"demonstration" - Engelsk översättning

SV

"demonstration" på engelska

EN

"demonstration" på svenska

SV demonstration
volume_up
{utrum}

1. allmänt

demonstration (även: bevisföring, bevisning, förevisning, uppvisande)
volume_up
demonstration {substantiv}
EU:s sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration (
Seventh EU programme for research, technological development and demonstration (
Stöd till tidig demonstration av hållbar energiutvinning från fossila bränslen (
Supporting early demonstration of sustainable power generation from fossil fuels (
Det kommer att utgöra en synbar demonstration av det allomfattande Europa vi vill bygga.
It will be a visible demonstration of the inclusive Europe we want to build.

2. politik

demonstration (även: manifestation, opinionsyttring)
volume_up
manifestation {substantiv}
Fattigdom och social utestängning är en demonstration av bristande respekt för mänsklig värdighet.
Poverty and social exclusion are a manifestation of lack of respect for human dignity.
I det nuvarande klimatet får detta utrymme inte bara vara en konstlad och meningslös demonstration av hälsofrämjande.
In the current climate this space must not be merely an artificial and pointless manifestation of health promotion; it must be an effective action.

Synonymer (svenska) till "demonstration":

demonstration

Synonymer (engelska) till "demonstration":

demonstration

Användningsexempel för "demonstration" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag var i Warszawa på den demonstration som er regering försökte förbjuda.
I was in Warsaw on the march that your Government tried to ban.
SwedishPresident Mugabe har redan klargjort att varje sådan demonstration kommer att förbjudas.
President Mugabe has already made it known that every one of these demonstrations will be suppressed.
SwedishPresident Mugabe har redan klargjort att varje sådan demonstration kommer att förbjudas.
President Mugabe has already made it known that every one of these demonstrations will be suppressed.
SwedishJag anser att det där i synnerhet är en demonstration av vad man inte bör göra.
Mr President, ladies and gentlemen, I believe that this is an example of exactly what we must not do.
SwedishEn perfekt demonstration på denna frånstötande last finns i de första raderna i kommissionens meddelande.
The perfect illustration of this crippling flaw lies in the opening sentence of the Commission communication.
SwedishSärskilda programmet ”Samarbete” 2007-2013 (sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration) (omröstning)
Specific Programme 'Cooperation' (Seventh RTDD Framework Programme, 2007-2013) (vote)
SwedishKhodorkovskymålet var en tydlig demonstration av detta.
The Khodorkovsky case clearly demonstrates this.
SwedishMan skulle kunna frukta att det faktum att frågan återinförs innebär en besvärjelse demonstration från vår sida.
It might be feared that our reintroducing this question could be taken for an automatic reflex on our part.
SwedishAvbrott i debatterna och visuell demonstration av olika åsikter hör till normala parlamentsrutiner.
Interruptions in debates and a visible display of different opinions are part and parcel of normal parliamentary practice.
SwedishHela er demonstration, samtliga exempel ni nämnde, faller emellertid fortfarande under nationella befogenheter.
So, all of the matters you raised and all the examples you quoted lie within the bounds of national competence.
SwedishFemte ramprogrammet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration(Europeiska gemenskapen)
SwedishDet vi har sett hända här i parlamentet under de senaste tre veckorna är en demonstration av hur långt demokratin har avancerat i Europa.
Willy Brandt said that the European Parliament was not given rights; it had to fight for them.
SwedishDe senaste gymnasiedemonstrationerna i Frankrike är ur den synvinkeln en demonstration som stöder föredragandens teser.
In this respect, the recent demonstrations by French secondary school students support the rapporteur's arguments.
SwedishBarcelonakonferensens begränsning är kanske en demonstration av bristen på en verklig europeisk utrikespolitik.
Perhaps one of the limitations of the Barcelona Conference is that it demonstrates the absence of a genuine European foreign policy.
SwedishTråkigt nog gav de ungerska parlamentsledamöternas demonstration mot Tjeckoslovakien i Bryssel också en vilseledande bild av dessa fakta.
Sadly, the anti-Czechoslovak exhibition staged in Brussels by Hungarian MEPs also misrepresented the facts.
SwedishAvbrott i debatterna och visuell demonstration av olika åsikter hör till normala parlamentsrutiner.
The first is to see this as a parliament and not a school, nor a church and − please take this as a joke, Mr President − nor is it an opera house.
SwedishNyligen upptäcktes att 2 700 invandrare hölls under så eländiga förhållanden att de revolterade och genomförde en demonstration i protest.
It was recently revealed that 2 700 immigrants were being held in such appalling conditions that they took to the streets in protest.
SwedishI Vitryssland kan man åtalas och dömas till fängelse bara för att man deltagit i en demonstration, ställt upp i val eller hävdat sin åsikt.
In Belarus, you can be indicted and go to prison merely for taking part in a protest, standing in elections, or stating your opinion.
SwedishNär det gäller energipolitiken bör anslagen för forskning, utveckling och demonstration fördubblas fram till 2020 jämfört med dagens nivå.
As regards energy policy, the funds used for research, development and demonstrations should be doubled by 2020 compared to the current level.
SwedishÄnnu hundra år efter den första offentliga demonstration som anordnades av kvinnor som kämpade för sina rättigheter låter resultaten vänta på sig.
One hundred years after the first public demonstrations by women in the fight for their rights, it has still not brought the desired outcome.