SV bryta upp
volume_up
{verb}

bryta upp (även: upplösa, lösa upp, sluta, skingra)
Den målsättning som eftersträvas är att bryta upp de nationella valkretsarna.
The intended objective of the content is to break up national constituencies.
Han vill med andra ord bryta upp de båda enheterna.
One wants to return to the pre-1999 days; in other words, he wants the break-up of the two entities.
Ingen kan få mig att tro att åtskillnad av ägandet kan åstadkomma det vi vill, nämligen att bryta upp marknaden och skapa konkurrens.
Nobody can tell me that ownership unbundling will achieve what we want, which is to break up the market and create competition.
bryta upp (även: knäcka, spränga, spräcka, slå sönder)
bryta upp
bryta upp (även: påtvinga, tvinga, framkalla, forcera)
bryta upp (även: öppna)
volume_up
to jemmy {vb} [GBR]
bryta upp (även: öppna)
volume_up
to jimmy {vb} [USA]
bryta upp (även: klyva, separera, dela upp, dela)
Det skulle vara ett allvarligt misstag att bryta upp sammanhållningspolitiken.
It would be a grave mistake to split up this cohesion policy.
bryta upp (även: avresa, starta, köra igång, börja)
Jag citerar era ord en sista gång, herr talman, när ni sade ”låt oss ha modet att tillsammans bryta upp på nytt”.
I quote your words one last time, Mr President, you said, 'let us have the courage to make a new start together'.
bryta upp (även: prägla, avsluta, fälla, fylla)
bryta upp
Det är också skälet till att privatiseringar är avgörande för att bryta upp och avreglera denna stelbenta ekonomi.
That is why privatisations are crucial to break open and liberalise this encrusted economy.
Vi socialdemokrater vill bryta upp de gamla, intorkade strukturerna och sluta reproducera stereotypa könsroller.
We Social Democrats want to break open old and entrenched structures and ensure that role stereotypes are no longer perpetuated.

Liknande översättningar för "bryta upp" på engelska

bryta verb
upp adverb
English
upp verb
English
upp preposition
English

Användningsexempel för "bryta upp" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishAllvarligt killar, det kommer att...... bryta upp vilken sekund som helst?
Guys, seriously, it's gonna get...... broken up, like, any second now, right?
SwedishEnbart på grund av medbeslutandeförfarandet lyckades vi bryta upp rådets position.
Without the codecision procedure we would not have managed to break down the Council's position.
SwedishEnbart på grund av medbeslutandeförfarandet lyckades vi bryta upp rådets position.
Without the codecision procedure we would not have managed to break down the Council' s position.
SwedishVi bör försöka använda förhandlingarna för att bryta upp alla regionala block.
We should try and use the talks to break any regional blocs.
SwedishMonopolet vill han bryta upp, så snabbt och så radikalt som möjligt.
He wants to break this monopoly as quickly and radically as possible.
SwedishJag är en stor förespråkare för att bryta upp den här förstelnade marknaden.
I am greatly in favour of opening up this fossilised market.
SwedishDärför är vi också för att bryta upp nationella monopol i fråga om förvaltning av infrastruktur.
So we are also in favour of breaking national monopolies on the management of infrastructure.
SwedishDet skulle vara detsamma som att bryta upp Europeiska unionen.
It would be the equivalent of breaking up the European Union.
SwedishBetänkandet av La Russa handlar om att bryta upp monopolen och förbättra funktionen när det gäller gasmarknaden.
The La Russa report covers the unbundling of monopolies and improving the functioning of the gas market.
SwedishMen det handlar också om att bryta upp från ett Europa som varit delat och som har en historia som aldrig kan förlåtas.
The challenge is also, however, that of taking leave of a Europe that was divided and whose history can never be forgiven.
SwedishYtterligare hur många döda och rotlösa kommer vi att tvingas redovisa för att vi skall bryta upp locket till vår politiska likgiltighet?
How many more deaths and displaced persons do there have to be to pierce the veil of our political indifference?
SwedishHon fick mig att bryta upp.
SwedishKan du bryta upp låset eller inte?
SwedishSlutligen är det viktigt att ta hjälp av de icke-statliga organisationerna för att bryta upp det nätverk som skapar medbrottslighet och beroende.
Finally, it is important to enlist the help of the NGOs in breaking up the network of complicity and dependency.
SwedishSamtidigt avslöjar den även för de mest misstrogna varför bombräderna i Jugoslavien genomfördes och vad som var syftet med att bryta upp landet.
At the same time, it reveals to the most disbelieving why Yugoslavia was bombed and what the purpose of breaking it up was.
SwedishDen av oss önskade klara och självmedvetna signalen till att beslutsamt bryta upp och gå in i kunskapssamhället finns inte heller längre med.
This is not exactly the clear and self-assured signal of a resolute departure into the information society that we had intended.
SwedishMen det handlar också om att bryta upp från ett Europa som varit delat och som har en historia som aldrig kan förlåtas.
Because you will be a man of the Institution, at the exclusive service of our citizens, you will have the confidence of the Italian delegation of the European People’ s Party.
SwedishEn annan positiv utveckling är Edmond Ho Hau-Wahs framförda avsikt att bryta upp kasinomonopolet i syfte att skapa en asiatisk motsvarighet till Atlantic City.
Another positive development is Edmond Ho Hau-Wah's stated intention of breaking up the casino monopoly and aiming to create an Asian equivalent of Atlantic City.
SwedishNär det gäller de förebyggande åtgärderna vill de mjuka upp och bryta mot reglerna så mycket att det – som en tysk socialdemokrat sade – inte finns några absoluta regler.
In terms of prevention, they want to slacken and break the rules to the point where – as one German Social Democrat has said – there are no absolute rules.
SwedishAlla beslut dikterades av ekonomiska överväganden: att fullfölja privatiseringarna och avregleringarna, att bryta upp kollektivavtalen och åstadkomma massarbetslöshet.
All the decisions taken were dictated by economic considerations: continuing with privatisations, deregulations, withdrawing collective agreements and mass unemployment.