"betungande" - Engelsk översättning

SV

"betungande" på engelska

SV betungande
volume_up
{adjektiv}

1. allmänt

betungande (även: besvärlig, tryckande)
Information i förväg bör inte ersättas med ett betungande registreringssystem.
Ex ante notification should not be replaced with a burdensome registration system.
Kapitalkraven kommer att vara särskilt betungande för private equity-fonder och riskkapital.
The capital requirements will be especially burdensome to PE and venture capital.
Ännu mer betungande är dock den ansenliga kostnad som belastar företagen.
But even more burdensome is the considerable cost imposed on companies.
betungande (även: besvärlig, svår, tung, tyngande)
I norra Europa finns betungande särförhållanden som inte har försvunnit.
In northern Europe, onerous special conditions apply that have not disappeared.
Alla medlemsstater kommer att ha ett samordnat förfarande som är enklare, snabbare och mindre betungande.
All Member States will have a harmonised procedure that is simpler, quicker and less onerous.
Kontrollerna får dock inte bli för betungande för transportsektorn.
The checks, however, should not be made too onerous for the transport sector.
betungande (även: tröttsam)
betungande (även: grym, tryckande, pressande, förtryckande)
Sådan betungande tystnad borde inte finnas längre i dag.
This oppressive silence ought no longer to exist nowadays.
De gjorde inte detta enbart p.g.a. förtrycket, utan också p.g.a. den betungande socioekonomiska situationen och bristen på frihet.
They did so not only because of the repression, but also because of the oppressive socio-economic situation and the climate of a lack of freedom.
Avtalets betungande karaktär är sådan att vi kan tala om en rättsakt för de multinationella företagen och skyldigheter för folken och regeringarna.
The oppressive nature of the agreement is such that we can talk of a charter of the rights of multinationals and of the obligations of nations and governments.

2. näringsliv

betungande
Information i förväg bör inte ersättas med ett betungande registreringssystem.
Ex ante notification should not be replaced with a burdensome registration system.
Kapitalkraven kommer att vara särskilt betungande för private equity-fonder och riskkapital.
The capital requirements will be especially burdensome to PE and venture capital.
Ännu mer betungande är dock den ansenliga kostnad som belastar företagen.
But even more burdensome is the considerable cost imposed on companies.

Synonymer (svenska) till "betungande":

betungande

Användningsexempel för "betungande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDe administrativa kraven är också mer betungande för små och medelstora företag.
The administrative and bureaucratic burden is also heavier for SMEs.
SwedishProduktionen ökade mycket snabbare än konsumtionen, vilket blev betungande för EU:s budget.
Production grew far faster than consumption, placing a heavy burden on the EU budget.
SwedishDen olika behandlingen är mer betungande ju mindre företaget är.
And the smaller the enterprise, the heavier the burden of this unequal treatment.
SwedishI annat fall riskerar vi att ålägga företagen ytterligare betungande bördor.
Otherwise, we risk imposing a further harmful burden on business.
SwedishDenna förenkling och modernisering har visat sig vara en betungande uppgift.
   Madam President, this simplification and modernisation has proved to be an arduous task.
SwedishDet finns uppenbarligen en viktig roll dessa myndigheter, men den får inte bli för betungande.
Clearly there is an important role for public authorities but it must not become overbearing.
SwedishArbetsuppgifterna är helt enkelt för betungande, och de klarar inte av dem.
The task is simply too difficult and they cannot cope.
SwedishMen Emma Bonino hade absolut rätt när hon slog fast att det humanitära problemet är ett mycket betungande problem.
But Emma Bonino was absolutely right in pinpointing the humanitarian problem as a dramatic one.
SwedishDetta är särskilt betungande för kvinnor på landsbygden.
Women are particularly overburdened in rural areas.
SwedishPå det sättet förebygger vi att de individuella europeiska skattebetalarna konfronteras med alltför betungande skatter.
In this way, we prevent the individual European taxpayers from being faced with too heavy a burden.
SwedishTillståndsbestämmelserna måste i framtiden vara rättvisa, förutsägbara och så lite betungande som möjligt för operatörerna.
Future licensing regimes must be fair, predictable and the least cumbersome possible for applicants.
SwedishHerr van der Waal sade att det kunde bli alltför betungande administrativt sett och att det kunde bli konkurrensproblem.
Mr van der Waal said that it could be too administrative and there might be problems for competitiveness.
SwedishVi skulle dock kunna övervinna prispressen genom vår penningpolitik, vilket skulle vara mer betungande för vår ekonomi.
However, this pressure could be overcome by our monetary policy, which would be more taxing on our economy.
SwedishMärkningen av mat bör inte vara alltför betungande för livsmedelssektorn, särskilt inte för små och lokala producenter.
Food labelling should not place too much of a burden on the food sector, particularly on small and local producers.
SwedishEU-blanketten för intygande av tid som inte omfattas av reglerna för kör- och vilotid har också visat sig orimligt betungande.
The EU form providing evidence of driving and rest time has also proved to be disproportionately cumbersome.
SwedishDet var 1996 års budget som fällde den tidigare kommissionen och 1997 års budget är precis lika betungande.
It was the 1996 accounts which led to the downfall of the previous Commission, and the 1997 accounts are just as incriminating.
SwedishAntingen lyckas de inte få lån för att garantera samfinansieringsdelen, eller så är byråkratin alltför betungande för dem.
Either they do not obtain a loan to ensure the co-financing part, or the red tape is too much of a burden for them.
SwedishDe är starkt kritiska till de betungande och byråkratiska revisionskraven som leder till en hög frekvens av avhopp.
They firmly blame the heavy and bureaucratic nature of the audit requirements as a reason for the high levels of drop-out.
SwedishSlutligen anser jag att vi framför allt måste investera i alternativa tekniska lösningar som är säkrare och inte så betungande.
Enlargement on 1 May 2004 will strengthen our voice and position on the international stage in favour of Kyoto.
SwedishJag tror inte att offren på Estonia och Herald of Free Enterprise skulle ha tyckt att det varit för administrativt betungande.
I do not think the victims of the Estonia or the Herald of Free Enterprise would think it was too administrative.