SV

block {neutrum}

volume_up
block (även: hinder, kliché, kloss, post)
volume_up
block {substantiv}
Den har blivit ett starkt ekonomiskt block som ökar företagens effektivitet.
The Union has become a strong economic block that makes businesses more efficient.
Herr ordförande, jag tar till orda för att stödja ert förslag om omröstning i block.
Mr President, I rise to speak in favour of your proposal on the block voting.
Före omröstningen om block 2 från Tekniska gruppen för oberoende ledamöter:
Before the vote on block 2 by the Technical Group of Independent Members:
block (även: stenblock, stenbumling, bumling)
block (även: stenbumling)
block (även: blad, dyna, kudde, stoppning)
volume_up
pad {substantiv}
block (även: dragkrok, hissblock, trissa, talja)
EN

block {substantiv}

volume_up
1. allmänt
block (även: article, guard, item, office)
This harmful content can be blocked through filtration software or, in the case of electronic mail, by using key words.
Detta skadliga innehåll kan blockeras med programvara som fungerar som filter eller, när det gäller e-post, genom att man tillämpar lösenord.
block (även: arrest, bar, barrier, check)
However, that should not be used as an obstacle or a block to development.
Detta får dock inte användas som ett hinder eller en spärr för utveckling.
Am I correct in assuming they are the stumbling block in this affair?
Har jag rätt när jag säger att de utgör ett hinder i det här ärendet?
This must not be a stumbling block for enlargement.
Detta får inte vara ett hinder för utvidgningen.
block (även: boulder, note pad, pad, pulley)
The Union has become a strong economic block that makes businesses more efficient.
Den har blivit ett starkt ekonomiskt block som ökar företagens effektivitet.
Mr President, I rise to speak in favour of your proposal on the block voting.
Herr ordförande, jag tar till orda för att stödja ert förslag om omröstning i block.
Before the vote on block 2 by the Technical Group of Independent Members:
Före omröstningen om block 2 från Tekniska gruppen för oberoende ledamöter:
I was at a loss to understand, therefore, why the United States attempted to block this.
Därför hade jag svårt att förstå varför Förenta staterna försökte sätta stopp för detta.
So this gigabyte or terabyte of data, we're putting it into this block.
Så den här gigabyten eller terabyten med data stoppar vi i in i ett block.
I have been waiting for a plumber to come to my flat in Brussels for three weeks - the drains are blocked.
Jag har väntat i tre veckor på att rörmokaren ska komma till min lägenhet i Bryssel, där det blivit stopp i rören.
The fact that this is not being done must be due to a kind of ideological block.
Att det inte görs måste vara ett slags ideologisk blockering.
I would like to stress that this is not about the arbitrary blocking of the Internet.
Jag vill framhålla att detta inte handlar om godtycklig blockering av Internet.
The rapporteur rightly states that we regret this blocking.
Föredraganden säger riktigt att vi beklagar denna blockering.
block (även: bar, barrier, lock, locking)
However, that should not be used as an obstacle or a block to development.
Detta får dock inte användas som ett hinder eller en spärr för utveckling.
No food of animal origin from the blocked farms can be placed on the market until the farms are unblocked.
Inga livsmedel av animaliskt ursprung från de avspärrade gårdarna får släppas ut på marknaden förrän gårdarnas spärr har hävts.
 What consequences will the blocking of the websites have for Turkey as a member of the OSCE?
 Vilka följder kommer spärren av webbplatserna ha för Turkiet som medlem i OSSE?
block (även: blob, clod, clump, lump)
On account of the decision to vote on the amendments in blocks, many of us are unhappy about the fact that we were not able to vote against certain amendments.
På grund av beslutet att rösta om ändringsförslagen i klump var många av oss ledsna över att vi inte kunde rösta emot vissa ändringsförslag.
block (även: log, billet, bowler, bowler hat)
block (även: bunch, bundle, package, packet)
block (även: log, stock)
block (även: cliché, tag)
block
Whereas, if you do the likely thing, put the block on the detector, it will only activate two out of six times.
Medan, om man gör det troliga, nämligen lägger klossen på detektorn så reagerar den bara två gånger av sex.
Because if you wave a block over the top of the detector, something you wouldn't ever think of to begin with, the detector will actually activate two out of three times.
För om man rör en kloss i luften ovanför detektorn, något man aldrig ens skulle få för sig att göra, så reagerar detektorn faktiskt två av tre gånger.
block (även: brick)
block (även: pad)
block (även: road block)
You want us to block the south exit and have AP sweep every vehicle?
Sir, ska vi upprätta vägspärr och genomsöka fordonen?
I am the rapporteur on the free trade agreement with ASEAN, and have to say that the negotiating basis is creating an institutional road block.
Jag är föredragande för frihandelsavtalet med Asean och jag måste säga att förhandlingsgrunden skapar en institutionell vägspärr.
In March 2005, Nicola Calipari, an officer in the Italian Military Intelligence and Security Service (SISMI), was killed at a road block in Iraq during the liberation of an Italian hostage.
I mars 2005 dödades Nicola Calidari, tjänsteman vid den italienska underrättelsetjänsten SISMI, vid en amerikansk vägspärr i Bagdad i samband med frigivningen av en italiensk gisslan.
block
block (även: pulley)
2. politik: "in the house of commons"
block
volume_up
obstruktion {utr.} (i underhuset)
3. amerikansk engelska
block (även: area, hand, quarter, square)
They say, "Oh, well that's Block 17 and this is Block 16."
Personen säger, "Nå, det där är kvarter 17 och detta är kvarter 16."
The first house ever built on a block is house number one.
Det första huset som byggdes i ett kvarter är hus nummer ett.
There's Block 17, house number one."
Där är kvarter 17, hus nummer ett."
block (även: complex)
4. australiensisk engelska
block (även: area, belt, branch, circuit)
I believe, as many of you have said, that the UN is an essential building block of a globalised world.
Detta är ännu ett område där EU kan stå i förgrunden för reformen, genom att stödja den och nå positiva resultat och lösningar.
So far, the European Union is the only block that has committed to binding targets that are now translated into legislation.
Hittills är Europeiska unionen det enda område som antagit bindande mål som nu omvandlas till lagstiftning.
One major building block on the way to creating a Europe of knowledge is the Socrates programme for general education, as Leonardo is for vocational training.
Sokrates är en viktig hörnsten för kunskapens Europa på allmänbildningens område, precis som Leonardo är det på yrkesutbildningens område.

Användningsexempel för "block" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishHopp till den vänstra kolumnen i det aktuella blocket eller hopp till föregående block.
Goes to the column at the left of the current range or goes to the previous range.
SwedishHopp till den högra kolumnen i det aktuella blocket eller hopp till nästa block.
Goes to the column at the right of the range currently selected or goes to the next range.
SwedishAtt skapa regionala block destabiliserar i själva verket den globala säkerheten.
In fact, the creation of regional blocs destabilises global security.
SwedishDe ändringsförslag som vårt utskott föreslår kan delas in i tre block.
The amendments that our Committee is tabling can be grouped into three blocks.
SwedishHopp till den översta raden i det aktuella blocket eller hopp till föregående block.
Goes to the uppermost row of the range currently selected or goes to the previous range.
SwedishHopp till den understa raden i det aktuella blocket eller hopp till nästa block.
Goes to the last row of the current range or goes to the next range.
SwedishEn av dem är till för inmatning från användaren, när ni bygger era block.
One of them is the input from the user, as you're building your bricks.
SwedishVi för i dag egentligen en säkerhetsdebatt i två block.
Mr President, what we are really doing today is holding a security debate in two blocks.
SwedishEnligt kompromissen ska export till länder som ingår i samma regionala block vara tillåten.
The compromise authorises exports to countries forming part of the same regional bloc.
SwedishKort sagt har tre stora block uppstått i förhandlingarna så här långt.
In short, at this stage in negotiations, three major blocs have emerged.
SwedishKommissionen utgår från att block 2 kommer att stängas senast år 2009.
The Commission is assuming that unit 2 will be shut down by the year 2009 at the latest.
SwedishLåt oss inte bara titta på dessa båda block av budgetpolitiken.
Let us not confine ourselves to looking at these two areas of budgetary policy.
SwedishParadoxalt nog verkar vissa regionala block - dvs. EU - vara önskvärda.
Paradoxically enough, certain regional blocs - the EU, for example - seem to be desirable.
SwedishVidare beklagar utrikesutskottet att UNHRC alltmer splittras i regionala block.
The Committee on Foreign Affairs also regrets the growing division of the UNHRC into regional blocs.
SwedishSå skulle vara fallet om vi röstar för block nr 1 och block nr 2.
That would be the case if we were to vote in favour of blocks one and two.
SwedishVi bör försöka använda förhandlingarna för att bryta upp alla regionala block.
We should try and use the talks to break any regional blocs.
SwedishEU som block är världens största givare av humanitärt bistånd.
in writing. - The EU as a bloc is the world's largest contributor of humanitarian aid.
SwedishTilkommande kostnader förutom lönekostnaderna är ett helt separat block, som det gäller att arbeta med.
Non-wage labour costs are a completely self-contained issue which needs attention.
SwedishSnarare skulle det kunna vara det block som används som gravsten för det europeiska projektet.
It might, rather, be that marking the grave of the European project.
SwedishJag för min del vägrar att godkänna militär konkurrens oberoende av vilket ”block” det handlar om.
I, myself, refuse to accept military competition, irrespective of the ‘bloc’ in question.