SV

brott {neutrum}

volume_up
1. allmänt
Det främsta motivet för mycket organiserad brottslighet är ekonomiskt brott.
The primary motive of much organised crime is financial crime.
Ett brott är ett brott även på Internet och det måste vi ju veta.
A crime is a crime on the Internet too, and that we must be aware of.
Ett brott är ett brott på Internet, och på samma sätt är skräp skräp även på Internet.
A crime is a crime on the Internet, and in the same way rubbish is rubbish on the Internet too.
Dataregistrering av fingeravtryck är ett brott mot individens fri- och rättigheter.
The computer database of fingerprints is an infringement of individual freedom.
Det är ett brott mot den mest grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till liv.
It is an infringement of the most fundamental human right, the right to life.
Intrång i immateriella rättigheter är ett brott som måste straffas.
Infringement of intellectual property rights is a crime that must be punished.
Misshandel av krigsfångar är dessutom ett allvarligt brott mot folkrätten.
Mistreating prisoners of war is an even more serious violation of international law.
 Vad anser kommissionen om detta brott mot ett regleringsorgans självständighet?
 What is the Commission’s position on such a violation of a regulatory body’s independence?
Den handlingen var ett brott mot Honduras konstitutionella ordning.
That action was in violation of the constitutional order of Honduras.
Are you reporting a felony?
Om du åker fast med att använda flickan i dina brott... -... och socialen kommer placera henne -- - Inte en chans jag åker fast.
You get caught using that child in a felony... -... and Family Services will put her -- - No way I'd get caught.
Jag misstänker att det här är ett brott mot det interinstitutionella avtalet.
I suspect this is a breach of the rules of the interinstitutional agreement.
Detta är ett brott mot internationell rätt och fullständigt oacceptabelt.
This is in breach of international law, and completely unacceptable.
I detta fall föreligger inte allvarliga och långvariga brott i Österrike.
In the event there is absolutely no serious and persistent breach in Austria.
Det är en skandal när en regering kan begå brott mot en lag utan egentliga politiska sanktioner!
It is a scandal if a government breaks the law, and can actually do it without any political sanction!
De som begår brott eller bryter mot regler skall också kunna straffas för det, även om de kommer från ett annat land.
It should also be possible to punish those who break the law or the rules, even if they come from a different country.
Ett sådant brott med Nato, bara för att få en ny uppdelning av Europa, ligger långt från de tvetydiga ord man uttryckte när muren föll.
A break of that kind with NATO, only to see a new partitioning of Europe, is far from the enigmatic words spoken following the fall of the Berlin Wall.
brott (även: rån, bluff, svindel)
volume_up
caper {substantiv} [USA]
Barn kan även placeras på institution p.g.a. brottslighet eller asocialt beteende eller för att de har begått ett brott.
Children may also be placed in institutions due to delinquency or anti-social behaviour or because they have committed a crime.
brott (även: övertramp, infraktion)
Det handlar om brott som pågått under mer än 10 år.
This is a continuous infraction that has been going on for more than 10 years.
Det stora antalet klagomål och framställningar som registrerats av utskottet för framställningar om brott mot miljön och mot dessa direktiv är ett bevis för dessa förväntningar.
The great numbers of complaints and petitions received by the Committee on Petitions regarding environmental infractions and violations of these directives testify to these expectations.
volume_up
offense {substantiv} [USA]
Att undanhålla viktig information för en agent är ett allvarligt brott.
You know that withholding vital information from a federal officer...... is a serious offense.
2. juridik
Jacques Barrot har aldrig någonsin begått något brott – aldrig någonsin!
At no time has Mr Barrot ever committed a criminal offence – at no time whatever!
    Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter:
Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:
De försöker särskilt att göra allt motstånd mot invandring till ett brott.
In particular, they seek to make any opposition to immigration a criminal offence.
3. "plats där man bryter sten"

Användningsexempel för "brott" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHedersmord är avskyvärda brott och vi måste göra allt vi kan för att bekämpa dem.
Honour killing is a hideous crime and we must do everything we can to combat it.
SwedishJag repeterar detta citat: ”Den europeiska arresteringsordern är ett brott i sig.
I will repeat that quotation: ‘The European arrest warrant is a crime in itself.
SwedishAngelillis betänkande ger lösningar för de medborgare som har utsatts för brott.
The Angelilli report is concerned with citizens who have been victims of crime.
SwedishStraffet blir ännu värre när det inte bara är exceptionella brott som bestraffas.
It becomes even more dreadful if it is not exceptional crimes that are penalised.
SwedishRapporten anklagar inte någon speciell kommissionär för svek eller annat brott.
The report did not find individual Commissioners guilty of fraud or misconduct.
SwedishHan hade spendera 37 år i ett fängelse i Louisiana för ett brott han inte begått.
He spent 37 years in a Louisiana State Penitentiary for a crime he didn't commit.
Swedish(RO) Sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi är mycket allvarliga brott.
(RO) Sexual exploitation of children and child pornography are very serious crimes.
SwedishMänniskohandel är ett av de värsta brott som människor kan begå mot varandra.
Human trafficking is one of the worst wrongs which people can inflict on others.
SwedishKampen mot detta skamliga brott förtjänar brådskande och speciell uppmärksamhet.
The fight against this shameful crime deserves urgent and specific attention.
SwedishDe ryska myndigheterna måste ställa gärningsmännen bakom dessa brott inför rätta.
The Russian authorities must bring the perpetrators of this crime to justice.
SwedishDet gäller inte inrikesfrågor när det handlar om brott mot mänskliga rättigheter.
There is no such thing as an internal matter where human rights are involved.
SwedishEtt beslut fattades att gradvis gå mot att alla allvarliga brott skulle omfattas.
The decision was made to move gradually to the coverage of all serious crime.
SwedishJag vet inte vilket avskyvärt eller avskyvärda brott O'Dell gjort sig skyldig till.
I do not know of what horrific crime or crimes Mr O'Dell has been found guilty.
SwedishDataregistrering av fingeravtryck är ett brott mot individens fri- och rättigheter.
The computer database of fingerprints is an infringement of individual freedom.
SwedishDeras enda ”brott” är att de har diskuterat händelserna i Egypten och Tunisien.
Their only 'crime' is that they discussed what happened in Egypt and Tunisia.
SwedishDe har biståtts av ett flertal beryktade fall av brott mot mänskliga rättigheter.
Their cause has been helped by several notorious cases of breaches of human rights.
SwedishParallellt med detta prioriterar kommissionen brott mot konkurrensreglerna.
In parallel, the Commission deals with anti-competitive behaviour as a priority.
SwedishDet är kanske en annan sak att begå brott mot mänskligheten i Europa än i Afrika?
Is it perhaps different to commit a crime against humanity in Europe than in Africa?
SwedishVi kan inte godta brott mot lagen och upprepade exempel på olagligt uppträdande.
We cannot tolerate unlawfulness and repeated instances of unlawful conduct.
SwedishLåt mig svara på den antydning om att det på något sätt var ett brott mot tilliten.
Let me reply to the suggestion that somehow there was a breach of confidentiality.