SV dämpa
volume_up
[dämpade|har dämpat] {verb}

1. allmänt

Samtidigt försökte jag dämpa den rädsla och oro som många människor kände.
At the same time, I tried to allay the fears and anxieties felt by many people.
Jag kan kanske försöka dämpa den ärade ledamotens oro.
I can perhaps try to allay the honourable Member's fears.
Självklart vill jag dämpa ledamöternas oro.
Obviously, I would wish to allay Members ' concern.
Jag hoppas att detta kommer att dämpa mycket av oron i mitt eget land och min egen valkrets beträffande de fortsatta anslagen till Irland.
I hope this will help to assuage some of the concerns of my own country and my own constituency regarding the future allocation of funding to Ireland.
John Cushnahan och jag har lagt fram ett initiativ med sju punkter med åtgärder som skulle bidra till att klargöra frågorna och till att dämpa oron i Irland.
John Cushnahan and I have published a seven-point initiative on measures, which could help to clarify the issues and to assuage fears in Ireland.
Viljan finns, men rädslan dröjer sig kvar; och för att dämpa denna rädsla måste vi hitta ett politiskt och religiöst ledarskap, inte bara i Irland utan över hela Europeiska unionen.
There is a willingness but fear pervades, and to assuage this fear we must find political and religious leadership not only in Ireland but throughout the European Union.
Vi kan inte beordra medlemsstaterna att ansöka om medel för att dämpa de socioekonomiska effekterna.
We cannot instruct the Member States to access any funds to cushion the socio-economic impact.
Vattenbruket är en värdefull källa till sysselsättning och kan dämpa umbärandena i de områden som påverkats av nedgången i fisket.
Aquaculture is a valuable source of employment and can cushion the hardship of the areas affected by the decline in fishing.
Tomma klyschor förmår inte längre lugna EU-medborgarna och inte heller kan de dämpa effekterna av sjunkande födelsetal och ökad fattigdom.
Empty catchphrases can no longer pacify the citizens of the EU, nor can they cushion the impact of a falling birth rate and increasing poverty.
Osäkra entreprenörsvillkor och en ogynnsam rättslig ram kan dämpa människors kreativitet.
An uncertain entrepreneurial environment and an unfavourable legislative framework can dampen citizens' creative spirit.
Den inre marknaden har en central roll för att förkorta och dämpa konjunkturnedgången i EU.
The internal market is playing a central role in shortening and dampening the recession in Europe.
Den ekonomiska och politiska krisen i Ryssland har framhävt behovet av att unionen skall agera aktivt för att dämpa krisens effekter.
The economic and political crisis in Russia has underlined the need for the Union to take action to dampen down its effects.
I den gemensamma ståndpunkten står det att målsättningen med handlingsplanen är att dämpa bullret.
The common position states that the goal of the action campaigns is to mitigate noise.
Prövade i så fall kommissionen några åtgärder för att informera om detta för att dämpa reaktionen?
If so, did the Commission attempt any publicity initiatives to mitigate this?
Reformprogram behövs för att dämpa krisens effekter, vilket kommer att resultera i nya arbetstillfällen.
Reform programmes are needed to mitigate the effects of the crisis, which will result in the creation of jobs.
Europeiska unionen måste skapa en särskild fond för att reglera kompetensflykten och dämpa dess effekter.
The EU must create a special fund to regulate the brain drain and soften its impact.
Större förluster och lukten av olja och gas bör emellertid inte dämpa inställningen till överträdelser av de mänskliga rättigheterna.
However, greater losses and the smell of oil and gas should not soften attitudes towards the violation of human rights.
Målet med de ändringsförslag som PSE-gruppen lade fram var således att göra några justeringar, eller med andra ord att dämpa tonen.
The aim of the amendments tabled by the PSE Group was thus to make some adjustments or, in other words, to soften the tone.
Moscovici säger att man naturligtvis måste dämpa sin idealism med realism.
Mr Moscovici says that of course you must temper your idealism with realism.
De skulle dämpa Europeiska kommissionens överdrivna radikalism och hitta en tillfredsställande kompromiss.
It was their task to temper the exaggerated radicalism of the European Commission and find a satisfactory compromise.
Låt vetenskapen dämpa din kunskap lite.
Let the science temper your knowledge a little bit.
dämpa (även: mojna, avta, försvaga, undanröja)
dämpa (även: fukta)
Därför är jag inte övertygad om att en skatt på finansiella transaktioner som grundar sig på dessas volymer skulle göra mer än att dämpa dessa enorma spekulationsvågor.
That is why I am not convinced that a financial transaction tax on the volume of financial transactions would achieve anything more than the damping of these enormous speculative waves.
Ett starkt europeiskt stöd är nödvändigt för att dämpa vissa grupper i Irak.
Strong European support is badly needed to moderate groups in Iraq.
Vidare har punktskatter på alkohol till syfte att dämpa alkoholkonsumtionen.
In addition, excise duties on alcohol serve the purpose of moderating alcohol consumption.
Jordbruksutskottet har lyckats dämpa ganska många av kommissionens förslag, och jag anser att resultatet är högst godtagbart.
The Agriculture Committee has succeeded in moderating quite a few of the Commission’s proposals, and I think that the result is most acceptable.
Med tanke på Europavalen nästa år, vill jag åter bekräfta att revisionsrättens arbete kan bidra till att dämpa den utbredda misstron mot EU-institutionerna.
This being the year before the European elections, I would like to reaffirm that the Court’s work can help to qualify the widespread suspicion of the European institutions.
dämpa (även: kuva, kväsa)
Innan vi försöker dämpa flödet av dem som vi kallar ”illegala invandrare”, måste vi i EU själva definiera vad vi menar med laglig invandring och hur vår politik ska se ut.
Before we try to quell the flood of those we call ‘illegal immigrants’, Europe itself has to define its legal immigration policy.
Den kinesiska regeringen skickade med rätta ut polis och militär för att dämpa våldet och stoppa hämndattacker från hankineserna mot uigurerna.
The Chinese Government quite properly deployed police and military personnel to quell the violence and stop the retaliatory attacks by the Han population on the Uighurs.
Regeringens hårdare tag har inte lyckats dämpa de demokratiska oliktänkande rösterna.
The clamp-down by the government has not subdued the voices of democratic dissent.
Låt oss inte dämpa det globala " nätverkandet " på grund av okunskap om och rädsla för det nya!
Do n't let us suppress global 'networking ' because of ignorance and fear of things new.
Låt oss inte dämpa det globala " nätverkandet" på grund av okunskap om och rädsla för det nya!
Don't let us suppress global 'networking' because of ignorance and fear of things new.

2. "ljud"

dämpa
Därför är jag inte övertygad om att en skatt på finansiella transaktioner som grundar sig på dessas volymer skulle göra mer än att dämpa dessa enorma spekulationsvågor.
That is why I am not convinced that a financial transaction tax on the volume of financial transactions would achieve anything more than the damping of these enormous speculative waves.
dämpa
volume_up
to mute [muted|muted] {vb} (sound)
Men i hans försök att dämpa kritiken mot den colombianska regeringen tror jag att han tror att vi anser att president Pastrana inte håller sitt ord.
But in his attempts to mute criticism of the Colombian Government, I think he thinks we think that President Pastrana has bad faith.

3. "känslor"

dämpa
volume_up
to mute [muted|muted] {vb} (feelings)
Men i hans försök att dämpa kritiken mot den colombianska regeringen tror jag att han tror att vi anser att president Pastrana inte håller sitt ord.
But in his attempts to mute criticism of the Colombian Government, I think he thinks we think that President Pastrana has bad faith.

4. medicinvetenskap: "smärta"

dämpa
volume_up
to soothe {vb} (pain)

Användningsexempel för "dämpa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishOch hur avser ni i så fall att dämpa den, och vad skulle kunna bidra till detta?
If so, how do you then plan to curb them, or what might contribute to curbing them?
SwedishDet finns en rad mångfasetterade alternativ som kan bidra till att dämpa problemet.
There are a range of multi-faceted options which can help to alleviate the problem.
SwedishRegeringens hårdare tag har inte lyckats dämpa de demokratiska oliktänkande rösterna.
The clamp-down by the government has not subdued the voices of democratic dissent.
SwedishJag vill emellertid dämpa den entusiasm som vissa känner för detta paket.
However, allow me to tone down the enthusiasm that some have for this package.
SwedishVi måste hitta ett sätt att åtminstone dämpa oron hos det grekiska folket.
A way has to be found of at least allaying the concerns of the Greek people.
SwedishPaketet fokuserar först och främst på åtgärder för att förhindra, dämpa och lösa krisen.
Primarily, this package focuses on crisis prevention, mitigation and solution.
SwedishAtt dämpa inflationen i EU innebär inte att berättigade lönekrav måste dämpas.
Curbing inflation across Europe cannot be boiled down to curbing legitimate wage demands.
SwedishVidare har punktskatter på alkohol till syfte att dämpa alkoholkonsumtionen.
In addition, excise duties on alcohol serve the purpose of moderating alcohol consumption.
SwedishNi uppmanade fackföreningarna att dämpa lönekraven. Det har ni rätt till.
You have called on the trade unions for wage restraint, as is your right.
SwedishAsien har inte mindre ansvar än Förenta staterna och Europa att dämpa klimatkatastrofen.
Asia has no less responsibility than the US and Europe to reverse the climate calamity.
SwedishGemensamma värden och social rättvisa kommer att spela en central roll för att dämpa den rädslan.
Common values and social justice will play a central role in allaying such fears.
Swedish Vidtar EU åtgärder för att dämpa den konfliktfyllda situationen i Egypten?
 Is the EU taking steps to ease the inter-faith tension in Egypt?
SwedishDet vore ju bra för att dämpa klimatet och göra motsättningarna litet mindre våldsamma.
It would of course be good for calming things down and reducing the intensity of antagonisms.
SwedishJag är rädd för att jag måste dämpa förväntningarna.
(DE) Mr President, I am afraid that I am going to be the person to pour cold water on this.
SwedishMen de har också många farhågor, och vi måste ta dem på allvar och dämpa dem om vi kan.
This policy is part of the idea of the EU bringing old and new members together in a common project.
SwedishDetta är ett första steg mot att dämpa spekulanternas aptit.
This is a first step towards countering the appetites of the speculators.
SwedishDen inre marknaden har en central roll för att förkorta och dämpa konjunkturnedgången i EU.
The internal market is playing a central role in shortening and dampening the recession in Europe.
SwedishVärlden genomgår otaliga kriser som ofta är tragiska och som det är vår plikt att försöka dämpa.
There are many - often tragic - crises in the world that we have a duty to attempt to alleviate.
SwedishDärför kommer åtgärder för att dämpa och övervaka detta att vidtas för att skydda marina däggdjur.
For that reason, it will introduce mitigating and monitoring measures to protect marine mammals.
SwedishDen dominerande diskursen präglas trots detta av att det endast är arbetstagarna som skall dämpa sina krav.
Nevertheless, the predominant rhetoric always centres on wage restraint.