"blockerande" - Engelsk översättning

SV

"blockerande" på engelska

SV blockerande
volume_up
{adjektiv}

blockerande (även: hindrande, hämmande, spärrande, hejdande)
Vad gäller Gilles Savarys och Emanuel Jardims betänkanden är jag mycket glad över att rådet till slut har bestämt sig för att överge sin blockerande inställning som inte ledde någonstans.
With regard to the Savary and Fernandes reports, I am delighted that the Council has at last decided to abandon its obstructive position, which was not leading anywhere useful.

Användningsexempel för "blockerande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet är en förutsättning för att den blockerande enigheten skall kunna övervinnas.
That is the precondition for overcoming the blockage of unanimous decisions.
SwedishUnder processens gång fanns det nämligen alltid en blockerande minoritet i någon fråga.
During the process, there was always a blocking minority on some issue or other.
SwedishMan lyckades precis undvika en blockerande minoritet och nu fortsätter kampen här.
It was just short of a blocking minority and the fight continues here now.
SwedishMen man intar snarare en ståndpunkt som blockerande klippa, med stöd av detta parlament.
But it is behaving more like an obstacle here, with Parliament's support.
SwedishEtt fåtal medlemsstater fortsätter att agera som en blockerande minoritet.
A few Member States still persist in acting as a blocking minority.
SwedishEn blockerande minoritet i rådet förhindrade dock alla försök att införa ett undantag.
However, a blocking minority in the Council prevented every attempt to introduce a derogation.
SwedishFörenta staternas blockerande minoritet bör enligt min mening upphävas.
The United States' blocking minority should, in my view, be lifted.
SwedishJag beklagar emellertid att en stor blockerande minoritet inte kunde acceptera en sådan kompromiss.
I regret, however, that a large blocking minority could not accept such a compromise.
SwedishJag oroar mig dock mycket över den blockerande minoriteten på rådsnivå, där Irland ingår.
However, I am very concerned by the blocking minority at Council level of which Ireland is part.
SwedishMen med tanke på de två blockerande minoriteterna i rådet var detta den enda möjliga lösningen.
However, given the two blocking minorities in the Council, this was the only possible solution.
SwedishVi har en demokratisk majoritet och en blockerande minoritet.
We can see a democratic majority and a blocking minority.
SwedishEn grupp med fem medlemsstater utgör en blockerande minoritet och en grupp med tio länder utgör en blockerande minoritet.
The group of five has a blocking minority, and the group of 10 has a blocking minority.
SwedishFel: Uppkopplingen kunde inte göras icke-blockerande.
Error: Could not make connection non-blocking.
SwedishEtt initiativ från EU om Tjetjenien förkastades, och vår resolution om Zimbabwe blev till ett blockerande förslag.
An initiative from the EU on Chechnya was defeated and our resolution on Zimbabwe fell to a 'No Action' motion.
SwedishOch vissa parlamentsledamöter var fräcka nog att kalla 15 stater av 27 för en blockerande minoritet - parlamentet vägrar att se sanningen!
And MEPs had the nerve to call 15 states out of 27 a blocking minority - Parliament is in denial!
SwedishDet är det saken gäller, helt enkelt, och hittills har diskussionen varit inriktad på storleken av denna blockerande minoritet.
That is the point, quite simply, and up to now the discussion has focused on the size of this blocking minority.
SwedishDen ville behålla samma blockerande minoritet i en utvidgad union, vilket skulle ha gjort beslutsfattandet ännu mer besvärligt.
It wanted to keep the same blocking minority in an enlarged Union, which would have made decision-taking even more difficult.
SwedishLåt mig dock påpekat att det förekommer blockerande minoriteter som hindrar oss från att komma fortare framåt på denna väg.
It must be observed, however, that there are blocking minorities who are preventing us from advancing more rapidly along this road.
SwedishNu kommer Europas bidrag till jämvikten i världen inte att befästas av den blockerande makt som somliga ville införa detta veckoslut.
Now, Europe’s contribution to the world balance will not be consolidated on the blocking power some wanted to introduce this weekend.
SwedishNu kommer Europas bidrag till jämvikten i världen inte att befästas av den blockerande makt som somliga ville införa detta veckoslut.
Now, Europe’ s contribution to the world balance will not be consolidated on the blocking power some wanted to introduce this weekend.