"demokratisering" - Engelsk översättning

SV

"demokratisering" på engelska

SV demokratisering
volume_up
{utrum}

demokratisering
volume_up
democratisation {substantiv} [GBR]
Många anser att Turkiets anslutning skulle medverka till landets demokratisering.
Many believe that the accession of Turkey will contribute towards its democratisation.
Demokratisering är ett nödvändigt villkor för effektiv fattigdomsbekämpning.
Democratisation is a necessary precondition for effectively counteracting poverty.
Bör man inrätta en byrå för mänskliga rättigheter och demokratisering?
Should there be an agency for human rights and democratisation?
demokratisering
volume_up
democratization {substantiv} [USA]
En verklig demokratisering av Jugoslavien kunde också vara vägen till en lösning för Kosovo.
Genuine democratization in Yugoslavia would facilitate a solution for Kosovo.
Demokratisering är den enda lösningen för att göra slut på den situation som råder där.
Democratization is the only solution that can end the situation there.
Han uttalade sig åtminstone offentligt om behovet av reformer och demokratisering.
At least he spoke out about the need for reform and democratization.

Användningsexempel för "demokratisering" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEn åtgärd som skulle främja en större demokratisering av de folkvaldas rekrytering!
Such a measure would promote greater democracy in the recruitment of Members!
SwedishVidare demokratisering måste främjas, för förbättringar är möjliga och nödvändiga.
We must encourage further democracy because improvements are possible and necessary.
SwedishFör det andra, den mer politiska delen: allmänna val, mänskliga rättigheter, demokratisering.
Secondly, the more political part: elections, human rights, greater democracy.
SwedishEn är det absoluta kravet på demokratisering av den europeiska jordbrukspolitiken.
One is the absolute demand for parliamentary responsibility for European agricultural policy.
SwedishDemokratisering, rättsstat och mänskliga rättigheter i partnerskapet EU / AVS
Democracy, rule of law and human rights in EU/ ACP partnership
SwedishDemokratisering, rättsstat och mänskliga rättigheter i partnerskapet EU/AVS
Democracy, rule of law and human rights in EU/ACP partnership
SwedishDärför är vårt förslag inriktat på att främja demokratisering och respekten för de mänskliga rättigheterna.
We are therefore aiming to promote democracy and respect for human rights.
SwedishViktigast härvidlag är erkännandet av behovet av en ytterligare demokratisering av beslutsfattandet.
Foremost amongst these is the recognition of the need to further democratize decision-making.
SwedishVi borde se att vi då verkligen tar ytterligare steg till förmån för en demokratisering av näringslivet.
We should ensure that we really make further progress along the lines of democratising the economy.
SwedishDemokratisering är viktigt för hela Europa, så ja, jag anser att vi ser en sovjetisering av EU.
Democracy matters for the whole of Europe so, yes, I do believe that we are seeing a Sovietisation of Europe.
SwedishFrån och med Tammerfors måste det ske en fullständig demokratisering.
After Tampere, we must have total democracy.
SwedishDetta är motsatsen till en demokratisering av kammaren.
That is the reverse of making Parliament more democratic.
SwedishI tio års tid har Aung San Suu Kyi manat till demokratisering i Burma.
Mr President, Commissioner, for ten years now Aung San Suu Kyi has been calling for democracy in Burma.
SwedishVi varnade för att beslutet i Helsingfors inte skulle bidra till demokratisering, utan öka regimens förmätenhet.
We warned that the decision taken in Helsinki would help not to democratise but to embolden the regime.
SwedishVi kan och måste säkert också uttömma alla resurser på politisk nivå för att tvinga fram en demokratisering i Turkiet.
We can and must certainly use every political means of persuading Turkey to become more democratic.
SwedishUppmuntran, eftersom detta val är ett första betydande steg mot landets politiska demokratisering.
Furthermore, we should remember that, according to Amnesty International, at least 31 people were put to death during 2004.
SwedishFru kommissionsledamot, du har med rätta understrukit behovet av att stödja Tunisien i denna tid av demokratisering.
Commissioner, you have rightly stressed the need to support Tunisia at this time of democratic transition.
SwedishAngående Vitryssland så håller situationen på att förbättras något där och det finns några tecken på demokratisering.
Now on Belarus: the situation there is slightly improving and there are the first signs of liberalisation.
SwedishDet ligger i vårt gemensamma och nödvändiga intresse att upprätthålla Rysslands demokratisering, modernisering och europeiska inriktning.
We look forward to mutually beneficial energy cooperation with no added political motivation.
SwedishJordklotet kommer dock inte att palla för en sådan demokratisering av energiförbrukningen, om man fortsätter i nuvarande takt.
The earth, however, will not tolerate this kind of democratised energy consumption if we go on the way we are.