"betalning" - Engelsk översättning

SV

"betalning" på engelska

SV betalning
volume_up
{utrum}

  1. allmänt
  2. handel
  3. vardagligt

1. allmänt

betalning (även: straff, lön, amortering, inbetalning)
volume_up
payment {substantiv}
Vi fäster särskild vikt vid frågan om betalning och betalningssystem.
We lay particular emphasis on the question of a payment and payment systems.
Uppskjuten betalning av kapital, reserver och avsättningar i Europeiska centralbanken
Deferred payment of capital, reserves and provisions of the European Central Bank
Är kommissionen också beredd att plädera för betalning med bankkort?
Will the Commission also advocate payment by credit card or using a PIN number?
betalning (även: lön, avlöning, löning)
volume_up
pay {substantiv}
Men se upp - sen betalning är inte samma sak som långsam betalning.
But a warning is in order - late pay and slow pay are not the same thing.
Lika betalning för lika arbete på samma plats måste vara den allmänna principen.
Equal pay for equal work in the same place must be the overriding principle.
Kvinnorna garanteras en minimiperiod av mammaledighet, hädanefter med full betalning.
Women are guaranteed a minimum duration of maternity leave, which will henceforth be on full pay.
betalning (även: aktning, beaktande, hänsyn, anseende)
volume_up
consideration {substantiv}
betalning (även: klarering, avlopp, utflöde, avgång)
volume_up
discharge {substantiv}
Dessa sanktioner sker i form av stoppade betalningar och i att belägga importen med en ansvarsförpliktelse på 100-procentiga tullar som skall gälla retroaktivt.
These sanctions take the form of withholding liquidation and subjecting imports to a contingent liability of 100 % duties to be imposed retroactively.
Jag kan peka på tre enskilda firmor från Irland som trätt i likvidation på grund av sen betalning från kommissionen för kontrakt som dessa firmor fullgjort i Ryssland.
I can point to three individual small firms from Ireland that went into liquidation because of the late payment by the Commission for contracts those firms completed in Russia.

2. handel

betalning
volume_up
settlement {substantiv} [handel]
Betalning: datumet för vilket de hittills upplupna räntorna ska beräknas.
Settlement: the date at which the interest accrued up until then is to be calculated.
Betalning: datumet för värdepappersköpet.
Settlement: the date of purchase of the security.
Betalning: datum för värdepappersköpet.
Settlement: the date of purchase of the security.

3. vardagligt

betalning (även: avräkning, upplösning, utbyte, utdelning)
volume_up
payoff {substantiv}
Betalningen för dessa tjänster, verkar det som, var Världshandelsorganisationens beslut, som faktiskt hotar hela samhällsstrukturen i en region.
The payoff for those favours, it seems, was a WTO ruling which effectively threatens the entire social fabric of a region.

Synonymer (svenska) till "betalning":

betalning

Användningsexempel för "betalning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishKabinpersonalen arbetar fler timmar för lägre betalning och det måste försämra säkerheten.
Cabin crews are working longer hours for less money and that must compromise safety.
SwedishMen för att ändra några ord i nämnda handling, ville de ha 500 pund sterling i betalning.
But to vary a couple of words in the self-same document, they proposed to charge me GBP 500.
SwedishOrganisationen Trees for Travel planterar mot betalning träd efter varje flygresa som ni gjort.
For a fee, the organisation Trees for Travel plants trees after each plane trip you make.
SwedishFör att upprätta det ursprungliga kontraktet ville de ha 300 pund sterling i betalning av mig; detta verkade fullt rimligt.
To set up the original lease they charged me GBP 300; that seemed quite enough to me.
SwedishHandel mot betalning med äggceller skall inte vara möjlig!
We are familiar with the draft Directives.
SwedishBeräknar kapitalvärdet av en investering baserat på en diskonteringsfaktor vid periodisk betalning (nettonuvärdet).
Returns the net present value of an investment based on a series of periodic cash flows and a discount rate.
SwedishIngen befrielse skall beviljas för sådana skatter och avgifter som utgör betalning för allmännyttiga tjänster.
No exemption shall be granted in respect of taxes and dues which amount merely to charges for public utility services.
SwedishRänta är räntesatsen för en periods betalning.
Rate defines the interest rate per period.
SwedishDet är beklagligt att många barn tvingas att arbeta utan betalning på dessa byggarbetsplatser med fara för sina liv.
I fear there are also a great many children forced to do unpaid labour on building sites, at the risk of their lives.
SwedishAnvändningen av informationsteknik för att underlätta bl.a. betalning och journalföring har nämnts, liksom användningen av e-hälsovård.
Let me begin by reassuring Mrs Doyle that I share her concern about the urgency of this whole issue.
SwedishRänta är räntesatsen för en periods betalning.
SwedishHur kan man motivera att en betalning från Lille till Bastia skall vara billigare än samma transaktion mellan Lille och Bryssel?
How can banks justify a transfer from Lille to Bastia costing less than the same operation between Lille and Brussels?
SwedishDen mest omdiskuterade frågan har ju varit om blodgivning skall ske utan någon egentlig betalning till blodgivaren.
The most controversial issue has of course been that of whether blood should be given without the donors' actually being remunerated.
SwedishFör rätt betalning dödar hon.
She'll kill for you if the price is right.
SwedishDen mest omdiskuterade frågan har ju varit om blodgivning skall ske utan någon egentlig betalning till blodgivaren.
The most controversial issue has of course been that of whether blood should be given without the donors ' actually being remunerated.
Swedishkontant betalning före leverans
SwedishEn package deal för Agenda 2000 i mars, mindre betalning, i synnerhet för nettobetalarna, en sänkning av jordbruksutgifterna.
You spoke of a package deal in March on Agenda 2000, of lower contributions, especially by net contributors, of reducing agricultural expenditure.
SwedishAtt ställa infrastruktur till förfogande mot betalning ansågs av kommissionen vara jämförbart med leveranser av gas, vatten och elström, och därför skulle också moms tas ut.
According to the Commission, this is not a normal task of a public authority, but an economic activity.
SwedishNu till min betalning...
SwedishMed avseende på yrkandet för att runt år 2000 införa ett gemensamt mervärdesskattesystem enligt principen om betalning till ursprungsorten kan jag fatta mig kort.
I can be very brief about the call to introduce a common VAT system based on place of origin around the year 2000.