"bidra" - Engelsk översättning

SV

"bidra" på engelska

SV bidra
volume_up
[bidrog|har bidragit] {verb}

1. allmänt

Deras arbete kommer att bidra till nya framsteg inom området och stärka centrumets resultat och leveranser.
Their work will conduce advances to the area of preservation as well as strengthen the centres results and deliveries.

2. "till ngt"

Hur kan förstörandet av fastighetsregistret bidra till krossandet av terrorismen?
How can destruction of the Land Registry contribute to the defeat of terrorism?
Gemenskapsbestämmelserna om inmatningsmodellen kan också bidra till denna utveckling.
Community rules on the feed-in model could also contribute to this development.
Detta borde ytterligare bidra till att garantera öppenhet och rättssäkerhet.
This should further contribute to ensuring transparency and legal certainty.

Synonymer (svenska) till "bidra":

bidra

Användningsexempel för "bidra" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishHandelsförmåner för Pakistan i det här läget kan bidra till att förhindra detta.
Trade preferences for Pakistan at this time may perhaps help stop that happening.
SwedishVi måste tänka i dessa termer, och var och en av oss måste bidra till helheten.
To think in those terms and with each of us making a contribution to the whole.
SwedishDetta kan också bidra till ytterligare inkomster, särskilt i små familjejordbruk.
It may also help to gain additional income, especially in small, family holdings.
SwedishDet är praktiska åtgärder som kan bidra till ökad och bibehållen sysselsättning.
Those are practical measures which can assist employment growth and retention.
SwedishVi skulle inte ha kunnat få pengar för att bidra till fredsprocessen i Europa.
We would not be in the system to receive money for the peace process in Europe.
SwedishVi kan faktiskt bidra till att skydda den gemensamma marknaden från protektionism.
We are, certainly, able to help safeguard the common market from protectionism.
SwedishDenna budget kommer att bidra till att bekämpa arbetslöshet och få igång ekonomin.
This is a budget that will help to fight unemployment and kick-start the economy.
SwedishMen jag vill bidra med min del så att Theatos betänkande skall få ett större stöd.
But I will do what I can to see that Mrs Theato's report receives more support.
SwedishJag vill vädja till parlamentet om att bidra till att vi får godkännande i rådet.
I earnestly appeal to Parliament to help get some measures adopted in the Council.
SwedishDet kommer att bidra till ekonomisk attraktionskraft, särskilt genom kulturturism.
It will stimulate economic attractiveness, particularly through cultural tourism.
SwedishDet konservativa partiet vill bidra till att utradera löneklyftan en gång för alla.
The Conservative Party wants to help to stamp out the pay gap once and for all.
SwedishDe kommer förhoppningsvis att bidra till att mildra trängselproblemen rejält.
These will hopefully make a real contribution towards easing congestion problems.
SwedishUtbyte av information om dessa åtgärder kan bidra till att de förstås bättre.
Exchange of information on these measures will help them to be better understood.
SwedishDärvid är också Europaparlamentet villigt att bidra till det kreativa tänkandet.
The European Parliament is ready to play its part in a process of creative thinking.
SwedishJag skulle vilja bidra med ett annorlunda perspektiv på eftermiddagens debatt.
I should like to provide a different perspective on the debate this afternoon.
SwedishDet är småpengar jämfört med de 30-35 miljarder euro som EU borde bidra med.
This is peanuts compared to the EUR 30-35 billion Europe ought to be providing.
SwedishJag hoppas också på att centralbanken kommer att bidra till det i en positiv anda.
I also hope that the Central Bank will help it to do so in a positive spirit.
SwedishVi måste bidra till denna process och vara flexibla, men vi måste också vara aktiva.
We need to feed into that process and be flexible, but we also need to be active.
SwedishDet kommer bidra till att främja utbytet av vetenskaplig kunskap och forskning.
This will help to promote the exchange of scientific knowledge and research.
SwedishVolontärarbetets roll för att bidra till ekonomisk och social sammanhållning (debatt)
The role of volunteering in contributing to economic and social cohesion (debate)