"demonisera" - Engelsk översättning

SV

"demonisera" på engelska

SV demonisera
volume_up
{verb}

demonisera

Användningsexempel för "demonisera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMen EU måste motstå frestelsen att i likhet med USA demonisera Iran.
However, the EU must resist the temptation to join with the USA in demonising Iran.
SwedishVi i denna kammare måste sluta med att demonisera dessa organisationer.
In this House we have to get away from demonising these organisations.
SwedishVi får inte demonisera antibiotikan, men bör använda den med försiktighet på både människor och djur.
Antibiotics must not be demonised, but used with caution in both people and animals.
SwedishDet skulle vara fel att kapitulera för försök att demonisera genetiskt modifierat livsmedel och djurfoder.
It would be wrong to give in to attempts to demonise GM foods and feedstuffs.
SwedishJag vänder mig mycket starkt mot när man försöker demonisera ett folk.
I strongly object to anyone trying to demonise a nation.
SwedishJag anser emellertid att vi inte får demonisera vissa livsmedel.
However, I also think that we must not demonise certain foods.
SwedishSlaget om hjärtat och själen kräver att vi undviker att demonisera hela religiösa samfund.
The battle for hearts and minds requires us to avoid demonising whole communities of religious believers.
SwedishDet handlar inte om att demonisera kreditvärderingsinstituten.
It is not a question of demonising rating agencies.
SwedishMan kan inte misskreditera en åsikt enbart genom att demonisera den: man måste förklara varför den inte håller.
You cannot discredit an opinion simply by demonising it: you need to explain what makes it flawed.
SwedishLåt oss dock inte demonisera någon viss användning av dem samtidigt som vi gör livsmedelsproduktionen till hörnstenen.
But let us not demonise any particular one of them while making food production into the cornerstone.
SwedishLåt oss emellertid inte demonisera rökarna.
SwedishVi bör inte demonisera de långa transporterna eftersom det skulle innebära en konkurrensstörning på den inre marknaden.
We should not demonise the long-distance transportation of animals, because that would lead to distorted competition in the internal market.
SwedishJag anser att vi, än en gång, måste diskutera jordbrukspolitiken och inte skylla alla problem på den, inte demonisera den, så att säga.
I think that, once again, we need to debate the agricultural policy and not blame it for every problem, not demonise it, so to speak.
SwedishSyftet med programmet är givetvis inte att kriminalisera Internet och demonisera den nya kommunikationstekniken, det är snarare tvärtom.
The aim of the programme is not, of course, to criminalise the Internet in a catastrophic vision of new technologies; quite the contrary.
SwedishOm talartiden tar slut, och som en av författarna ber jag om överseende med detta, vänligen demonisera inte den gemensamma jordbrukspolitiken.
Lest I run out of time - and as one of the authors I beg your forbearance on this - please do not demonise the common agricultural policy.
SwedishJag tror att det skulle vara fel att resa en ideologisk mur mot den åternationalisering som samfinansieringen skulle leda till och att demonisera den.
I think it would be wrong to erect an ideological wall against the renationalisation which the cofinancing would provoke, and see it as a demon.
SwedishJag är vänligt sinnad till islam och jag tycker att vi skall sluta - i denna europeiska union och i Europaparlamentet - att demonisera araberna och islam.
I am a friend of Islam and I think we should stop, in this European Union and the European Parliament, demonising the Arabs and demonising Islam.
SwedishUppriktigt sagt tror jag dock inte att viljan att demonisera Schengens informationssystem är den bästa strategin, men var och en ansvarar för sina egna politiska ståndpunkter.
Madam President, we have a double reason to refuse this recommendation on the second generation Schengen information system.
SwedishJag vill varna mina kolleger för att demonisera statsägda förmögenhetsfonder eller ännu mindre, Ieke van den Burg, investerare i privat kapital.
Madam President, I would caution my colleagues against demonising sovereign wealth funds, let alone, Mrs van den Burg, private equity investors.
SwedishEn sådan studie måste självklart genomföras genom att man lämnar alla ideologiska fördomar åt sidan, som syftar till att demonisera eller romantisera olika energikällor.
This study must, of course, be carried out without any ideological prejudices that might demonise or romanticise any particular source of energy.