"bestämmelse" - Engelsk översättning

SV

"bestämmelse" på engelska

SV bestämmelse
volume_up
{utrum}

1. näringsliv

bestämmelse (även: betingelse, föreskrift, förbehåll, stadgande)
volume_up
provision {substantiv}
Denna bestämmelse skall formuleras i bestämmelserna för genomförandet av avtalet.
This provision must find expression in the implementation rules for the agreement.
Denna bestämmelse, såsom parlamentet utformat den, får kommissionens fulla stöd.
This provision as formulated by Parliament is fully supported by the Commission.
Föredraget har också en bestämmelse om erkännande av kulturella traditioner.
The Treaty also has a provision for the recognition of cultural tradition.
volume_up
regulation {substantiv}
Kommissionens förslag är avsett som en bestämmelse med obegränsad varaktighet.
The Commission's proposal is intended to be a regulation of unlimited duration.
Finns det någon sådan bestämmelse, bortsett från 25.2 till vilken ni redan refererat?
Is there such a regulation, apart from 25(2) to which you have already referred?
Är inte en sådan bestämmelse detsamma som att säga att EU är en stat?
Is this regulation not the same as saying that the EU is a State?
bestämmelse
volume_up
clause {substantiv}
Vi kommer att rösta emot denna bestämmelse som förefaller oss mycket överdriven och t.o.m. farlig.
We will vote against this clause, which we think is exaggerated and dangerous.
Jag skulle också vilja att ni uppmärksammar en bestämmelse i anslutning till avskaffandet av dödsstraffet.
I also wish you to note a clause in relation to the abolition of the death penalty.
Det är därför lämpligt att ta bort denna bestämmelse.
It is therefore appropriate to remove this clause.
bestämmelse (även: frist)
volume_up
term {substantiv}
Där förefaller mig naturligtvis den bestämmelse om rådfrågning som kommissionen föreslår fullständigt acceptabel och normal.
And there, of course, the consultation terms proposed by the Commission seem to me to be perfectly acceptable and normal.
Bestämmelser med stor inverkan bör emellertid inte vara grundade på en kortsiktig syn.
However, rules with a significant effect should not be based on a short-term vision.
Vi har röstat för att tvingande bestämmelser införs före utgången av denna valperiod.
We have voted in favour of introducing binding rules before the end of this parliamentary term.

2. annat

bestämmelse (även: åtgärd, villkor, underhåll, föreskrift)
volume_up
provision {substantiv}
Denna bestämmelse skall formuleras i bestämmelserna för genomförandet av avtalet.
This provision must find expression in the implementation rules for the agreement.
Denna bestämmelse, såsom parlamentet utformat den, får kommissionens fulla stöd.
This provision as formulated by Parliament is fully supported by the Commission.
Föredraget har också en bestämmelse om erkännande av kulturella traditioner.
The Treaty also has a provision for the recognition of cultural tradition.
bestämmelse (även: regel, förordning, reglering, lagstadga)
volume_up
regulation {substantiv}
Kommissionens förslag är avsett som en bestämmelse med obegränsad varaktighet.
The Commission's proposal is intended to be a regulation of unlimited duration.
Finns det någon sådan bestämmelse, bortsett från 25.2 till vilken ni redan refererat?
Is there such a regulation, apart from 25(2) to which you have already referred?
Är inte en sådan bestämmelse detsamma som att säga att EU är en stat?
Is this regulation not the same as saying that the EU is a State?
bestämmelse (även: regel, styre, måttstock, föreskrift)
volume_up
rule {substantiv}
Tack, men det är inte min bestämmelse, det är en bestämmelse utfärdad av presidiet.
Thank you, but it is not my rule, it is the rule of the Bureau.
Inledningen omfattas av en särskild bestämmelse och det finns inga begränsningar.
The introduction is covered by a special rule and there are no limits.
Är det denna bestämmelse som skall följas eller finns det andra bestämmelser?
Is it this rule which is to be followed, or others?
bestämmelse (även: villkor, stipulation)
volume_up
stipulation {substantiv}
Fiskerisektorn lider redan tillräckligt under EU: s bestämmelser och restriktioner.
The fisheries sector already suffers enough from EU stipulations and restrictions.
I det tredje Wienavtalet från 1975 finns bestämmelser för enklaverna.
In the Vienna III agreement of 1975, certain stipulations were made in respect of the enclaves.
Här borde man noggrant kontrollera vilka bestämmelser från förordning 1408 / 71som kan tillämpas.
A detailed examination should be made of which stipulations based on Regulation 1408/ 71 apply here.
bestämmelse (även: öde, livsöde)
volume_up
destiny {substantiv}
bestämmelse (även: förbehåll, villkor, reservation)
volume_up
proviso {substantiv}
Det har fastställts en bestämmelse att s.k. standardklausuler som fastställts gemensamt av kommissionen och medlemsstaterna måste finnas med i alla avtal som ingås.
The proviso is established that ‘standard clauses’ laid down jointly by the Commission and the Member States must be incorporated in any agreements concluded.

Synonymer (svenska) till "bestämmelse":

bestämmelse

Användningsexempel för "bestämmelse" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEtt alternativ är en 26:e EU-bestämmelse för övervakning av globala aktörer.
One possible option is a 26th European regime for supervision of global actors.
SwedishResetillståndet" som kommissionen föreslår skulle skada denna bestämmelse.
The 'travel authorisation' proposed by the Commission would erode this mechanism.
SwedishResetillståndet " som kommissionen föreslår skulle skada denna bestämmelse.
The 'travel authorisation ' proposed by the Commission would erode this mechanism.
SwedishEuropeiska unionen kan inte hållas ansvarig för varje byråkratisk bestämmelse!
The European Union cannot be held responsible for every piece of red tape, Mr Cioloş.
SwedishDen bestämmelse som ordförandeskapet föreslagit utgör ett viktigt steg framåt.
The arrangements proposed by the Presidency are an important step forward.
SwedishDenna bestämmelse skapar emellertid låt oss säga svårigheter mellan PPE och oss.
However, this measure does cause problems, let it be said, between the PPE and ourselves.
SwedishEuratomfördraget innehåller ingen bestämmelse som uttryckligen förbjuder statligt stöd.
The Euratom Treaty does not include any clauses specifically prohibiting state aid.
SwedishI Nicefördraget föreskrivs en ändring av denna bestämmelse i två etapper.
The Treaty of Nice provides for this arrangement to be amended in two phases.
SwedishDet stämmer att denna bestämmelse har diskuterats av de olika parterna.
That, however, is a national matter; it is not a matter for European legislation.
SwedishHär behöver vi en klar och för olycksoffret tillfredsställande bestämmelse.
In such cases, we need clear regulations in favour of the accident victim.
SwedishMed en sådan bestämmelse är det möjligt att modernisera flottan och göra den säkrare.
Such a scheme makes it possible to modernise and improve the safety level of the fleet.
SwedishKommissionen borde i framtiden genomföra denna positiva bestämmelse.
I would be grateful if the Commission could use this positive definition in future.
SwedishSkälet till att jag tycker att denna bestämmelse skall avslås är att den inte är balanserad.
The reason why I think this document should be rejected is that it is not balanced.
SwedishI vilket fall som helst kommer vi att rösta emot den resolution som innehåller denna bestämmelse.
In any case, we are voting against the resolution which includes this condition.
SwedishDenna bestämmelse, såsom parlamentet utformat den, får kommissionens fulla stöd.
Firstly, there is enforcement of the rules on working hours.
SwedishJag tror att det också är en bestämmelse om skattemässig rättvisa i denna Europeiska union.
I think that there is a need for fair taxation in the European Union.
SwedishGenom denna omröstning kommer, hoppas jag, en kontroversiell bestämmelse att avskaffas.
This vote - I hope - will put an end to a controversial measure.
SwedishFörbud för kvinnors nattarbete var en uppnådd bestämmelse av arbetarrörelsen i Frankrike.
The prohibition of night work for women is a right acquired by the working movement in France.
SwedishJag är därför glad över att Nederländerna som första land redan genomfört denna bestämmelse.
I am pleased, therefore, that the Netherlands has been the first country to implement this.
SwedishDetta är inte rätt ställe att införa en sådan bestämmelse.
Amendment No 3 concerning the use of novel food ingredients is another matter.