"byte" - Engelsk översättning

SV

"byte" på engelska

volume_up
bytte {perf. part.}
EN
EN

"byte" på svenska

volume_up
byte {substantiv}
SV
SV

byte {neutrum}

volume_up
1. slang
byte (även: tjuvgods)
volume_up
swag {substantiv}
2. annat
byte (även: fångst, rov)
volume_up
booty {substantiv}
byte (även: kap)
volume_up
cop {substantiv} [GBR] [slang]
Jag syftar också på återförsäljning och byte av tidsdelat boende, som för närvarande är oreglerat.
I am also referring to the resale and exchange of timeshare which are currently unregulated.
Vi vill inte ha ett obligatoriskt byte av körkort och vi vill inte ha någon begränsning av deras giltighet.
We do not want the compulsory exchange of driving licences, and we do not want any limitation of their validity.
Needle exchange does work.
byte (även: dödande, jaktbyte)
volume_up
kill {substantiv}
byte (även: rov)
volume_up
loot {substantiv}
Hela tåg transporterade miljontals med historiska dokument som stulits från tyskarna men i de flesta fall direkt tagits i beslag som byte eller som i Italien erhållits via kommunistpartisanerna.
Entire trains transferred millions of historical documents, some stolen from the Germans but most looted directly or, as in Italy, obtained through communist partisans.
byte (även: plundring, fångst, rov, skövling)
byte (även: offer, rov, villebråd)
volume_up
prey {substantiv}
Blir det ett enkelt byte för den värsta formen av populism bara för att ingen förstår?
Will it become easy prey for the worst kind of populism, simply because no one can understand it?
Dessa spindlar använder inte nät över huvud taget för att fånga byte.
Scytodes doesn't use a web at all to catch prey.
Dr Guevara i egen hög person, äter middag med ditt byte.
Guevera himself having dinner with your prey.
byte (även: förändring)
volume_up
shift {substantiv} (a change)
Hållbara transportsätt kan inte uppnås enbart genom åtgärder för byte mellan olika transportsätt.
Sustainable transport systems cannot be achieved by modal shift actions alone.
Ni gör rätt i att begära en mekanism som garanterar ett byte till det andra skedet: men, jag har uppnått det!
You are right to request a mechanism that guarantees a shift to the second stage: well, I have obtained it!
Med Skift-Tabb byter du riktning bland objekten.
Press (Shift)-(Tab) to go through the objects in the reverse order.
byte (även: rov, fördärvare)
volume_up
spoil {substantiv}
Detta tillvägagångssätt luktar nästan som uppdelning av ett byte.
Such a procedure would almost smack of sharing out the spoils.
Varför kan man nu läsa texter där det byte som finns att erövra i Zaire beskrivs som " enormt "?
Why can we now read reports which state that the spoils to be gained in Zaire are 'enormous '?
Varför kan man nu läsa texter där det byte som finns att erövra i Zaire beskrivs som " enormt" ?
Why can we now read reports which state that the spoils to be gained in Zaire are 'enormous' ?
Varje väsentligt försök har företagen först och främst besvarat genom att meddela byte till en annan flygplats.
Every major attempt was simply answered by the companies with the announcement that they would switch to another airport.
Jag välkomnar de fem områden som kommissionen lagt fokus på; klagomål, prisnivå, tillfredsställelse, byte och säkerhet.
I welcome the five areas that the Commission has focused on, namely complaints, price levels, satisfaction, switching and safety.
Den här är svårt eftersom jag måste ta fördel av... ~~~ Jag byter ut det med klöver fem.
This is a tough one, because here I must take advantage of -- I switch it with the five of clubs.
byte (även: kompromiss, kohandel)
3. IT
byte
volume_up
byte {substantiv} (8 bits)
Varje tecken eller element kodas till ett tal som är två byte långt.
Each character or element is expressed as a two-byte-long number.
Java Applets är däremot " riktiga " program, som föreligger i form av "Byte Code " enligt beskrivningen ovan.
Java Applets, on the other hand, are " proper " programs in " byte code " as described above.
Document: Received ld of ld bytes.
4. "under resa"
byte (även: övergång, genomresa, transit)
5. finans
När du nu klickar på kommandoknappen OK byter kolumner och rader plats med varandra.
If you now click on the OK button the columns and lines are swapped.
− Gruppen de gröna / Europeiska fria alliansen föreslår att punkterna 28 och 29 byter ordning och slås ihop till en enda punkt.
   − The Group of the Greens/ European Free Alliance proposes swapping the order of paragraphs 28 and 29 and combining them into a single paragraph.
De byter patentportföljer med varandra för att undvika patenterbarhetens nackdelar som drabbar alla som inte kan delta i detta spel – det vill säga alla som inte är lika stora som dem.
They swap portfolios of patents among one another to avoid the drawbacks of patentability suffered by anyone unable to take part in this game – namely anyone not as large as they are.
EN

byte {substantiv}

volume_up
1. "8 bits", IT
byte
Each character or element is expressed as a two-byte-long number.
Varje tecken eller element kodas till ett tal som är två byte långt.
Java Applets, on the other hand, are " proper " programs in " byte code " as described above.
Java Applets är däremot " riktiga " program, som föreligger i form av "Byte Code " enligt beskrivningen ovan.
Dokument: mottagit ld av ld byte.

Användningsexempel för "byte" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDessa unga människor är döda, möjligen på grund av detta oundvikliga byte.
Those young people are dead, possibly because of that unavoidable change.
SwedishHållbara transportsätt kan inte uppnås enbart genom åtgärder för byte mellan olika transportsätt.
Sustainable transport systems cannot be achieved by modal shift actions alone.
SwedishDetta byte av utrustning på fartygen innebar ökade kostnader, kostnader som redarna betalade.
This refit of the vessels entailed increased costs, which were borne by the shipowners.
SwedishJag delar inte kommissionens pessimism om möjligheter till byte.
I do not share the pessimism of the Commission as regards the scope for reconversion.
SwedishBlir det ett enkelt byte för den värsta formen av populism bara för att ingen förstår?
Will it become easy prey for the worst kind of populism, simply because no one can understand it?
SwedishRörlighet är tänkt att innebära byte av arbetsplats och arbetsort.
Mobility is understood to mean a change of workplace and place of work.
SwedishByte av operatör sker utan problem som en alldaglig företeelse.
Changing operators does not present any problems, and is part of the everyday routine.
SwedishInte någonstans kan jag finna att man kommit överens om något byte av titel.
I cannot see anywhere where the change of title was agreed.
SwedishJag tror att det vore ett mycket viktigt initiativ, att här kunna resa utan byte ända till Budapest.
I believe it would be a very important initiative to take it onward as far as Budapest.
SwedishVarje tecken eller element kodas till ett tal som är två byte långt.
Each character or element is expressed as a two-byte-long number.
SwedishDet sägs... att det finns en sjöorm... som drar till sig sitt byte på ett ovanligt sätt.
I have been told... of a certain sea snake... which has a very unusual method of attracting its prey.
SwedishJag syftar också på återförsäljning och byte av tidsdelat boende, som för närvarande är oreglerat.
I am also referring to the resale and exchange of timeshare which are currently unregulated.
SwedishVarför kan man nu läsa texter där det byte som finns att erövra i Zaire beskrivs som " enormt" ?
Why can we now read reports which state that the spoils to be gained in Zaire are 'enormous' ?
SwedishVarför kan man nu läsa texter där det byte som finns att erövra i Zaire beskrivs som " enormt "?
Why can we now read reports which state that the spoils to be gained in Zaire are 'enormous '?
SwedishDetta tillvägagångssätt luktar nästan som uppdelning av ett byte.
Such a procedure would almost smack of sharing out the spoils.
SwedishBlir det ett enkelt byte för den värsta formen av populism bara för att ingen förstår?
It has seen these nations fight against each other, betray each other and commit atrocities against each other.
SwedishAllt detta skulle kunna vara en bra början, men bytet av namn borde också avspegla ett byte av funktion.
All that would be a good start, but the change of name should also reflect a change of function.
SwedishDen vilseleder på så sätt folket och gör dem till byte för storkapitalets vid de här laget okontrollerade aptit.
This disorients people and makes them prey to the unaccountable dictates of big business.
SwedishJava Applets är däremot " riktiga " program, som föreligger i form av "Byte Code " enligt beskrivningen ovan.
Java Applets, on the other hand, are " proper " programs in " byte code " as described above.
SwedishDessa spindlar använder inte nät över huvud taget för att fånga byte.
Scytodes doesn't use a web at all to catch prey.