SV besvär
volume_up
{neutrum}

1. allmänt

besvär (även: väsen, bråk)
volume_up
ado {substantiv}
volume_up
appeal {substantiv}
Om mindre än två veckor kommer Lawals besvär över sitt omänskliga straff att behandlas inför rätta.
In less than two weeks Ms Lawal's appeal against her inhuman punishment comes up.
WTO: s överprövningsorgan har just bekräftat de första slutsatserna genom att förkasta kommissionens besvär.
The WTO appeal panel has just confirmed the initial conclusions, by rejecting the Commission's appeal.
Du talar om förfarandet för att anföra besvär.
You talk about the appeal procedure.
besvär (även: plåga, bråk, irritationsmoment, omak)
volume_up
bother {substantiv}
Det gäller bara att undersöka hur man kan minimera de besvär och kostnader de orsakar.
It is just a question of how we can minimise the bother they cause and the costs that result.
Jag håller med om detta, vilket just motiverar frågan: " Varför göra sig besvär?
I agree, which precisely raises the question: " Why bother? "
Jag håller med om detta, vilket just motiverar frågan: "Varför göra sig besvär?
I agree, which precisely raises the question: "Why bother?"
besvär (även: hinder, svårighet, förlägenhet)
volume_up
embarrassment {substantiv}
Jag förstår självklart att ni som fransman besväras, men det är inte min sak.
Of course I understand your embarrassment as a Frenchman, but that is not my business.
Vi måste inse att försöken att tämja brutala diktatorer som Muammar Khadaffi har misslyckats och orsakat stora besvär.
We have to realise that attempts to domesticate brutal dictators like Gaddafi have failed, causing much embarrassment.
Inte av något av de skäl som de förebar, utan för att ställa till med största möjliga besvär för unionen inför dessa folkomröstningar.
Not for any of the reasons they put forward, but to cause the Union maximum embarrassment in the runup to these public consultations.
besvär (även: börda, belastning, hinder, påhäng)
volume_up
encumbrance {substantiv}
volume_up
imposition {substantiv}
besvär (även: olägenhet, svårighet, omak, obehag)
volume_up
inconvenience {substantiv}
Jag beklagar det besvär som denna ändring har orsakat Europaparlamentet.
I regret the inconvenience that this amendment has caused the European Parliament.
Det innebär stora besvär för resenärerna och kostar mycket pengar.
That means great inconvenience to travellers and it costs a packet.
Det var verkligen den bästa lösningen, och det kommer att bespara oss en hel del besvär och konflikter.
This really was the best solution, and will spare us a great deal of inconvenience and conflict.
besvär (även: jobb, arbete, anställning, produkt)
volume_up
job {substantiv}
Detta är frågor som vi i utskottet väntar oss att kommissionen besvarar under det kommande året.
So, how can we mobilise market forces to develop new products and thus to create more jobs in the sector?
Det är opassande att rådet på detta byråkratiska, beskrivande sätt besvarar en fråga som inte avser det betänkande som presenterats av kommissionen utan som är en fråga om sysselsättningen.
It is improper for the Council to answer in this bureaucratic, descriptive way to a question not referring to the report presented by the Commission but a question about jobs.
besvär (även: elände, plåga, otyg)
volume_up
nuisance {substantiv}
Det är inte ovanligt att passagerare på en flygplats känner sig ovälkomna och till besvär.
It is not unusual for passengers at an airport to feel they are unwelcome and a nuisance.
Ni ställer under inga omständigheter till besvär.
Mrs González Álvarez, you are certainly not being a nuisance.
På toppmöten måste man också vara beredd att vara till besvär i en fråga som Tjetjenien.”
At summits, you must also be prepared to make a nuisance of yourself about an issue such as Chechnya.’
besvär (även: överläggning, babblande, bråk, tjafs)
volume_up
palaver {substantiv}
besvär (även: båge, band, förbindelse, remsa)
volume_up
tie {substantiv}

2. näringsliv

besvär
volume_up
appeal {substantiv}
Om mindre än två veckor kommer Lawals besvär över sitt omänskliga straff att behandlas inför rätta.
In less than two weeks Ms Lawal's appeal against her inhuman punishment comes up.
WTO: s överprövningsorgan har just bekräftat de första slutsatserna genom att förkasta kommissionens besvär.
The WTO appeal panel has just confirmed the initial conclusions, by rejecting the Commission's appeal.
Du talar om förfarandet för att anföra besvär.
You talk about the appeal procedure.

Användningsexempel för "besvär" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishI synnerhet uppskattar jag det besvär man gjorde sig med samarbetet med Ryssland.
I especially appreciate the trouble that was gone to over cooperation with Russia.
SwedishFörra året mottog Telecom Eireann ca 30 000 formella besvär från sina kunder.
Telecom Eireann last year dealt with some 30 000 formal complaints from customers.
SwedishFramför allt uppstår det verkliga besvär när det inte längre finns vårdnätverk.
When, in particular, healthcare networks are insufficient, genuine difficulties ensue.
SwedishDet kanske medför besvär för regeringarna men vi försvarar det med stor kraft.
It may be inconvenient to the governments, but we defend it very strongly.
SwedishJag hoppas att ni har mindre besvär av det men jag fruktar det värsta.
I hope you are affected by this to a lesser extent, but I fear the worst.
SwedishBefolkningen i det området fortsätter alltså att ha besvär av det här problemet.
So people living in that area are still stuck with the problem.
SwedishVi vet vilket besvär det har varit för parlamentet att komma fram till detta betänkande.
We know how much effort Parliament has put into producing this report.
SwedishNi sade alldeles i början av den här omröstningsomgången att era ögon orsakade er besvär.
You said at the very beginning of this voting session that your eyes were playing you up.
SwedishJag tror till och med att vi kommer att vinna med detta besvär inför domstolen.
I believe that we will win this action in the Court of Justice.
SwedishEn guru som leker president på den världspolitiska scenen, och bara ställer till besvär?
A presidential-style guru strutting the world stage, causing trouble?
SwedishNär det gäller målsättningarna så som de är beskrivna, där har jag inga besvär.
I have no problem at all with the objectives that are set out.
SwedishMot det finns i sig inga besvär. Texten har därigenom förbättrats juridiskt.
I have nothing against this as such, since the legal content of the text has been much improved.
SwedishDe härleder ur detta en rätt till invandring, där det dessutom går att inkomma med besvär.
From that assumption you deduce that immigration is a right, and an actionable one at that.
SwedishDärför lämnade han in besvär och fick rätt vid EG-domstolen.
So he took legal action and won his case at the European Court of Justice.
SwedishI fråga om hälsa är sålunda eventuella upplevda besvär kortvariga och fullständigt reversibla.
Thus, in terms of health, any problems experienced are of short duration and fully reversible.
SwedishRätten att lämna in framställningar och besvär är ett viktigt instrument för ett demokratiskt Europa.
The right of petition and complaint is an important instrument for a democratic Europe.
SwedishHur kan jag anföra besvär mot skadliga program till en myndighet?
How can I file a complaint with a government agency about malware?
SwedishFör det tredje, ett nytt besvär från BASI: s advokat Holmes har just inkommit till kommissionen.
Thirdly, a new complaint by Mr Holmes, a BASI lawyer, has just been received by the Commission.
Swedishc) passagerarna har rätt att anföra besvär på ett effektivt och snabbt sätt, ifall problem uppstår.
c) passengers have access to a swift and efficient appeals procedure should any problems arise;
SwedishVi har inte några besvär alls med Mombaurbetänkandet men desto mer med betänkandet av Turmes.
We have nothing against the Mombaur report, but we struggle all the more with the report by Mr Turmes.