"bunden till" - Engelsk översättning

SV

"bunden till" på engelska

SV bunden till
volume_up
{adjektiv}

bunden till
Storleken på gemenskapens bidrag är dock bunden till strukturfondens regler.
The amount of the Community's contribution is, however, bound by the rules of the Structural Funds.
Därför att jag är bunden till en Gud och till ett folk och till en herdeflicka.
Because I am bound to a God and to a people and to a shepherd girl.
Men jag är bunden till att följa lagar och förordningar.
However, I am bound by law and legislation.

Liknande översättningar för "bunden till" på engelska

bunden adjektiv
till adjektiv
English
till adverb
English
till preposition
till pronomen
English
...till pronomen
English

Användningsexempel för "bunden till" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDärför att jag är bunden till en Gud och till ett folk och till en herdeflicka.
Because I am bound to a God and to a people and to a shepherd girl.
SwedishMänniskans hälsa är oskiljaktigt bunden till den miljö som omger henne.
People's health is inseparably linked to the environment around them.
SwedishStorleken på gemenskapens bidrag är dock bunden till strukturfondens regler.
The amount of the Community's contribution is, however, bound by the rules of the Structural Funds.
SwedishEn examen är inte alltid bunden till en viss studieform.
A degree or diploma is not always linked to a particular form of study.
SwedishOrganbrist är alltför ofta bunden till olaglig organhandel.
The organ shortage is all too often linked with organ trafficking.
SwedishMen som Italien har visat är det inte alltid så bra att vara så tryggt bunden till euron.
However, as Italy has shown, sometimes being bound so securely to the euro is not quite such a good thing.
SwedishEn helt oberoende OLAF som delvis är bunden till kommissionen är inte heller någon lösning.
But a fully independent OLAF or Anti-Fraud Office, semi-linked to the Commission, is not the answer either.
SwedishIdén med att sammanfoga hjälpaktioner, återhämtnings- och utvecklingsbistånd är inte bara bunden till kommissionen.
The linking relief, rehabilitation and development is not confined to the Commission.
SwedishDet är detta mål jag känner mig bunden till, det är därför vi har vidtagit ett antal åtgärder.
It is to this objective that I feel an attachment, this is why we have taken a certain number of measures.
SwedishDet har utan tvekan konsekvenser för den sociala tryggheten som i stor utsträckning är bunden till arbete.
This has undeniable repercussions on social protection which is tied in with labour to a large extent.
SwedishOm medlemsländerna önskar gå längre, kan de införa en modulering som är bunden till arbetsinsatsen.
Should Member States wish to go further, they can introduce a system of modulation based on the number of employees.
SwedishMed det menar vi till platsen bunden information.
By this we mean information bound to a certain place.
SwedishMen jag är bunden till att följa lagar och förordningar.
However, I am bound by law and legislation.
SwedishSatellitkommunikation är inte bunden till några gränser, vilket gör det uppenbart att frågan måste lösas på europeisk nivå.
The need for Community solutions is obviously justified by the cross-border nature of satellite communications.
SwedishRätten att vistas i naturen får absolut inte vara bunden till äganderätten, allemansrätten måste tryggas.
The right to roam the countryside must in no case be connected to rights of ownership, and public right of access must be secured.
SwedishFör det tredje, den handlingsfrihet som medlemsstaternas beviljas måste vara bunden till att reformer genomförs i goda tider.
Thirdly, the flexibility accorded to the Member States should be bound to reforms they have carried out in good times.
SwedishDen kortfristiga hjälpen måste vara helt klart bunden till det villkoret att vi säger att vi vill veta vart vår hjälp tar vägen.
Short term aid must be quite clearly subject to the condition that we say we want to know where our aid is ending up.
SwedishDet var ett tecken på en ekonomisk och social kris som också var bunden till EU:s politik, det vill säga frihandelspolitik.
That was the sign of an economic and social crisis that was also related to European policies, that is to say free-trade policies.
SwedishDet var ett tecken på en ekonomisk och social kris som också var bunden till EU: s politik, det vill säga frihandelspolitik.
That was the sign of an economic and social crisis that was also related to European policies, that is to say free-trade policies.
SwedishI den förhandsinformation som ges innan ett avtal ingås ska det anges om en konsument är bunden till ett kontrakt under en specificerad tidsperiod.
Precontract information must indicate whether a consumer is tied to a contract for a specific period of time.