SV

bild {utrum}

volume_up
1. allmänt
Klicka på miniatyrbilden på platssidan om du vill rapportera en bild.
To report an image, simply click on the image thumbnail on the Place Page.
Överför bilden till Picasa webbalbum igen eller välj en annan bild.
Please re-upload the image to Picasa Web Albums or choose a new image.
Vi kan överträda dina förväntningar på innebörd -- vad en bild representerar.
We can violate your expectations on representation -- what an image represents.
Sanningen är att denna bild av familjen är en allt mindre förekommande bild av familjen.
The truth is that picture of the family is a declining picture of the family.
Se till att bild 10 i dialogrutan Animation är aktuell bild (ikonen Sista bilden).
Make sure that Picture 10 is the active picture in the Animation dialog (Last Picture icon).
Denna bild över CAST arkitektur skapades 2009 under projekt Testplattformen.
This picture of CAST architecture was created in the project Test Platform, 2009
Kartan skapar också en gemensam bild av modellen för alla projektdeltagare.
The map also creates a common view of the model for all project members.
(Applåd) PM: Nadia, jag tror att du just gett oss en mycket annorlunda bild av Jemen.
(Applause) PM: Nadia, I think you've just given us a very different view of Yemen.
Barón Crespo har en mycket vidsynt bild av arbetsordningen.
Mr Barón Crespo has a very flexible view of our Rules of Procedure.
Europa visar upp en gåtfull bild för världen.
Europe presents a puzzling aspect to the world.
Den andra aspekten när det gäller parlamentets prerogativ är bilden.
The second aspect concerning this Parliament's prerogatives is image.
Denna positiva bild har dock ett antal negativa aspekter.
However, this positive image has a number of negative aspects.
Detta ger en ganska träffande bild av det arbete hon uträttade i utskottet.
It is a telling metaphor for the work she did in committee.
Let me use another metaphor.
För att använda en bild: Om resans mål är vi ju tämligen överens, men det är en mycket stenig väg vi har att vandra.
To use a metaphor: we are all broadly in agreement about the destination of our journey, but the path is very rocky.
Den bild som jag målar upp är inte lika svart som en del av de andra talarnas.
The picture I am painting is not as black as that painted by certain speakers.
De såg ledarskapet som att skapa en bild av det Europa de önskade och att leda folket dit.
They saw leadership as painting a vision of the Europe they wanted and leading people towards it.
Varför målar hon upp en så negativ bild i dag?
Why is she painting such a negative picture today?
bild (även: foto, kort, fotografi)
volume_up
photo {substantiv}
Välj en egen bild eller ett foto som ska visas som bakgrundsbild på din startsida på Google.
Choose your own image or photo to appear as the background to your Google homepage.
Foto Vibeke Mathiesen Bild 3: John Gurdon, nobelpristagare.
Photo: Vibeke Mathiesen Picture 3: John Gurdon, Nobel Prize winner.
Järvzoo-kullen är också den bäst dokumenterade (bild till höger, foto Inger Scharis).
The Järv Zoo litter (pictured right, photo Inger Scharis) is also the best documented of the litters.
Vi kan överträda dina förväntningar på innebörd -- vad en bild representerar.
We can violate your expectations on representation -- what an image represents.
Ingen av dessa rädslor stämmer överens med en korrekt bild av verkligheten.
Neither fear is an accurate representation of reality.
Föredragande ger en ganska konkret bild av det, det är tydligt.
The rapporteur offers a reasonable representation and it is quite clear.
Och om vi tar en titt på bilden, så kan man se att Mercedesens registreringsskylt är O600KO78RUS.
And if you actually take a look at the scene picture, you can see that the plate of the Mercedes is O600KO78RUS.
Then, one night, the scene changes.
Jag ska inte ändra något på rutorna, men jag ska avslöja resten av bilden. ~~~ Och se vad som händer med din uppfattning av den.
I'm not going to change those tiles at all, but I'm going to reveal the rest of the scene and see what happens to your perception.
bild (även: skildring, teckning)
Detta kanske ger en bild av hur EU egentligen fungerar bäst - utan valda företrädare och, i själva verket, helt utan folket.
It is perhaps a depiction of how the EU actually works best - without elected representatives and, in fact, without any people at all.
Vi har varit realistiska i våra uppskattningar av godkännande av utgifter med tanke på det nuvarande läget och kommissionens bild av detta.
We were realistic in our estimates of the expenditure authorisations, bearing in mind the current situation and the Commission’s depiction of it.
bild
volume_up
pic {substantiv}
Däremot erkänner kommissionen att syftet med gemenskapens importsvar rörande PIC-kemikalier är att ge en så fullständig bild som möjligt.
On the other hand, the Commission recognises that Community import responses for PIC chemicals should, additionally, give us as complete a picture as possible.
2. fotografi
bild
volume_up
shot {substantiv}
Här är en bild av mig. ~~~ Det här är före-bilden.
And here's a shot of me, this is the before shot of me.
Det här är en bild av ett par handledare under ett evenemang.
This is a shot of just some of the tutors during one of the events.
Och om vi spelar videon, skall jag visa er vad som krävdes för att få denna DreamWorks bild.
And if we can run the video, I'll show you what it took to get this DreamWorks shot.
3. utbildning
4. bildligt

Användningsexempel för "bild" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSen tyckte hon också att det verkade vara mysigt, en bild som visade sig stämma.
Then she thought that it seemed to be cozy, a picture that turned out to be true.
SwedishEU kommer på så sätt att till hela världen förmedla en bild av enighet och styrka.
In this way, the EU will give a signal of unity and strength to the entire world.
SwedishMin fråga är denna: är detta en attraktiv bild av väntrummet till euroområdet?
My question is this: is this image of an ante-room to the euro area attractive?
SwedishGranskningen syftar till att skapa en tydlig bild av hur åtagandena fungerar.
The review aims to provide a clear picture of the way the undertakings function.
SwedishDen bild som jag målar upp är inte lika svart som en del av de andra talarnas.
The picture I am painting is not as black as that painted by certain speakers.
SwedishVi kan överträda dina förväntningar på innebörd -- vad en bild representerar.
We can violate your expectations on representation -- what an image represents.
SwedishDenna bild över CAST arkitektur skapades 2009 under projekt Testplattformen.
This picture of CAST architecture was created in the project Test Platform, 2009
SwedishEtt barn i London laddar upp en bild av en räv och säger "Åh, jag såg en räv idag".
A child in London puts up a picture of a fox and says, "Oh, I saw a fox today."
SwedishEn fantastiskt bild från byggandet av ATLAS så ni kan se den enorma storleken.
Spectacular picture here of ATLAS under construction so you can see the scale.
SwedishJag tycker att en god bild av problemen med den nya konstitutionen ges i det.
In my opinion, it gives a good account of the problems with the new constitution.
SwedishBetänkandet ger en falsk bild av verkligheten och jag lägger därför ned min röst.
The report gives a false impression of reality, and I therefore abstain in the vote.
SwedishSimuleringar av kvarnar ger en klarare bild av vad som händer inuti kvarnen.
Process analysis by simulations gives an insight of what happens inside the mill.
SwedishUnder de senaste 20 åren har utvecklingspsykologin helt ställt denna bild på ända.
In the last 20 years, developmental science has completely overturned that picture.
SwedishJag tror att det ger en bra bild av varför föräldrar tror att bilstolar är så bra.
And I think this gives you a good idea of why parents think car seats are so great.
SwedishDet är den bild som miljoner nordkoreaner får sig till livs av sin enväldige furste.
This is the vague picture of his absolute rule that millions of North Koreans get.
SwedishÄven detta kommer att ge medborgarna en bild av ett livligare Europaparlament.
That too will result in people's being presented with a livelier Parliament.
SwedishVad har anhängarna av detta direktiv egentligen för bild av våra jordbrukare?
What image do the supporters of this directive actually have of our farmers?
SwedishDet ger utan tvekan en utmärkt bild av den amerikanska demokratiprocessen.
In fact, it definitely gives an excellent picture of the US democratic machine.
SwedishKommissionen anser att detta inte ger en rättvis bild av den faktiska situationen.
This Commission thinks this does not fairly represent the actual situation.
Swedish(Applåd) PM: Nadia, jag tror att du just gett oss en mycket annorlunda bild av Jemen.
(Applause) PM: Nadia, I think you've just given us a very different view of Yemen.