SV döma
volume_up
[dömde|har dömt] {verb}

1. allmänt

Med detta lilla tvivel är det omöjligt att döma en anklagad till döden.
With this simple source of doubt, it is impossible to condemn a defendant to death.
Det är klart skandalöst att staten skulle döma offren, snarare än deras angripare.
It is clearly outrageous that the state should condemn the victims, rather than their aggressors.
Alla dessa faktorer kan döma ut länderna i Centraleuropa ...
All these factors may condemn the countries of Central Europe...
döma (även: följa, passera)
Av debatten att döma måste vi fortsätta med denna förenkling.
I understand from this discussion that we have to go forward with simplification.
Av förra veckans pressmeddelande att döma så har han gjort ett bra arbete.
If the press report from last week is anything to go by, he has acquitted himself well.
Men då kommer han döma folk efter utseendet igen.
But if we do that, he'll go back to judging everybody by the outside.
Vi vill inte döma högsta domstolen, utan understryka bristen på kultur.
We do not wish to judge the Court of Appeal, but to highlight a lack of culture.
De kommer inte heller att döma oss utifrån vem vi hindrade från att bli kommissionär.
They will not judge us on who we stopped from becoming a Commissioner.
Det är endast folken och ingen annan som har rätt att döma sina ledare.
Only nations have the right to judge their leaders, no one else.
Det är oacceptabelt att döma någon innan ett rättsligt beslut har fattats.
It is unacceptable to sentence someone before a verdict has been reached.
Att döma en gravid kvinna till döden på grund av en beskyllning om sex före äktenskapet är avskyvärt.
To sentence a pregnant woman to capital punishment for having intercourse before marriage is barbaric.
Det ligger i Serbiens intresse att få döma vissa krigsförbrytare i själva Serbien.
It is in Serbia’s interests to be allowed to sentence some war criminals in Serbia itself.
Det är folken som bör döma hur långt det får sträcka sig.
It is the people who should decide its limits.
Ansvaret bör vara fullt och heltäckande, och EG-domstolen eller en domstol bör döma och besluta fritt i förhållande till omständigheterna kring varje katastrof.
Liability must be full and complete and the court or tribunal must judge and decide freely, on the basis of the real nature of each disaster.
Att döma av en del kommentarer om den här frågan, hade det varit bättre att, utan att reagera, acceptera centralbankmännens kupp, dvs. deras beslut att placera en egen kandidat i ECB: s topp.
Judging by some comments on this subject, it would have been better to accept without reaction the coup by the central bankers who had decided that their candidate should be the President of the ECB.
döma (även: fördöma)
Att döma av dessa vetenskapliga uppskattningar är det mycket realistiskt att befara att den lekmogna fisken kommer att vara praktiskt taget utrotad 2012.
From these scientific estimates, it follows that there is a very realistic fear that spawners might become virtually extinct by 2012.
döma (även: vara domare i)
Ingen domstol i Ryssland vågar döma utan att ha samrått med högre myndigheter.
None of the courts in Russia dare to pass judgment without consulting higher authorities.
Vi har ingen rätt att döma Ryssland i detta hänseende.
We are not entitled to pass judgment on Russia in this matter.
Det är faktiskt inte vår sak att döma regeringar.
In fact, it is not for us to pass judgment upon governments.

2. teknik

Uppenbarligen är det inte varken utskottets eller kammarens roll att döma i sakfrågor.
It is clearly not the role of either the committee or this House to adjudicate in questions of fact.

3. juridik

döma
Men av allt att döma kommer förhandlingar om en kompromisslösning att återupptas senare i dag i Förenta nationernas säkerhetsråd.
I understand, however, that negotiations to find a compromise solution in the UN Security Council will be resumed later today.
Att döma av Paulo Casacas ton är han rentav förolämpad av att lagen i en medlemsstat skulle kunna råda över kommissionen - Gud förbjude!
Indeed, judging by Mr Casaca's tone, he is positively affronted to find that the law of a Member State should ever prevail over the Commission: heaven forbid!
Det ska finnas patentskydd i Sydkorea, men kommer en koreansk domstol verkligen att döma till fördel för ett brittiskt företag mot ett koreanskt företag?
There is meant to be patent protection in South Korea, but will a Korean court really find in favour of a British company against a Korean business?

Synonymer (svenska) till "döma":

döma
Swedish

Användningsexempel för "döma" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishAv allt att döma står även Syrien, Iran, Kuba och framför allt Nordkorea på tur.
It is obvious that Syria, Iran, Cuba indeed, and North Korea are also on the agenda.
SwedishAtt döma en tioåring till döden är inget annat än inhumant.
(PL) Mr President, condemning a ten-year-old child to death is simply inhuman.
SwedishAv kollegernas reaktioner att döma förefaller det vara ett godtagbart förslag.
Looking at colleagues ' reactions, that seems to me to be an acceptable suggestion.
SwedishOm jag skall döma av tillförlitligheten i deras hittillsvarande förutsägelser...
Judging by the credibility of their forecasts thus far... What can I say!
SwedishAtt skilja en mor och ett barn åt är att döma deras relation till ett misslyckande.
To separate a mother and baby is to set their relationship up for failure.
SwedishMänskligt att döma bör det vid löpande drift vara uteslutet med en maximal katastrof.
As far as is humanly possible, an MCA ought to be excluded during routine operation.
SwedishDen kunskapen förbises ofta; de personerna har ju inte anställts för att döma.
That insight is often ignored; after all, these workers are not hired to pass judgement.
SwedishDetta har inte hänt att döma av den budgetram som debatteras här i dag.
Judging by the financial perspective being discussed today, this has not happened.
SwedishMen att döma av den senaste trenden måste vi anstränga oss ytterligare.
But it is clear from the latest trends that we need to further step up our efforts.
SwedishKanske inte att döma av en del av dem, men det ger oss en tankeställare.
Judging by some of them, perhaps not, but it does give us food for thought.
SwedishJag utgår ifrån att vi själva kommer att döma om vi har någon krigsförbrytare.
I anticipate our prosecuting war criminals ourselves, if we have any.
SwedishDet ankommer inte på oss att döma kommissionens vetenskapliga rådgivare.
It is not for us to second-guess the scientific advisers to the Commission.
SwedishAtt ge upp allt för liberalismen kommer till sist att döma ut det europeiska jordbruket.
Yielding everything to liberalism would be the end of European agriculture.
SwedishSkall man döma av kvällens debatt så går dock meningarna definitivt isär.
However, judging by the debate this evening, opinion is certainly divided.
SwedishAtt döma ett barn till döden är oacceptabelt i den värld vi lever i.
(RO) Mr President, sentencing a child to death is unacceptable in the world we live in.
SwedishAv allt att döma har kommissionen tidigare inte förstått hur viktig denna region är.
It seems that the Commission did not previously appreciate the importance of this region.
SwedishJag låter er döma själva om toppmötet i Hampton Court och Catherine Howards vålnad.
I will let you be the judges of the Hampton Court summit and the ghost of Catherine Howard.
SwedishAtt döma av vad jag hör mina kolleger i parlamentet säga är de mindre tillitsfulla.
Judging by what I hear my fellow-MEPs saying, they are less trusting.
SwedishVi har haft förmågan att döma dem. Låt oss också erkänna deras ansträngningar.
We were keen to criticise so we must also acknowledge their efforts.
SwedishOm ni ändå vill gå till botten och döma, bör ni ställa er en enkel fråga.
But if you want to push this and prejudge, you must ask yourselves one simple question.