SV

bruk {neutrum}

volume_up
1. industri
bruk (även: fabrik, industri)
volume_up
mill {substantiv} (industry, foundry, etc)
Pappersbruket Billerud Karlsborg AB i Kalix har genom Luleå tekniska universitets forskning kunnat spara energi och lyckats minska utsläppen från bruket.
The paper mill Billerud Karlsborg AB in Kalix have saved energy and managed to reduce emission from the mill because of new research from Luleå University of Technology.
Fördelen är också att många av bruken finns i norra delen av landet där tillgången på andra substrat inte är så stor, säger Bo Svensson.
“Another advantage is that many of the mills are in the northern part of the country, where there is less access to other types of substrates,” Svensson points out.
2. annat
bruk (även: praxis, träning, vana, övning)
volume_up
practice {substantiv} [GBR]
Två miljoner flickor utsätts för detta fruktansvärda bruk varje år.
Every year two million girls are subjected to this horrific practice.
Vikt bör läggas vid utbyte av erfarenheter och bruk av de bästa metoderna.
We have to focus attention on exchanges of experience and compliance with best practice.
Därför måste systemet tas i bruk direkt.
For this very reason it must be put into practice without delay.
De här målsättningarna avser minskning av bruk, försäljning, produktion, osv.
The targets were to do with reduction of use, sale, production, and so on.
Parlamentet får 20 procent av EU: s samtliga administrativa utgifter för eget bruk.
Parliament receives 20 % of all EU administrative expenditure for its own use.
De insamlade uppgifterna skall nämligen inte enbart vara avsedda för vetenskapligt bruk.
Specifically, the data collected must not be intended for purely scientific use.
Detta är ingalunda vedertaget bruk i kammaren.
That is certainly not the custom in this House.
Detta är arrogant gentemot seder och bruk i andra länder.
That is presumptuous and offends the customs and practices of other countries.
Det är nedlåtande gentemot seder och bruk i andra länder.
This is an arrogant and disparaging way to treat the customs and practices of other countries.
Nuvarande indelning har varit i bruk sedan 1994.
The original categorisation of appliances has been in operation since 1994.
De provisoriska barackerna är fortfarande i bruk än i dag.
These temporary huts are still in operation even today.
Det är orsaken till att lagstiftningen inte tagits i bruk.
That is the reason the legislation is not in operation.
bruk (även: praxis, träning, övning, vana)
volume_up
practise {substantiv} [USA]
De frambringar ett språk fyllt av misstroende och hat, som övergår till dagligt bruk, blir en förebild och imiteras och formar en viss attityd.
They evolve into a language of distrust and hatred, pass into everyday usage, become a model to imitate and mould a certain attitude.
Jag skulle vilja klargöra att volontärarbetets verkliga roll fortfarande kan vara något suddig i statistik, definitioner och bruk.
I should like to make clear that the reality of volunteering may still be somewhat blurred in the statistical data, in definitions and in their usage.
Bruket av syntetiska narkotikapreparat har ökat mycket och det är livsviktigt att EU samordnar sina aktiviteter som en reaktion på problemet.
Designer drug usage has greatly increased and it is vitally important that the EU co-ordinates its activities in response to the problem.
3. arkaisk
bruk (även: fördel, förmån)
volume_up
behoof {substantiv} [ark.]

Användningsexempel för "bruk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSyndabocksstrategin, som fungerade så ypperligt på 1930-talet, tas nu åter i bruk.
The scapegoat strategy, which worked so well in the 1930s, is back in business.
SwedishParlamentet får 20 procent av EU:s samtliga administrativa utgifter för eget bruk.
Parliament receives 20% of all EU administrative expenditure for its own use.
SwedishParlamentet får 20 procent av EU: s samtliga administrativa utgifter för eget bruk.
Parliament receives 20 % of all EU administrative expenditure for its own use.
SwedishNumera har vi Internet och vi kan ta den här metoden i bruk i Europaparlamentet.
Now we have the Internet and we can introduce this process in the European Parliament.
SwedishDetta leder till att många kvinnor inte ens gör bruk av denna lagliga rätt.
This means that many women do not even use the legal resources available to them.
SwedishDet är därför nödvändigt att klargöra uttrycket ”endast för personligt bruk”.
It is therefore essential to clarify the expression 'for personal use only'.
SwedishDetta skapar en viss konsekvens, vilket också är viktigt för framtida bruk.
This makes for a certain consistency, and that is important for later use as well.
SwedishIrland är ett gott exempel på ett effektivt bruk av strukturfonder.
Madam President, Ireland is a good example of the effective use of Structural Funds.
SwedishDe nuvarande direktiven reglerar endast ny rullande materiel som tagits i bruk.
The current directives regulate only new rolling stock placed in service.
SwedishDe insamlade uppgifterna skall nämligen inte enbart vara avsedda för vetenskapligt bruk.
Specifically, the data collected must not be intended for purely scientific use.
SwedishRedogörelsen innehåller rekommendationer som kommissionen redan börjat ta i bruk.
The report contains recommendations that the Commission has already begun to implement.
SwedishSådana anläggningar har redan tagits i bruk i Utena, Marijampoloch Panevėžys.
Such plants have already begun operating in Utena, Marijampoland Panevėžys.
SwedishAnnars kommer vi att tro att kommissionen inte har för avsikt att göra bruk av dem.
Otherwise, we will think that the Commission does not intend to apply them.
SwedishDet är följaktligen dags för kommissionen att göra bruk av sina befogenheter.
It is therefore about time that the Commission made full use of its powers.
SwedishMan bygger vägar, skolor och sjukhus, och många av dem är redan i bruk.
Roads, schools and clinics are being built and many of them are already working.
SwedishMajsen är – för tillfället – avsedd att användas som djurfoder och för industriellt bruk.
This maize is, for the moment, intended for animal feed and industrial purposes.
SwedishDe här målsättningarna avser minskning av bruk, försäljning, produktion, osv.
The targets were to do with reduction of use, sale, production, and so on.
SwedishDetta skulle bli effekten om vi använder termen personligt bruk utan tidsbegränsning.
Firstly, the present proposal for a directive deletes the reference to guide levels.
SwedishVarje enskilt bruk kräver därför tillstånd -- utan tillstånd är du en inkräktare.
Every single use therefore requires permission; without permission, you are a trespasser.
SwedishMan bygger vägar, skolor och sjukhus, och många av dem är redan i bruk.
I would like to congratulate Mrs Bonino for her team ’ s excellent work so far.