"betyda" - Engelsk översättning

SV

"betyda" på engelska

SV betyda
volume_up
[betydde|har betytt] {verb}

Omvänt skulle en prioritering av de senare betyda att man tappar mycket i anseende.
Conversely, giving priority to the latter would imply a major loss of face.
De kommer inte bara att betyda good governance, utan de kommer också att innehålla ett europeiskt governance-system på flera plan.
It will not just imply good governance but also a European multi-level system of governance.
Dessutom skulle det också betyda att medlemsstater som aldrig har haft lagstiftning eller har avskaffat den blir tvungna att återinföra lagstiftning om förpackningsstorlekar.
The proposed amendment would imply that a number of products that are placed on the market today would disappear.
Ingenstans kommer kanske denna politik att betyda mer än i Tunisien.
Nowhere will this policy matter more perhaps than in Tunisia.
Detta måste betyda något mer, nämligen att kommissionen inte har för avsikt att släppa ifrån sig ärendet.
This must be more than a sign: the Commission has no intention of relinquishing this matter.
Ett rättvist och effektivt förfarande kan betyda liv eller död för dem som flyr undan förföljelse.
That the procedure should be fair and effective can be a matter of life or death for those fleeing persecution.
betyda (även: tänka, vilja, ämna, mena)
Detta skulle betyda att det interinstitutionella avtalet måste ändras.
That would mean that the interinsitutional agreement would have to be altered.
En samordnad ekonomisk politik i unionen kan inte betyda samma ekonomiska politik.
A coordinated economic policy in the Union cannot mean the same economic policy.
Det nationella ramarna kommer att betyda ojämlikhet mellan staterna.
The national envelope will mean inequality between the nation states.
betyda (även: ange, utmärka, beteckna, denotera)
volume_up
to denote [denoted|denoted] {vb} (mean, symbolize)
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
betyda (även: innebära, beteckna, tyda på)
volume_up
to signify {vb} (mean, symbolize)
Om vi inte kan förvänta oss några sådana, vad tror ni att överlämnandet av ärendet till Portugal kan betyda i fråga om framsteg?
Also, if these cannot be expected, what do you think the handover of the dossier to Portugal will signify in terms of progress?
Om vi inte kan förvänta oss några sådana, vad tror ni att överlämnandet av ärendet till Portugal kan betyda i fråga om framsteg?
Also, if these cannot be expected, what do you think the handover of the dossier to Portugal will signify in terms of progress?
Det behöver inte nödvändigtvis betyda problem med en kommission som består av 25 ledamöter.
A 25 member Commission does not necessarily spell trouble.
Att låta Turkiet ansluta sig till EU kommer att skapa ett riskfyllt prejudikat som kan betyda slutet för det EU som vi i dag känner.
Accepting Turkey into the European Union will set a dangerous precedent that will spell the end of Europe as we know it today.
Även om de skulle ha fungerat i högt urbaniserade länder, skulle de betyda katastrof för jordbruksländer som Irland.
While they would have worked in highly urbanised countries, they spelt disaster for rural countries like Ireland.

Synonymer (svenska) till "betyda":

betyda
Swedish

Användningsexempel för "betyda" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi vet bara alltför väl sedan den 11 september vad det skulle kunna betyda.
We know all too well since 11 September what the implications of that could be.
SwedishDet kan å andra sidan betyda ett steg bakåt till olika typer av auktoritärt styre.
It may, on the other hand, represent a step backwards into forms of authoritarianism.
SwedishAlla röster i samhället räknas, men bara en förenad röst kan betyda mycket.
Every voice in society matters, but only a united voice can make a real difference.
SwedishMen hemlighetsmakeri kan också betyda att mäktiga profitörer skyddas mot folkets ilska.
On the other hand, secrecy can also protect powerful profiteers from popular anger.
SwedishTill att börja med att enigheten i Europa inte kan betyda språklig likformighet.
Next, that every language is deserving of respect and deserves to be promoted and defended.
SwedishOm man skall delegera så måste det betyda att programmen skall ledas på plats.
If one is going to deconcentrate, then that means management of programmes on the ground.
SwedishAv er har vi lärt oss att när liberalerna säger nej, så kan det betyda ja, och det är fel.
Do not propose people who go against what your Commission has it in mind to do.
SwedishDetta skulle betyda att språket rycktes upp från marken utan sina rötter.
This would cause language to be torn out of the ground without its roots.
SwedishDet måste betyda något för konsumenterna och ge branschen något i utbyte.
It has to resonate with consumers and give some sort of return to the farming community.
SwedishDet skulle nämligen betyda att den nuvarande tredje oljekrisen kommer att bli en permanent kris.
In other words, the third oil crisis we are experiencing now, is here to stay.
Swedish... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
SwedishOm detta sker, kommer det att betyda mycket för förbättringen av flödeskontrollen.
That in itself will go a long way to improving flow control.
SwedishEtt engagemang från kommissionens sida skulle betyda mycket i frågan.
A commitment from the Commissioner on this issue would be important.
SwedishDetta bör emellertid inte betyda att det blir skattebetalaren som får bära bördan.
However, this may risk putting the burden on the taxpayer.
SwedishVi vet alla vad ett visst budskap kan betyda när det ges på ett visst sätt.
We know what giving a certain message in a certain way means.
SwedishDen här utvidgningen kommer att betyda mycket mer än de föregående.
This enlargement will be much more important than the previous ones.
SwedishFörordningen kommer att betyda mycket för att förbättra skyddet för människors hälsa och miljön.
The regulation will do much to improve the protection of human health and the environment.
SwedishMen vårt välstånd kommer slutligen inte att betyda någonting om det inte grundas på demokrati.
Our prosperity will ultimately count for nothing, however, if it is not rooted in democracy.
SwedishDet finns ett annat projekt som skulle betyda mycket för att främja utbytet mellan Europa och Asien.
There is another project that would greatly promote exchanges between Europe and Asia.
SwedishJag anser att toppmötet kommer att betyda mycket på nyckelområden som vatten och energi.
I believe that the Summit will make a significant difference in key areas such as water and energy.