SV

beträffa {verb}

volume_up
För att skapa arbete måste arbetskostnaderna ned, det måste bli mer flexibilitet vad löner och arbetstid beträffar, och arbetslösa bör få mer stimulans för att komma igång.
In order to create employment, labour costs must come down, there must be greater flexibility in wages and working hours and the unemployed need more incentives to find work.
Logiken föreskriver alltså en homogenisering av avdragen för mervärdesskatt mellan alla medlemsstater vad beträffar hotell- och restaurangutgifter.
It would therefore be logical to make VAT deductions the same in all the Member States with regard to hotel and restaurant expenditure.
Detta betänkande kommer att åtföljas av Teversons betänkande, som förser oss med några av de argument som vi i parlamentet vill diskutera beträffande kontroll av fisket.
This report will be followed by Mr Teverson's report, implementing some of the ideas that we in Parliament want to discuss regarding fishing control.
Vi strävar dessutom efter att under den innevarande sexmånadersperioden slutföra första behandlingen av förslaget beträffande dess huvudsakliga innehåll.
We are likewise aiming to bring to a conclusion the first reading of the proposal as regards its main content during the current six-month term.

Synonymer (svenska) till "beträffa":

beträffa
beträffande