SV

bevis {neutrum}

volume_up
1. allmänt
Om det bygger på bevis anser jag att vi skulle ha fått detta bevis.
Or, if it was based on evidence, I think we should have been given that evidence.
Och det finns inga bevis för att den tillgängliga tekniken inte används.
And there is no evidence to say that the available technologies are not used.
Vi har bevis för detta; jag har personliga bevis för detta.
We have evidence of that; I personally have had evidence at first hand.
Ett bevis på detta är att konsumtionen och hushållens förtroende upprätthållits.
Proof of this lies in the positive outlook for consumption and household confidence.
Deras frigivning är ett bevis för betydelsen av internationell solidaritet.
Their release is proof of the importance of international solidarity.
Bland rekommendationerna erinrar jag om det ömsesidiga erkännandet av bevis.
The recommendations also refer to reciprocal recognition of proof.
bevis (även: dokument, handling, akt, urkund)
Detta dokument är ett bevis för en önskan om att skapa ett omfördelningssystem som tillgodoser samhället i sin helhet.
This document is proof of the desire to create a system of redistribution that caters for society as a whole.
De dokument som nu kommit i ljuset ger oss alla bevis som behövs.
The documents that have come to light are nothing less than a smoking gun.
Fråga också vilka handlingar du behöver visa upp som bevis.
You should also ask what documents will be requested as evidence.
Jag vill innerligt vädja om att dessa bevis ska överlämnas till den polska åklagarmyndigheten, eftersom en utredning av frågan är på väg att genomföras i Polen.
I would like to make an earnest appeal for this evidence to be given to the Polish prosecution service, because an investigation into this matter is under way in Poland.
bevis
EU måste upp till bevis, och det gäller även parlamentet.
Europe must step up to the mark, and so must the European Parliament.
Mötet i Barcelona kommer att bli ett bevis på vårt engagemang i Medelhavsområdet.
The meeting in Barcelona will mark our commitment to the Mediterranean.
ETI-märkningen, som de medverkande kommer att kunna använda, kommer därför även att bli ett bevis utåt på gruppens kvalitet.
The EIT mark, which participants will be able to use, will therefore also be an external mark of the group's quality.
Det skulle ur vår synvinkel vara ett bevis på samtliga partners goda vilja.
We would see that as a pledge of the good faith of all the partners involved.
Omröstningen om dessa två betänkanden ger de europeiska medborgarna ett bevis på Europeiska unionens vilja att skydda miljön och samtidigt minska vårt energiberoende.
The vote on these two reports constitutes a pledge to the citizens of Europe of the will of the European Union to protect the environment while reducing our dependence on energy.
De futtiga summor som utlovas, den bristande tydligheten avseende fördelningen och den individualistiska logiken bakom det främjade instrumentet är ett bevis på detta.
The paltry sums pledged, the lack of clarity concerning their allocation and the individualistic logic behind the vehicle promoted testify to this.
Ett antal internationella vetenskapsmän har slutligen bevisat för Collective Combine, att den ursprungliga Coca Colasmaken togs fram på 50- talet av laboratorier i DDR.
A testimonial of international scientists now finally confirmed to the Collective Combine, that the original Coca Cola flavour was developed in the 50s in laboratories of the GDR.
Rysslands uttalanden om privilegierade intressen i dess grannskap är ett bevis på detta.
Russia's talk of privileged interests in its neighbourhood is testimony to this.
Den är ett bevis på att det finns en tro på kulturens och den aktuella agendans betydelse.
This is a testimony to the belief in the importance of culture and the current agenda.
Detta är ett tydligt bevis på folkets beslutsamhet när det gäller att få självbestämmande.
This is clear testimony to how determined the people are to achieve self-determination.
bevis (även: tecken, symbol, gärd, pollett)
volume_up
token {substantiv}
Jag tar detta som ett starkt bevis på parlamentets breda godkännande av kommissionens förslag rörande de industrialiserade länderna.
I take this is as a strong token of Parliament's broad endorsement of the Commission's proposal regarding the industrialised countries.
Jag tar detta som ett starkt bevis på parlamentets breda godkännande av kommissionens förslag rörande de industrialiserade länderna.
I take this is as a strong token of Parliament' s broad endorsement of the Commission' s proposal regarding the industrialised countries.
Granskning av bevis för ledamöter invalda i juni 1999
Verification of the credentials of Members elected in June 1999
Många saker har kallats myter innan de bevisats empiriskt.
Lots of things are called myths prior to empirical verification.
2. "bemyndigande, skriftligt intyg"
volume_up
certificate {substantiv} (a written certification)
Kommissionen stöder syftet att se till att handelsflödet kontrolleras, men införandet av ett sådant bevis skulle bli en onödig börda för handeln.
The Commission agrees with the aim to ensure that trade flow should be controlled but the introduction of such a certificate would represent an unnecessary burden for trade.
För att få intyget måste du skicka in bevis på att du har bott i landet i fem år, till exempel ett giltigt registreringsbevis som utfärdades när du kom till landet.
To get one, you must submit proof you have been living in the country for 5 years – for example a valid registration certificate issued when you arrived.
Hon bifogade deras vigselbevis till sin visumansökan, men de spanska myndigheterna ville även ha bevis på hotellinkvartering i Spanien och sjukförsäkring för att utfärda ett visum.
She included their marriage certificate in the application, but the Spanish authorities also asked for proof of hotel accommodation in Spain and sickness insurance before they would issue the visa.
3. näringsliv
bevis (även: bevisning, bevismedel)
Om det bygger på bevis anser jag att vi skulle ha fått detta bevis.
Or, if it was based on evidence, I think we should have been given that evidence.
Och det finns inga bevis för att den tillgängliga tekniken inte används.
And there is no evidence to say that the available technologies are not used.
Vi har bevis för detta; jag har personliga bevis för detta.
We have evidence of that; I personally have had evidence at first hand.
bevis (även: bevisning, bevismedel)
volume_up
proof {substantiv}
Ett bevis på detta är att konsumtionen och hushållens förtroende upprätthållits.
Proof of this lies in the positive outlook for consumption and household confidence.
Deras frigivning är ett bevis för betydelsen av internationell solidaritet.
Their release is proof of the importance of international solidarity.
Bland rekommendationerna erinrar jag om det ömsesidiga erkännandet av bevis.
The recommendations also refer to reciprocal recognition of proof.
EN

bevy {substantiv}

volume_up
bevy (även: cloud, drove, hive, swarm)

Användningsexempel för "bevis" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi fick ett nytt bevis för denna risk efter den tragedi som inträffade i London.
We were given a new illustration of this danger following the tragedy in London.
SwedishEtt bevis på denna vilja är framför allt den nya europeiska sjösäkerhetsbyrån.
The new European Maritime Safety Agency is proof positive of this determination.
SwedishOch så lyssnade vi till bevis från våra väljare, såsom Graham Watson har gjort.
And so we listened to the evidence of our constituents, as Graham Watson has done.
SwedishDeras antal är i sig ett tydligt bevis för det stora intresset för denna fråga.
The sheer number of them clearly demonstrates the level of interest in this issue.
SwedishVi har dock hittills inte sett några konkreta bevis som styrker detta påstående.
However, to date we have not seen any concrete evidence to substantiate this claim.
SwedishOm underrättelsetjänsten har bevis så låt dem berätta om det i alla tidningar!
If the secret services have proof, they should announce it in all the newspapers.
SwedishFrihandelsavtalen med Peru och Colombia är mycket dåliga bevis på motsatsen.
The free trade agreements with Peru and Colombia are a very poor counterexample.
SwedishJag vill påminna er om att det ännu inte finns några vetenskapliga bevis för det.
I would like to remind you that there is as yet no scientific proof for that.
SwedishVi behöver här rättsligt oantastliga bevis och vi saknar makten för att få det.
We need legally unassailable evidence here and we lack good powers to get it.
SwedishEnligt min åsikt behövs det obestridliga vetenskapliga bevis, inte spekulationer.
In my view what is needed is incontrovertible scientific evidence, not speculation.
SwedishEtt bevis på detta är att konsumtionen och hushållens förtroende upprätthållits.
Proof of this lies in the positive outlook for consumption and household confidence.
SwedishVi kan bara odla biobränsle där det finns bevis för potentiell överproduktion.
We can only grow biofuels where there is evidence of possible overproduction.
SwedishDenna insats är ett bevis på effektiviteten och betydelsen av arbetarnas kamp.
This achievement demonstrates the power and importance of the workers' fight.
SwedishI över 175 samhällen har mäniskor lämnat bevis på det här mäktiga hjärnsystemet.
In over 175 societies, people have left their evidence of this powerful brain system.
SwedishKommissionen har tittat på dem och har sett att det saknas tillräckliga bevis.
The Commission has looked at them and has seen that there is insufficient evidence.
SwedishI dag behöver medborgarna sådana bevis, och vi är tacksamma mot er för det.
Today, our fellow-citizens need such evidence and we are grateful to you for it.
SwedishUnder PSE-gruppens utfrågning om luftföroreningar fick vi tydliga bevis för detta.
During the PSE Group hearing on air pollution, we had clear evidence of this.
SwedishDet finns bevis för att det har förekommit olyckor och att människor har skadats.
There is evidence that there have been accidents and people have been hurt.
SwedishDetta är för övrigt ytterligare bevis på att parlamentets arbetssätt måste reformeras.
Incidentally, this is further proof of the urgent need for parliamentary reform.
SwedishMen rapportens författare lägger inte fram några bevis för att stödja detta.
The author of the report, however, does not give any evidence to support this.

Synonymer (svenska) till "bevis":

bevis