"betingelser" - Engelsk översättning

SV

"betingelser" på engelska

SV betingelser
volume_up
{pluralis}

betingelser (även: förhållanden, förutsättning)
Även detta program startades under mycket svåra betingelser.
This programme too was launched under very difficult conditions initially.
Vidare får statligt stöd inte styras av politiska betingelser, till exempel platsen för investeringen.
Furthermore, State aid must not be made contingent upon political conditions such as the site of investment.
Därefter krävs speciella betingelser och tillväxtfaktorer för att på nytt vända utvecklingen i riktning mot den önskade celltypen.
After that, special conditions and growth factors are needed to turn development anew in the direction of the desired cell type.

Användningsexempel för "betingelser" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishSysselsättningspolitikens betingelser är när allt kommer omkring förfalskade.
The term employment policy is completely misleading.
SwedishFör det första syftar vår energipolitik till att skapa goda betingelser för både medborgare och näringsliv.
First of all, the policies we follow in the energy sector seek to promote the wellbeing of our citizens and our industry.
SwedishFör det fjärde förkastades ledamöternas förnuftiga begäran att omröstningen skulle göras om under normala betingelser.
Fourth, the sensible request from the floor that the vote be repeated under normal circumstances has been rejected.
SwedishDessa nya betingelser kommer att bidra till att lösa problemen kring arresteringsorder och flyktingars återvändande.
This is the context that will help to resolve the controversy surrounding arrest warrants and the return of refugees.
SwedishTack vare EU:s hjälp har man kunnat genomföra ytterligare nödvändiga strukturreformer i Ukraina utifrån positiva betingelser.
Thanks to the EU's help, further necessary structural reforms have been set in train in Ukraine on the basis of a positive conditionality.
SwedishDet är det Donnelly föreslår, under vissa betingelser: jag har inte hört några andra förslag och jag ser inga andra lösningar för stunden.
That is what Mr Donnelly is proposing, with the benefit of an inventory: I have not heard any other proposals and I do not think that there are any other solutions at this time.
SwedishVi måste se till att detta relationsband är så starkt som möjligt så att vi kan nå målen som inte bara är viktiga för båda sidor utan är globala betingelser.
We have to ensure that the knot of this relationship is as strong as possible so we can achieve the goals that are not only important for both sides but are global necessities.
SwedishEtt exempel utgörs av punkt 20 med krav på "bättre möjligheter till abort under medicinskt trygga betingelser".
The report does not express any such desire and perception, as exemplified by paragraph 20 with its demand for the ‘facilitation of medically safe abortions’.
SwedishJag röstade för de nya krisåtgärderna för mjölkpriset i syfte att stödja producenterna som nu kämpar för sitt yrke under mycket svåra betingelser.
I voted in favour of new anti-crisis measures on the price of milk in order to support the producers who are currently struggling in a particularly difficult environment for their profession.
SwedishDärför bör EU se till att unionens betydande finansiella och tekniska stöd i regionen åtföljs av en förstärkt politisk närvaro och väldefinierade betingelser.
That is why the EU should ensure that its considerable financial and technical support in the region is accompanied by a reinforced political presence and a well-defined conditionality.