"business" - Engelsk översättning

SV

"business" på engelska

EN

"business" på svenska

volume_up
business {substantiv}

SV business
volume_up
{utrum}

1. näringsliv

business
volume_up
business {substantiv}
Personuppgifter har blivit ”big business” och är en växande verksamhet.
Personal data has become big business, and it is a growing business.
Man säljer business class-biljetter till flygplan där inga business class-tjänster tillhandahålls.
It is selling business-class tickets for aircraft on which business-class service is not provided.
Det är en studie från Harvard Business School, om en kvinna som heter Heidi Roizen.
There's a famous Harvard Business School study on a woman named Heidi Roizen.

Användningsexempel för "business" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishAtt genomföra ”Small Business Act” stärker därför konkurrenskraften.
Therefore, implementing the SBA strengthens the aspect of competitiveness.
SwedishSlutligen vill jag upprepa mitt stöd till standarden eXtensible Business Reporting Language (XBRL).
I will end by repeating my heartfelt endorsement of the XBRL standard.
SwedishBland annat för business class märks det att fördelarna är mycket mindre än för andra passagerarkategorier.
We now wonder how solid the basis for the European aviation industry is.
SwedishAnvänder du Google Apps for Business eller Google Apps for Education?
Using Google Apps Premier Edition or Education Edition?
SwedishEtt bekymmer i det sammanhanget är dock att det endast skall gälla handel som sker business to business.
Revisions of private international law for the benefit of on-line trade with consumers are in the pipeline.
SwedishEtt bekymmer i det sammanhanget är dock att det endast skall gälla handel som sker business to business.
One cause for concern in this respect, however, is that this principle will only apply to trade between businesses for the time being.
SwedishBetänkandet omfattar inte marknadsföring av varor och tjänster till företag (business to business, b2b), som främst behandlas i direktiv 2006/114/EG.
It does not discuss B2B relations, which are covered inter alia by Directive 2006/114/EC.
SwedishBetänkandet omfattar inte marknadsföring av varor och tjänster till företag (business to business, b2b), som främst behandlas i direktiv 2006/114/EG.
It does not discuss B2B relations, which are covered in particular by Directive 2006/114/EC.
SwedishBetänkandet omfattar inte marknadsföring av varor och tjänster till företag (business to business, b2b), som främst behandlas i direktiv 2006/114/EG.
The report does not concern relations between companies (B2B), which are specifically covered by Directive 2006/114/EC.
SwedishEn forskningsrapport om detta ämne publicerades nyligen av det nederländska Lindeboom-institutet, i samarbete med Israeli Business Ethics Center i Jerusalem.
Another example from my Amendment 55: no funds for ethically objectionable research if less objectionable alternatives are available.
SwedishThe Global Business dialogue, som vi har bidragit till och som har konstituerats i Bryssel, har nu tillsatt en styrelse som, tror jag, i dag och i morgon sammanträder i New York.
A management board has now been appointed and is currently, as I understand it, holding a two-day meeting in New York.
SwedishThe Global Business dialogue , som vi har bidragit till och som har konstituerats i Bryssel, har nu tillsatt en styrelse som, tror jag, i dag och i morgon sammanträder i New York.
A management board has now been appointed and is currently, as I understand it, holding a two-day meeting in New York.
SwedishVi vet att det i många fall är just de rika länderna som översvämmar de fattiga med farligt avfall eller tillåter en otyglad business bland annat inom turistsektorn.
We know that, in many cases, these same wealthy countries flood the poor countries with toxic waste or allow shady businesses to operate in tourism as well.
SwedishDet finns ett akut behov av att medlemsstaterna formellt bekräftar sin avsikt att godkänna Small Business Act (SBA) under rådets möte i december 2008 som kommer att äga rum i Bryssel.
There is an urgent need for the Member States to confirm their intention formally to accept the SBA during the European Council of December 2008, to be held in Brussels.
SwedishÄven vi i parlamentet kommer naturligtvis att uppmärksamt följa utvecklingen inom e-business på lämpligt sätt och stödja kommissionens förslag till en revidering av direktivet om ett par år.
Mr President, I would like to preface my few remarks by echoing comments made by other speakers in thanking Mrs Palacio for the work that she has done on this report.
SwedishI ett snabbt föränderligt industrilandskap, där det krävs snabb anpassning, är det opraktiskt att besluten måste fattas med enhällighet, som i fallet med BusinessEurope.
In a rapidly changing industrial landscape, in which swift adaptation is required, decision-making bases that depend on reaching unanimity, as is the case for BUSINESSEUROPE, are impractical.