SV blockera
volume_up
[blockerade|har blockerat] {verb}

Det brittiska ordförandeskapet fortsätter att blockera budgetplanen.
The British Presidency continues to block the financial perspective.
I Ryssland brukar de inte blockera Internet eller censurera webbsidor.
In Russia, they do not generally block the Internet and directly censor websites.
Feministerna i USA försökte senast blockera investeringar i detta land.
Feminists in the United States have recently tried to block investments in Afghanistan.
Systemet får inte blockera marknaden, och måste alltså också ge nykomlingar möjligheter där.
The scheme must not obstruct the market and must therefore also provide opportunities to newcomers on the market.
Högersidan kommer att göra allt för att blockera detta.
The right-wing elements in this House will do everything in their power to obstruct this process.
Men det handlar om faktiska framsteg, som vi inte vill blockera.
However, it constitutes real progress in the right direction, which is something we do not wish to obstruct.
We can block it with a crow bar.
Blockera er inte när det gäller revideringen!
Do not commit yourself to a blockade attitude towards the review.
Sedan den 18 januari 2010 har grekiska jordbrukare dagligen protesterat på grekiskt område för att blockera vägar och gränsövergångar till Bulgarien.
Since 18 January 2010, Greek farmers have been staging daily protests on Greek territory and blockading the roads and border checkpoints into Bulgaria.
Nu står inga hinder i vägen för inrättandet av en europeisk byrå, och jag hoppas att rådet inte än en gång kommer att blockera frågan om att hitta ett lämpligt säte för byrån.
Nothing now stands in the way of the creation of a European agency, and I hope that the Council does not impose another blockade on the issue of finding the right seat for the Agency.
blockera (även: stoppa, fylla, pressa, störa)
blockera
Detta är det enda sättet att blockera den europeiska delen av de pengar som flödar in i denna organisation.
This is the only way we can block off the European part of the money that flows to this organisation.

Synonymer (svenska) till "blockera":

blockera

Användningsexempel för "blockera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMedlemsstaterna måste stödja, inte blockera dessa kloka stödjande åtgärder.
Member States must be supporters, not blockers, of these wise flanking measures.
SwedishJag välkomnar denna senaste vändning och hoppas att man lyckas blockera åtgärden.
I welcome its recent conversion and I hope that it is successful in blocking this measure.
SwedishEn patentering av arvsmassa skulle blockera tillämpad forskning och förhindra innovation.
The patenting of genetic material will stifle applied research and impede innovation.
SwedishVi kan inte blockera globaliseringen och ekonomiska förändringar.
Rising to the Asian challenge places great demands on our businesses and workers.
SwedishJag vill tacka alla som föredrog att gå framåt i stället för att blockera.
I would like to thank all those who preferred the logic of progress to the logic of blocking.
SwedishKnappikonen ändras då från Blockera Popup-fönster till Tillåt Popup-fönster.
To allow pop-ups, just click Toolbar's Pop-up blocker button.
SwedishKommer ett enskilt parlament att kunna blockera övergångsklausulen?
In the 'passerelle' clause, will the blocking of a single parliament be able to paralyse it?
SwedishMen tydligheten och logon får inte blockera samarbetet med våra partner.
But ECHO's visibility and its logo must not be permitted to hamper cooperation with our partners.
SwedishVi har förhoppningsvis sänt ett politiskt budskap till rådet utan att blockera lagstiftningen.
Hopefully we have sent a political message to the Council without blocking the legislation.
SwedishMen tydligheten och logon får inte blockera samarbetet med våra partner.
But ECHO' s visibility and its logo must not be permitted to hamper cooperation with our partners.
SwedishKommer ett enskilt parlament att kunna blockera övergångsklausulen?
In the 'passerelle ' clause, will the blocking of a single parliament be able to paralyse it?
SwedishDen syftar inte bara till att blockera årets första sex månader.
Clogging up the first six months of the year is not its only use.
SwedishEn annan prioritering är att blockera en av de huvudsakliga vägarna för opiumsmuggling från Afghanistan.
Another priority is blocking one of the main channels of opium smuggling from Afghanistan.
SwedishUr europeisk synvinkel bör vi akta oss för att själva blockera den stigen.
From the European perspective, we have to guard against being responsible for obstructing the way ourselves.
SwedishAtt föra ett demagogiskt tal och därigenom blockera alla ytterligare ersättningar, förefaller oansvarigt.
I believe it is irresponsible to give a demagogical speech, ruling out any extra compensation.
SwedishFör det först är det avsikten att med våld stänga av detta smala fria utrymme, eller blockera det igen.
Firstly, the intention to use force to close off this small free space, or have it closed off again.
SwedishLåt oss böna och be våra regeringar att de slutar blockera Elise.
Let us beg our governments to stop blocking ELISE.
SwedishJag uppmanar er att blockera fiskeavtalen med Västafrika.
I urge you to stop the fisheries deals with West Africa.
SwedishHur har ni lyckats komma undan med att blockera en europeisk strategi av detta slag i så många år nu?
How have you been able to get away with obstructing a European approach of this kind for so many years now?
SwedishDet gröna bältet har hjälpt oss att skydda landsbygdens skönhet och blockera oplanerad stadsbebyggelse.
The green belt has successfully protected the beauty of our countryside and blocked arbitrary urban sprawl.