"bort" - Engelsk översättning

SV

"bort" på engelska

EN
SV

bort {adjektiv}

volume_up
bort
volume_up
down {adj.} [vard.]
Det kan spola bort sörjan från bergstoppar och höjder- -och föra den med sig till lågländerna.
It can wash the sludge off high mountain peaks and hills, down into the lowlands.
Ta bort platshistoriken genom att trycka på Rensa alla i rullgardinsmenyn Platser.
Clear your recent locations by touching Clear all in the Locations drop-down menu.
Detta beslut leder Europeiska unionen allt längre bort från de grundläggande rättigheterna.
This decision takes Europe further down a wrong track of opposition to fundamental rights.

Synonymer (svenska) till "bort":

bort
Swedish

Användningsexempel för "bort" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi får inte glömma bort att det även finns betydande skillnader inom regionerna.
We have to bear in mind that significant differences also exist within regions.
SwedishVi får inte glömma bort att dessa grupper är de som är mest sårbara i kristider.
We must not forget that these sectors are the most vulnerable in times of crisis.
SwedishDet är ännu ett exempel på europeisk realpolitik som ni kan räkna bort oss från.
This is another example of European Realpolitik, which you can count us out of.
SwedishLösningen är att ta bort hinder för importen av produkter från låginkomstländer.
The key is removing barriers to the imports of produce from low-income countries.
SwedishVad har Giorgos Katiforis föreslagit och vad har plockats bort från betänkandet?
What did Mr Katiforis actually propose and what has been taken out of the report?
SwedishSlutligen som flera talare redan sagt måste vi hjälpa till att få bort orsakerna.
Finally, as a number of speakers have stated, we have to help remove the causes.
Swedish1999 kommer de nationella valutorna att gradvis tas bort till förmån för euron.
In 1999, national currencies will begin to fade out and the euro will take over.
SwedishNästa steg handlar om att ta bort de administrativa hindren för förnybar energi.
The next step involves removing the administrative obstacles to renewable energy.
SwedishEtt tabellfönster kan du ta bort igen via snabbmenyn eller med Delete-tangenten.
You can remove a table window again via the context menu with the (Remove) key.
SwedishLåt oss inte glömma bort att över 400 ändringar har gjorts i Arlacchibetänkandet.
Let us not forget that more than 400 amendments were made to the Arlacchi report.
SwedishDet är ett bevisat faktum att CIA har kidnappat och fört bort personer i Europa.
It is a proven fact that the CIA has kidnapped and abducted people in Europe.
SwedishDen finansiella aspekten är mindre viktig, även om vi inte får glömma bort den.
The financial aspect is less important, although we must not lose sight of it.
SwedishDen sociala dimensionen bör inte heller glömmas bort, såsom hittills har skett.
Moreover, its social dimension should not be forgotten, as has happened up to now.
SwedishFör om vi inte gör detta kopplar vi bort människorna från det europeiska projektet.
Because, unless we do that, we will disconnect people from the European project.
SwedishEnligt bankerna kommer det aldrig bort någonting, så det kan aldrig bli aktuellt.
According to the banks, nothing ever gets lost, so that can never be an issue.
SwedishDet finns ett land som glöms bort, men som är en mycket viktig symbol: Malta.
There is a country that one forgets but it is very important as a symbol: Malta.
SwedishI 34 år har Turkiet fått vänta och i Luxemburg kopplades landet bort permanent.
Turkey has been waiting for 34 years. In Luxembourg, it was shunted into a siding.
SwedishUtskottets förslag breddar skattebasen genom att de flesta undantagen tas bort.
The committee's proposal broadens the tax base by removing some of the exemptions.
SwedishSextiotusen människor kommer att kasta bort sin tid i Johannesburg i september.
Sixty thousand people will be wasting their time in Johannesburg in September.
SwedishEndast då kan unionen återvinna den trovärdighet som den tanklöst har kastat bort.
Only then may the Union regain the credibility it has carelessly tossed aside.