SV

biologisk {adjektiv}

volume_up
biologisk
Alla bedömningar om kvoter baseras på vetenskaplig och biologisk rådgivning.
All assessments of quotas are based on scientific and biological advice.
Alla bedömningar om kvoter baseras på vetenskaplig och biologisk rådgivning.
All assessments of quotas are based on scientific and biological advice.
Inte undra på att vi står inför en klimatkatastrof och en biologisk utarmning.
No wonder that we are facing a climate catastrophe and biological impoverishment.
Det är en naturlig biologisk reaktion för en organism att utveckla strategier för att överleva i en fientlig miljö.
It is a natural biological reaction for an organism to develop strategies for survival in a hostile environment.
Det är i hög grad fråga om ekologiskt känsliga områden, mycket stora naturresurser och en väldig biologisk mångfald.
It is largely a question of ecologically sensitive areas, very large natural resources and an immense biodiversity.
Med tanke på det faktum att Afrika har stora naturtillgångar och en stor biologisk mångfald kan detta visa sig vara mycket effektivt.
Coupled with Africa's rich natural resources and biodiversity, these could prove highly effective.

Användningsexempel för "biologisk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishBehoven hos vår miljö och biologisk mångfald bör vara avgörande på detta område.
The needs of our environment and biodiversity should be paramount in this area.
SwedishInte undra på att vi står inför en klimatkatastrof och en biologisk utarmning.
No wonder that we are facing a climate catastrophe and biological impoverishment.
SwedishI en del regioner som har stor biologisk mångfald går utvecklingen också bakåt.
Certain regions that have considerable biodiversity are similarly in decline.
SwedishFörslaget till förordning innehåller nu ett avsnitt om natur och biologisk mångfald.
The draft regulation now includes a section relating to nature and biodiversity.
SwedishKlimat, avfall och biologisk mångfald: de sakerna ville liberalerna ha med.
According to the Liberals, climate, waste and bio-diversity had to be included.
SwedishJag anser att de verkliga prioriteringarna är folkhälsa, miljö och biologisk mångfald.
For me the real priorities are public health, the environment and biodiversity.
SwedishHistorien med förordningen om biologisk odling börjar 1992.
Mr President, the history of the regulation on organic farming began in 1992.
SwedishDet innebär då en annan kvalitetskategori än enbart biologisk produktion.
This then refers to a quality heading other than the purely organic production.
SwedishVi har en lagstiftning om biologisk produktion i Europa där detta står fastställt.
There is legislation in Europe governing organic production in which this is laid down.
SwedishFrågor som klimatförändringar, farliga kemikalier och biologisk mångfald berör oss alla.
Issues such as climate change, hazardous chemicals and biodiversity affect us all.
SwedishAlla bedömningar om kvoter baseras på vetenskaplig och biologisk rådgivning.
All assessments of quotas are based on scientific and biological advice.
SwedishJag kan t.ex. nämna beslutet om biologisk mångfald eller ramdirektivet om vatten.
I would mention just the decision regarding biodiversity or the Water Framework Directive.
SwedishAlla bedömningar om kvoter baseras på vetenskaplig och biologisk rådgivning.
All assessments of quotas are based on scientific and biological advice.
SwedishSkyddet av biologisk mångfald är nödvändigt för att uppnå millennieutvecklingsmålen.
The protection of biodiversity is essential to achieving the Millennium Development Goals.
SwedishNatur och biologisk mångfald hör till huvudprioriteringarna för åtgärderna.
Nature and biodiversity are included in the main priorities for action.
SwedishDet är klimat, det är biologisk mångfald, det är övergödda vattendrag.
These include the climate, biodiversity and the eutrophication of waterways.
Swedish. - (PT) FN har utnämnt 2010 till det internationella året för biologisk mångfald.
The United Nations has declared 2010 the International Year of Biodiversity.
SwedishJag känner igen en del gamla kolleger i kampen för miljöskydd och biologisk mångfald.
I recognise some old colleagues in the fight for environmental protection and biodiversity.
SwedishMedan vi bekämpar kemisk förorening måste vi alltså även bekämpa biologisk förorening.
While we combat chemical contamination, then, we must also combat biological contamination.
SwedishFör det andra vill jag lyfta fram era åsikter om biologisk mångfald och klimatförändring.
Second, I would highlight your opinions on the theme of biodiversity and climate change.