"bostadsort" - Engelsk översättning

SV

"bostadsort" på engelska

SV bostadsort
volume_up
{utrum}

bostadsort
volume_up
dwelling-place {substantiv}
bostadsort
volume_up
home district {substantiv}

Användningsexempel för "bostadsort" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag är för att patienter får sjukvård i närheten av sin bostadsort.
I am in favour of patients receiving healthcare close to where they live.
SwedishJag hoppas att kontrollorganet även kommer att fokusera på prisdiskriminering på grund av bostadsort.
I hope that the supervising agency will also focus on price discrimination due to the place of residence.
SwedishDetta innebär i själva verket ett krav på bostadsort.
This in effect means a residency requirement.
SwedishRätten att inte diskrimineras på grund av nationalitet eller bostadsort vid tidpunkten för biljettköp.
The right not to be discriminated against according to nationality or place of residence at the time of purchasing a ticket.
SwedishFörra veckan skickade en ung pojke i min bostadsort Apeldoorn ett rörande e-postmeddelande om fred i Mellanöstern.
Last week, a young person from my town, Apeldoorn, sent a touching e-mail about peace in the Middle East.
SwedishSlutligen vill jag peka på vikten av de ömsesidiga relationerna mellan medborgare inom ramen för familj, kyrka eller bostadsort.
Finally, I would like to point out the importance of interrelationships between people in family, church or home circles.
SwedishDomstolen får förordna att ett vittne eller en sakkunnig skall höras av den behöriga rättsliga myndigheten på hans bostadsort.
The Court of Justice may order that a witness or expert be heard by the judicial authority of his place of permanent residence.
SwedishTill en början tog man i de sex medlemsstaterna i den dåvarande europeiska gemenskapen ingen hänsyn till deras fasta bostadsort.
Initially, their permanent residence was not taken into consideration by the six Member States of the then European Communities.
SwedishEnligt den definition som fastställdes av Maltas författningsdomstol innebär begreppet ”bostadsort” inte fysisk närvaro i landet.
The definition given by the Malta Constitutional court says: 'the word "residence" does not mean physical presence in the country'.
SwedishDe unga måste oberoende av bostadsort garanteras jämlika möjligheter att få information och komma med i EU: s utbildningsprogram.
Young people must be guaranteed equal opportunities, irrespective of where they live, to obtain information and to have access to EU education programmes.
SwedishNär vi i dag talar om rörlighet i Europa, bör utbildningsorten inte nödvändigtvis vara bunden till företaget eller till förarens bostadsort.
If we are to speak in terms of mobility in Europe these days, the training centre is not necessarily to be tied to the business or to where the driver lives.
SwedishFaktum är att det kan vara en väldigt vanlig situation om gränsen ligger inom en mil från deras bostadsort och de söker arbete eller även annat.
In fact the situation may be very straightforward if the border is within maybe 10 km of their homes and they are looking for work or indeed other things.
SwedishMånga invånare i Kosovo har också bedrägligt ändrat sin bostadsort för att kunna få ut ett serbiskt pass så att de kan resa in till EU.
It also seems that many people, even from Kosovo, have fraudulently changed their place of residence in order to obtain a Serbian passport and be entitled to enter the EU.
SwedishDet nya förfarandet kan också innefatta problemen med tillämpning av direktiv 83/183 som reglerar skattebefrielse som beviljas i samband med byte av bostadsort.
The new procedure is also likely to cover problems in implementing Directive 83/183, which deals with the tax exemptions granted when people move house.
SwedishDet nya förfarandet kan också innefatta problemen med tillämpning av direktiv 83 / 183 som reglerar skattebefrielse som beviljas i samband med byte av bostadsort.
The new procedure is also likely to cover problems in implementing Directive 83/ 183, which deals with the tax exemptions granted when people move house.
SwedishDet räcker inte att ordet "Europa " är tryckt på dokumentet, innehållet måste också anpassas till fri persontrafik och fritt val av bostadsort.
It is not enough for a document to have the word 'Europe' printed on it: its contents must also be geared to the free movement of persons and the freedom of choice of residence.
SwedishDet räcker inte att ordet " Europa " är tryckt på dokumentet, innehållet måste också anpassas till fri persontrafik och fritt val av bostadsort.
It is not enough for a document to have the word 'Europe ' printed on it: its contents must also be geared to the free movement of persons and the freedom of choice of residence.
SwedishJag insisterar på att kravet inte får omfatta någon diskriminering, vare sig mellan distributionskanalerna eller när det gäller bostadsort för turistbyråernas passagerare.
I insist that the requirement have no discrimination either between the distribution channels or according to the place of residence of passengers of tourist agencies.
SwedishEU-medborgare bör mutatis mutandis kunna röra sig mellan medlemsstaterna på samma villkor som medlemsstatens egna medborgare när de flyttar och byter bostadsort inom det egna landet.
EU citizens should mutatis mutandis be able to move between Member States on similar terms as nationals of a Member State moving around or changing their place of residence in their own country.
SwedishEuropas medborgare bör kunna få välja sin bostadsort, sin arbetsplats och sin utbildning, inte bara efter personlig preferens utan också för att utöka sina möjligheter till studier och arbete.
The ordinary people of Europe should be able to choose their place of residence, work and training, not only by personal preference but also in order to extend their opportunities for study or work.