SV

brev {neutrum}

volume_up
Ett standardbrev som baserar på dokumentmallen " Klassiskt brev " visas.
A form letter based on the " Elegant Letter " template will be displayed.
Folkförsamlingens brev nyligen är i det sammanhanget olägligt, men signifikativt.
The recent letter from the People's Assembly on this matter is inopportune but significant.
På första sidan anger du om du vill skriva ett privat brev eller ett affärsbrev.
On the first page, specify if you want to create a personal or a business letter.
brev (även: epistel)

Användningsexempel för "brev" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishPå första sidan anger du om du vill skriva ett privat brev eller ett affärsbrev.
On the first page, specify if you want to create a personal or a business letter.
Swedish Brev från Arsène Heitz till Filippo Caracciolo (Strasbourg den 5 januari 1952).
 Letter from Arsène Heitz to Filippo Caracciolo (Strasbourg, 5 January 1952).
SwedishNi kommer att få ett brev från generalsekreteraren med en detaljerad förklaring.
You will receive a letter from the Secretary-General giving a detailed explanation.
SwedishI detta brev skrev de: ”Hederlig kapitalism kräver en effektiv offentlig politik.
In that letter they wrote, 'Decent capitalism needs effective public policy.
SwedishKommissionen skickade ett brev till de brittiska myndigheterna den 10 oktober 2000.
A letter was sent by the Commission to the British authorities on 10 October 2000.
SwedishVi har fått kännedom om Europeiska kommissionens brev av den 14 januari 2010 (ENV.A.
A letter from the Commission dated 14 January 2010 has come to my attention (ref.
SwedishSåsom ni bad om i ert brev överlämnades frågan till parlamentets presidium.
The matter was put before Parliament's Bureau, as you requested in your letter.
SwedishI ovannämnda brev hänvisade du dock bara till kommissionens årliga rapport.
However, in your letter, you simply referred to the Commission's annual report.
SwedishMyndigheterna i Förenade kungariket svarade genom brev den 14 november och 1 december.
The United Kingdom authorities replied by letter on 14 November and 1 December.
SwedishDu kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
SwedishOm du hade ett certifikat skulle de inkluderas i varje e-brev du undertecknade.
If you had one, this certificate would be included with every email message you signed.
SwedishAllvarligast av allt är att jag i dag har fått ett brev från Portsmouth Football Club.
Most serious of all, I have received today a letter from Portsmouth Football Club.
SwedishSå sent som förra veckan fick jag ännu ett brev med frågan: ”Hur försvarar jag mig?
Only last week I received another letter asking: 'How can I defend myself?
SwedishJag har också fått se en kopia av kommissionär Flynns brev till föredraganden.
I have also seen a copy of Commissioner Flynn's letter to the rapporteur.
SwedishI ett brev tackade han förbundskansler Angela Merkel för att hon tagit emot Dalai Lama.
In a letter he thanked Chancellor Angela Merkel for having received the Dalai Lama.
SwedishJag får brev från medborgare som ber de tjeckiska myndigheterna att ge igen.
I get letters from citizens asking for the Czech authorities to retaliate.
SwedishMan har skrivit e-postmeddelanden och brev och vädjat till oss att göra det.
E-mails and letters have been written and appeals made asking us to do so.
SwedishSå vitt jag vet, har herr Prodi mottagit ett brev från den grekiske premiärministern.
As far as I know, Mr Prodi received a letter from the Greek Prime Minister.
SwedishMarkera den här rutan om du vill använda standardelementet Vårt brev daterat i din text.
Mark this check box to include the standard element Our letter dated in your text.
SwedishJag vill rikta er uppmärksamhet på ett brev innehållande specifika fakta …
I should like to draw your attention to a letter containing specific facts …

Synonymer (svenska) till "brev":

brev