"betänkligheter" - Engelsk översättning

SV

"betänkligheter" på engelska

SV betänkligheter
volume_up
{pluralis}

betänkligheter (även: hinder, svårigheter, invändningar)
Allt som innehåller ordet strålning kommer nödvändigtvis att åtföljas av svårigheter, missförstånd och betänkligheter.
Anything which includes the word radiation is bound to be fraught with difficulties, misunderstandings and misgivings.
Vi har dock stora betänkligheter när det gäller ändringsförslag 4, som skulle leda till att vi backar från det åtagande som redan har gjorts i stadgan om de grundläggande rättigheterna.
We do, however, have major difficulties with Amendment No 4, which backtracks on the commitment already made in the Charter of Fundamental Rights.
I dag menar jag att vi också måste understryka att pakten faktiskt har visat sin effektivitet, och så kan vi ta itu med att reformera den utan betänkligheter.
The Pact is defective not only in that the Commission has no role when things are going well, but also in that it highlights only the difficulties that the Member States face in times of recession.

Användningsexempel för "betänkligheter" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag hade stora betänkligheter kring det ändringsförslag som förelades utskottet.
I had grave reservations about the amendment that was submitted in the committee.
SwedishDet hyser vi inga betänkligheter inför, utan kan snarare varmt välkomna detta.
Not only do we have no reservations about this provision, we expressly welcome it.
SwedishDärför måste man av och till också kunna åsidosätta sina egna betänkligheter.
Sometimes, therefore, one must be able to set aside one's own reservations.
SwedishJag röstade för denna förlikningsdelegations betänkande, men med vissa betänkligheter.
I voted in favour of this Conciliation Delegation Report but with some misgivings.
SwedishVi kommer att vara uppmärksamma på allas ömma punkter, intressen och betänkligheter.
We will pay attention to the sensitivities, interests and concerns of all.
SwedishJag har all respekt för Barón Crespos förslag och betänkligheter.
Madam President, I have all due respect for Mr Barón Crespo' s proposal and solicitude.
SwedishMina betänkligheter grundar sig på det enkla faktum att Turkiet inte är en europeisk stat.
My misgivings are founded on the simple fact that Turkey is not a European state.
SwedishMedborgarna får därför fler och fler betänkligheter mot gemenskapens institutioner.
The latter are therefore feeling more and more misgivings about the Union's institutions.
SwedishVi hyser många betänkligheter om målet som var att halvera antalet offer före 2010.
We have many concerns about the target, which was to halve the number of victims by 2010.
SwedishJag instämmer med de betänkligheter, som också flera av talarna här i dag gett uttryck för.
I agree with the views which several of the speakers have expressed here today.
SwedishJag måste tillstå, att punkterna 13, 14 och 15 liksom tidigare ger mig vissa betänkligheter.
I must admit that I still have some reservations about paragraphs 13, 14 and 15.
SwedishJag har valt att rösta för Martens betänkande, trots vissa betänkligheter.
I have decided to vote for Mr Martens ' report, in spite of reservations.
SwedishI betänkandet tar vi hänsyn till dessa betänkligheter med ett ändringsförslag.
We have included an amendment in the report to answer these concerns.
SwedishMan har således tagit hänsyn till parlamentets största betänkligheter.
Thus, the major reservations of the House have been taken into consideration.
SwedishMånga har betänkligheter när det gäller att ansluta Malta till Europeiska unionen.
Many people have doubts about admitting Malta to the European Union.
SwedishJag har valt att rösta för Martens betänkande, trots vissa betänkligheter.
I have decided to vote for Mr Martens' report, in spite of reservations.
SwedishTyvärr visar sig konsumenten knappast anpassa sitt konsumtionsbeteende till sina betänkligheter.
Sadly, consumers' purchasing behaviour does not change to reflect their concern.
SwedishDessa betänkligheter delas också av många i mitt land och inom gruppen.
These reservations are also shared by many in my country and in my parliamentary group.
SwedishTyvärr visar sig konsumenten knappast anpassa sitt konsumtionsbeteende till sina betänkligheter.
Sadly, consumers ' purchasing behaviour does not change to reflect their concern.
SwedishRådet har alltså betänkligheter, men det verkar som om kommissionen också har det.
The Council may have reservations, but so too has the Commission.