"buller" - Engelsk översättning

SV

"buller" på engelska

volume_up
buller {enb. plur.}
EN
SV

buller {neutrum}

volume_up
buller (även: oväsen, grus, oljud, störningar)
volume_up
noise {substantiv}
Buller från bildäck. Buller är ett underskattat miljö- och hälsoproblem.
Noise is an environmental and health problem which is underestimated.
Buller på nätterna multipliceras med faktorn 10 och på kvällarna med faktorn 5.
Noise at night is calculated times 10 and noise in the evening times 5.
Vi skall införa alternativa arbetsmetoder, som minimerar exponeringen för buller.
We must implement alternative working methods that minimise exposure to noise.
buller (även: katastrof, olycka, skräll, brak)
volume_up
crash {substantiv}
buller (även: larm, oväsen, brus)
volume_up
din {substantiv} (disturbing sound)
Enligt den officiella nederländska ordboken betyder buller: ett hårt, otrevligt ljud, inbegripet oväsen, larm, liv, brak och bråk.
According to the Dutch official dictionary, noise is defined as a harsh, unpleasant sound, including background noise, din, racket, roar and commotion.
Men jag är egentligen mot alla typer av buller, herr talman, även det buller som kommer från dem som agerar mot de äldre och pensionärerna.
However, I am against all kinds of noise, Mr President, including the din made by those who act against the interests of pensioners and the elderly.
buller (även: dån, dunder, mullrande, muller)
buller (även: dån, mullrande)
buller
Gemensamt resolutionsförslag om nattflyg och buller i närheten av flygplatser.
Joint motion for a resolution on night flights and noise pollution in the vicinity of airports.
Buller är lokalt och absolut inte gränsöverskridande.
Noise pollution is local and certainly does not transcend borders.
Buller är med andra ord ett lokalt eller regionalt problem.
In other words, noise pollution is a local, or regional, problem.

Synonymer (svenska) till "buller":

buller

Användningsexempel för "buller" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishSom ni vet har vi redan antagit bestämmelser om vibrationer, buller och elektromagnetiska fält.
I do not believe, Mr Mann, that protecting workers ’ health puts jobs at risk.
SwedishDet är mycket bra, för pensionärerna vill inte bli alltför störda av buller.
That is good news, because pensioners like peace and quiet.
SwedishBetänkandet var fullt av buller och bång utan någon som helst betydelse.
The report was full of sound and fury signifying nothing.
SwedishVi vet alla att buller är ett mycket allvarligt arbetsmiljöproblem.
I am delighted, moreover, that the Commission has consistently placed the issue high on its agenda.
SwedishOch slutligen åtgärder som försöker begränsa de flygningar i kapitel 3 som ger upphov till mest buller.
And, lastly, measures intended to limit the operations of aircraft from Chapter 3 which are the noisiest.
SwedishMänniskorna i Augustów vill dock leva utan buller.
However, the people of Augustavas want to live quietly.
SwedishJag tror att fastställande av gränsvärden för besvär av buller med allmän giltighet för hela unionen helt enkelt inte fungerar.
I think that setting limit values to be applied throughout the Union simply will not work.
SwedishEn stor gryta där man huller om buller hittar statsfrågor, industrizoner, landsbygdsområden och maritima fasader.
A huge cauldron containing urban issues, industrial zones, rural areas and maritime facades, all pell-mell.
SwedishFör tio år sedan uppskattade Europeiska kommissionen att en fjärdedel av våra medborgare besväras av buller.
Ten years ago, the European Commission estimated that the lives of a quarter of our citizens were disrupted by it.
SwedishDessutom har man fastställt att de bullrigaste maskinerna skall betala mer för sitt i högre grad störande buller.
Moreover, it is stipulated that the noisiest aircraft should pay more for the greater nuisance that they cause.
SwedishFör den sakens skull måste ett enhetligt sätt att mäta buller fastslås och i enlighet med det sättet kan man sedan göra en kartläggning.
For that purpose, a formula will need to be established on the basis of which maps can then be drafted.
SwedishVi har redan behandlat vibration, buller och elektromagnetiska fält och nu tar vi ställning till optisk strålning.
As I see it, we have a good piece of legislation: the framework directive requesting employers to mitigate health risks for employees.
SwedishVid förvaltningen av ankomst- och avgångstider tror jag att man måste ta mer hänsyn till miljökriterier, såsom buller och utsläpp.
In addition, the government should invest more in measures which improve the quality of life of those living near airports.
SwedishG 7-länderna aviserade med buller och bång ett program för skuldavskrivning, men villkoren är sådana att de inte går att tillämpa.
The G7 countries announced amid much publicity a debt reduction programme, but conditions are such that it cannot be applied.
SwedishJag tänker då på trafikstockningar, luftföroreningar, buller, föroreningar av vatten och mark eller inverkan på naturen.
I am referring here to traffic congestion, air pollution, sound pollution, water pollution, soil pollution or the impact on natural landscapes.
SwedishFöre valet hade den politiska dialogen i vårt samhälle inte mer än börjat, men ni kvävde den genast i sin linda med buller och bång.
Before the election, the political dialogue in our society had only just begun, but you blatantly nipped it in the bud straightaway.
SwedishVi har tidigare klarat av vibrationer och buller och har nu kommit till elektromagnetiska fält och arbetstagarnas exponering för dem.
The second objective has been to reach an agreement before the end of the term of office so that we do not keep putting off the issue.
SwedishDen oreglerade spridningen av skadligt buller i hav och sjöar orsakat av människan kan utgöra ett hot mot marina livsformer och ekosystem.
It must first meet high standards and adopt practices that are consistent with respect for the individual, for pluralism and for freedom.
SwedishNär vi arbetade med frågan om buller inom industrin anklagades vi för att försöka förbjuda spelning på säckpipa i Skottland.
Sadly, we have come to expect totally misleading and sensational press releases from the right, misrepresenting important pieces of health and safety legislation.
SwedishBuller har en direkt inverkan på fysisk nivå, men påverkar också direkt levnadsförhållanden, psyke, människors livsrytmer.
It has a direct effect at the physiological level, but it also acts directly on living conditions, psychological well-being, and the very bio-rhythms of individuals.