"dags" - Engelsk översättning

SV

"dags" på engelska

EN
EN
EN
SV

dags {adverb}

volume_up
Det är inte dags för ett övergångsordförandeskap, det är dags för visioner!
This is no time for transitional presidencies, it is a time for vision!
Det är dags att dumpa nickelkadmium, det är dags att rösta för ändringsförslag 54.
It is time to dump nickel cadmium and time to vote in favour of Amendment 54.
EU:s budskap till Ukrainas ledarskap är konsekvent och tydligt: nu är det dags att handla.
The EU's message to Ukraine's leadership is consistent and clear: now is the time to act.

Användningsexempel för "dags" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag tror också att det är dags att utvärdera och dra slutsatser inför framtiden.
I also think this is the time to take stock and draw conclusions for the future.
SwedishDet är dags att avskaffa medlemsstaternas fiskala diktatur över skattebetalarna!
It is time to do away with the Member States' fiscal dictatorship over taxpayers!
SwedishDet är dags att ta itu med den bakomliggande fattigdomen i Haiti en gång för alla.
It is time to tackle the underlying poverty situation in Haiti once and for all.
SwedishMen lagt kort ligger, och det är dags för kommissionen att hantera detta kort.
But the card has been played, and now it is up to the Commission to make a move.
SwedishFör vår del är det nu dags att konsolidera vår ekonomi och vår konkurrenskraft.
For our part, now is the time to consolidate our economy and our competitiveness.
SwedishNu är det dags att med stadig hand föra in vinsektorn på en väg mot nya framgångar.
Now is the time to set our wine sector firmly on the road towards new successes.
SwedishDet är dags att dessa hänsynslösa regeringar slutar tömma företagen på livskraft.
It is time the looters of government stopped draining the life-blood of companies.
SwedishVi får dock inte överge detta viktiga verktyg innan det är dags att göra det.
We should not, nevertheless, abandon this vital tool before it is time to do so.
SwedishDet är dags att påminna Ryssland om vad vi har gett, och att begära gentjänster.
It is time to remind Russia of what we have given, and to demand favours in return.
SwedishNu, fem år efter att det trätt i kraft, är det dags att testa dess duglighet.
Five years after its entry into force it is now time to test its roadworthiness.
SwedishDet är nu dags att agera i Berlin, och således också att kommissionen gör det.
It is now time for action in Berlin and, consequently, also for the Commission.
SwedishDet är dags för EU att förbereda sig.
I appeal for political pragmatism; what has been achieved must be safeguarded.
SwedishDet verkar nu vara dags att införa snabba sanktioner mot Mugabe och hans hejdukar.
It seems time now to introduce smart sanctions against Mugabe and his henchmen.
SwedishDet är verkligen dags för ett standardiserat EU-körkort i kreditkortsformat.
It really is time for a standard European driving licence in credit-card format.
SwedishDet är dags för oss här att visa just ett sådant broderskap med Irlands befolkning.
It is time for us here to show just such fraternity with the people of Ireland.
SwedishOch den erfordrade kvaliteten varierar till dags datum mellan olika projekt.
And the standard of quality required varies from project to project to this day.
SwedishDet är dags att sammanföra de olika direktiven, att omstrukturera dem som en helhet.
It is time that the various directives were combined, and restructured together.
SwedishDet är nu dags att det blir så, och jag uppmanar rådet att svara på den frågan.
It is time that this was done and I would ask the Council to respond to this point.
SwedishI stället är det dags för motsatsen, nämligen att erkänna dem i större utsträckning.
Now is the time for just the opposite, that is, giving them greater recognition.
SwedishDet är nu dags att agera i Berlin, och således också att kommissionen gör det.
The German deposit system – as most Germans agree – is not an attractive solution.