"betydande" - Engelsk översättning

SV

"betydande" på engelska

SV betydande
volume_up
{adjektiv}

betydande (även: avsevärd, ansenlig, betydlig, större)
Den psykologiska inverkan på jordbrukarna och landsbygdsbefolkningen är betydande.
The psychological impact on farmers and rural communities is considerable.
Detta innebär en betydande ökning av näthandeln och nätannonseringsverktygen.
That is a considerable increase in online trade and online advertising tools.
I detta sammanhang har naturligtvis Europeiska unionen också ett betydande ansvar.
Of course the European Union has a considerable responsibility in this respect.
betydande (även: betydelsefull, ivrig, hög, charmant)
volume_up
great {adj.}
Denna strävan kommer att underlättas genom EU, som måste spela en betydande roll.
These efforts will be made easier with Europe, which must play a very great role.
Kärnkraften har en betydande potential för EU, men samtidigt måste vi vara realistiska.
Nuclear energy has great potential to serve Europe, but we need to be realistic.
Detta är en betydande prestation, för utmaningen var stor.
This is a great achievement because the challenge was a considerable one.
I förhållande till Maastrichtfördraget är de framsteg som gjorts betydande.
By comparison with the Maastricht Treaty, important advances have been made.
Mervärdesskatten utgör en betydande andel av gemenskapsbudgetens inkomster.
VAT is an important component of the Community budget revenues.
Ett betydande antal av dem är också systemtekniskt viktiga grupper.
A significant number of them are also systemically important groups.
betydande (även: ivrig, verklig, allvarlig, seriös)
Skogsbränder är heller inget betydande problem i de nordliga länderna.
Forest fires are not a serious problem in the Scandinavian countries either.
Avsaknaden av ett konstitutionsfördrag innebär verkligen betydande kostnader.
There are indeed serious costs derived from not having a constitutional treaty.
Vi förlorar betydande summor pengar för att de inte inkasseras av medlemsstaterna.
We lose serious amounts of money because it is not collected by the Member States.
betydande (även: betydelsefull, menande, markant, viktig)
Detta är en nödvändigt, pragmatiskt förfarande som tillåter betydande framsteg.
This is a necessarily pragmatic approach which allows significant progress.
Biodrivmedel saknar dock konkurrenskraft utan betydande skattelindringar.
But biofuels remain uncompetitive without significant government tax breaks.
Återigen är detta ett betydande steg framåt för kosmetikaanvändarnas hälsa.
Again, that is a significant step forward for the health of cosmetics users.
Ett betydande antal parlamentsledamöter borde ingå i kommissionärernas kollegium.
A substantial number of MEPs should form part of the college of Commissioners.
Inom socialpolitiken har kommissionen redan föreslagit betydande nedskärningar.
The Commission has already proposed substantial cuts in the area of social policy.
Enligt den internationella valutafondens undersökningar är den betydande.
According to studies by the International Monetary Fund, very substantial.
Föredraganden har lagt fram betydande förbättringar till kommissionens förslag.
The rapporteur has introduced notable improvements to the Commission proposal.
Luxemburgs ordförandeskap har haft många betydande framgångar.
The Luxembourg Presidency has had many notable successes.
Era synpunkter har faktiskt bidragit med betydande mervärde på ett antal områden.
Indeed, your views have provided significant added value in a number of notable areas.
betydande
volume_up
signal {adj.}
Hur som helst behövs fortfarande en betydande teknisk utveckling för att öka den ekonomiska användningen av ” ren ” energi.
Tax incentives give the wrong signal to the market on the direction of oil prices and encourage consumption, and in the end increase the profits of the oil companies.
Detta certifikat kommer utan tvivel att få ett stort värde som signal på marknaderna och kommer på ett betydande sätt att bidra till energibesparingarna.
This certificate will certainly be of great value as a signal within the markets and will contribute significantly to energy saving.
Jag vet att några kommer att vara oroliga över att ett helt nytt militärt uppdrag i Bosnien sänder en signal om att landet fortfarande lider av betydande instabilitet.
I know some will be concerned that a brand new military mission in Bosnia sends a signal that the country continues to suffer from significant instability.
Efter alla dessa år förstår jag vilket betydande steg det har varit att skapa det enda multinationella parlamentet i världen som utses genom folkomröstning.
So I appreciate, after all those years, what a consequential step it has been to build the only multinational parliament in the world elected by universal suffrage.
betydande (även: ansenlig)

Användningsexempel för "betydande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJordbruksnäringen har förvisso också under många år fått betydande stöd från EU.
Indeed, the agriculture business has for many years been well supported by the EU.
SwedishDet behövs nu en betydande upprustning för att lindra dessa hemska förhållanden.
There is now a need for a major regeneration to alleviate these terrible situations.
SwedishOm vi sätter tröskelvärdena för högt omintetgör vi en betydande potential för EU.
If we set the hurdles too high, we will be frustrating a major potential for Europe.
SwedishSäkerhetsstrategin är på sin plats och togs fram 2003 som en betydande nyhet.
This Security Strategy is in place and was developed in 2003 as a major innovation.
SwedishJag tror att dessa och andra betydande prestationer är något som vi alla kan välkomna.
I believe that these and other achievements are something all of us can welcome.
SwedishNäringsämnestillförseln har en betydande inverkan på den marina miljön i Östersjön.
Nutrient supply has a major influence on the Baltic Sea's marine environment.
SwedishDet finns nu en betydande grad av ansvarsskyldighet, och budgetförfarandena är öppna.
There is now a high degree of accountability, with transparent budget procedures.
SwedishDenna metod har mött respekt och har krävt en betydande samordning från vår sida.
That method was respected and involved us in a major consultation process.
SwedishÖvergrepp mot kvinnor är emellertid fortfarande ett betydande inslag i konflikter.
However, abuse of women is often still a major characteristic of conflicts.
SwedishRapkay hade bara sex områden på vilka hans betänkande ändrades i betydande grad.
Mr Rapkay had only six areas where his report was significantly amended.
SwedishKommissionens meddelande ger också upphov till ett antal betydande juridiska svårigheter.
The Commission’s communication also raises a number of major legal difficulties.
SwedishDet förefaller emellertid som att det finns en betydande inkonsekvens i EU: s handlande.
However, there seems to me to be a major inconsistency in the action of the EU.
SwedishSjälvklart är stödet från USA på detta område oerhört betydande, men det är inte allt.
Of course, support from the US on this issue is vital, but it is not enough.
SwedishDessa är bara några av de aktuella frågor som är betydande för ämnet i dagens debatt.
These are only a few of the current issues relevant to the subject of today’s debate.
SwedishDenna betydande reform av Lissabonfördraget måste omsättas i praktiken, och så ska ske.
This major reform of the Lisbon Treaty has to be made to work and will do so.
SwedishJag anser att ni bär en betydande del av ansvaret i detta avseende.
Mr Barroso, I believe that you have a crucial share of the responsibility in this regard.
Swedish(FR) Frågan om avfall är en mycket komplex uppgift och lobbyismen är betydande.
Waste management is a very complex issue subject to extensive lobbying.
SwedishEnskild forskningsverksamhet är meningsfull, men ger inte alltid så betydande resultat.
Individual research activities are useful, but not necessarily useful enough.
SwedishVart och ett av dessa länder brottas med betydande politiska och ekonomiska problem.
The new Member States will bring with them Belarus, Ukraine and Moldava as neighbours.
SwedishFloden Júcars nedre och mellanliggande lopp uppvisar betydande naturvärden.
The lower and middle sections of the river Júcar are of major environmental interest.