (Music) It says, "This box belongs to ... " And so I type in my name.
Swedish(Applåder) Den här teknologin utvecklades av Tao Ju, som jobbade på institutet.
(Applause) This technology was developed by Tao Ju, who worked at our institute.
SwedishVi måste också se till att den här debatten blir meningsfull i det nya formatet.
We also have to ensure that, within this new format, this debate is meaningful.
SwedishJag tror att dessa förklaringar på den här punkten tillgodoser Seppänens begäran.
I think these few explanations on this point will satisfy Mr Seppänen's request.
SwedishJag röstade för den här resolutionen om EU:s jordbruk och internationell handel.
I voted in favour of this resolution on EU agriculture and international trade.
SwedishNär vi diskuterar den här frågan känns det som att jag kritiseras av båda sidor.
When we discuss this subject, I feel as if I am being criticised by both sides.
SwedishI den här listrutan kan Du välja mellan linjetyperna Enkel, Korsad eller Trippel.
In this list box, you can select among the Single, Crossed or Triple line types.
SwedishMarkera den här rutan om du vill logga in på FTP-adressen som anonym användare.
Select this field if you wish to log in to the FTP address as an anonymous user.
SwedishOm majoriteten vill hantera den här frågan ur det perspektivet så är det väl bra.
If the majority wants to tackle this issue from that perspective, that is fine.
SwedishJag har för närvarande kontakt med medarbetarna på Dell om just den här frågan.
I am involved with the workers at Dell and that particular issue at the moment.
SwedishÄven vi måste utvecklas, och kroppsskannrar är bara en del av den här variationen.
We must develop as well, and body scanners are only one element in this variety.
SwedishSå jag accepterar inte den här typen av låg kritik som är populistisk och osaklig.
So I do not accept this kind of easy criticism that is populist and demagogical.
Swedish. – Jag tycker egentligen inte att den här frågan har med den förra att göra.
   . I do not think that this question is really related to the previous question.

Liknande översättningar för "den här" på engelska

den pronomen
English
här adverb
English
här substantiv
English
den där pronomen
English
den yngre adjektiv
English
den yngre substantiv
English
den ena tal
English
dom här pronomen
English
den äldre
English
de här pronomen
English
den oändlige substantiv
English
det här pronomen
English
den gamla goda tiden
den gamla vanliga trallen
den rätte substantiv
English
ungefär här adverb
English
den utvalde
English