SV

bestämmelse {utrum}

volume_up
1. näringsliv
Denna bestämmelse skall formuleras i bestämmelserna för genomförandet av avtalet.
This provision must find expression in the implementation rules for the agreement.
Denna bestämmelse, såsom parlamentet utformat den, får kommissionens fulla stöd.
This provision as formulated by Parliament is fully supported by the Commission.
Föredraget har också en bestämmelse om erkännande av kulturella traditioner.
The Treaty also has a provision for the recognition of cultural tradition.
Kommissionens förslag är avsett som en bestämmelse med obegränsad varaktighet.
The Commission's proposal is intended to be a regulation of unlimited duration.
Finns det någon sådan bestämmelse, bortsett från 25.2 till vilken ni redan refererat?
Is there such a regulation, apart from 25(2) to which you have already referred?
Är inte en sådan bestämmelse detsamma som att säga att EU är en stat?
Is this regulation not the same as saying that the EU is a State?
bestämmelse
Vi kommer att rösta emot denna bestämmelse som förefaller oss mycket överdriven och t.o.m. farlig.
We will vote against this clause, which we think is exaggerated and dangerous.
Jag skulle också vilja att ni uppmärksammar en bestämmelse i anslutning till avskaffandet av dödsstraffet.
I also wish you to note a clause in relation to the abolition of the death penalty.
Det är därför lämpligt att ta bort denna bestämmelse.
It is therefore appropriate to remove this clause.
bestämmelse (även: frist)
volume_up
term {substantiv}
Där förefaller mig naturligtvis den bestämmelse om rådfrågning som kommissionen föreslår fullständigt acceptabel och normal.
And there, of course, the consultation terms proposed by the Commission seem to me to be perfectly acceptable and normal.
Bestämmelser med stor inverkan bör emellertid inte vara grundade på en kortsiktig syn.
However, rules with a significant effect should not be based on a short-term vision.
Vi har röstat för att tvingande bestämmelser införs före utgången av denna valperiod.
We have voted in favour of introducing binding rules before the end of this parliamentary term.
2. annat
Denna bestämmelse skall formuleras i bestämmelserna för genomförandet av avtalet.
This provision must find expression in the implementation rules for the agreement.
Denna bestämmelse, såsom parlamentet utformat den, får kommissionens fulla stöd.
This provision as formulated by Parliament is fully supported by the Commission.
Föredraget har också en bestämmelse om erkännande av kulturella traditioner.
The Treaty also has a provision for the recognition of cultural tradition.
Kommissionens förslag är avsett som en bestämmelse med obegränsad varaktighet.
The Commission's proposal is intended to be a regulation of unlimited duration.
Finns det någon sådan bestämmelse, bortsett från 25.2 till vilken ni redan refererat?
Is there such a regulation, apart from 25(2) to which you have already referred?
Är inte en sådan bestämmelse detsamma som att säga att EU är en stat?
Is this regulation not the same as saying that the EU is a State?
bestämmelse (även: regel, styre, föreskrift, måttstock, tumstock)
volume_up
rule {substantiv}
Tack, men det är inte min bestämmelse, det är en bestämmelse utfärdad av presidiet.
Thank you, but it is not my rule, it is the rule of the Bureau.
Inledningen omfattas av en särskild bestämmelse och det finns inga begränsningar.
The introduction is covered by a special rule and there are no limits.
Är det denna bestämmelse som skall följas eller finns det andra bestämmelser?
Is it this rule which is to be followed, or others?
bestämmelse (även: stipulation, villkor)
Fiskerisektorn lider redan tillräckligt under EU: s bestämmelser och restriktioner.
The fisheries sector already suffers enough from EU stipulations and restrictions.
I det tredje Wienavtalet från 1975 finns bestämmelser för enklaverna.
In the Vienna III agreement of 1975, certain stipulations were made in respect of the enclaves.
Här borde man noggrant kontrollera vilka bestämmelser från förordning 1408 / 71som kan tillämpas.
A detailed examination should be made of which stipulations based on Regulation 1408/ 71 apply here.
bestämmelse (även: öde, livsöde)
bestämmelse (även: villkor, reservation, förbehåll)
Det har fastställts en bestämmelse att s.k. standardklausuler som fastställts gemensamt av kommissionen och medlemsstaterna måste finnas med i alla avtal som ingås.
The proviso is established that ‘standard clauses’ laid down jointly by the Commission and the Member States must be incorporated in any agreements concluded.

Användningsexempel för "bestämmelse" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDenna bestämmelse, såsom parlamentet utformat den, får kommissionens fulla stöd.
This provision as formulated by Parliament is fully supported by the Commission.
SwedishI artikel 7 finns en särskild bestämmelse om hur den nya kommissionen ska utses.
In item 7 there is a specific provision on the appointment of the new Commission.
SwedishMed denna bestämmelse undergrävs de facto förbudet mot kloning av mänskligt liv.
This provision is a de facto circumvention of the ban on cloning human life forms.
SwedishKommissionens förslag är avsett som en bestämmelse med obegränsad varaktighet.
The Commission's proposal is intended to be a regulation of unlimited duration.
SwedishFrågor som denna specifika bestämmelse kommer vi också att koncentrera oss på.
Issues such as this particular provision will also be the focus of our attention.
SwedishDenna typ av bestämmelse är inte lämplig i ett direktiv om förslag till regelverk.
This kind of provision is not appropriate in a directive on a framework proposal.
SwedishJag undrar om det inte borde finnas någon bestämmelse om detta i arbetsordningen.
I wonder whether in fact there should be some provision in the Rules for that.
SwedishDenna bestämmelse skall formuleras i bestämmelserna för genomförandet av avtalet.
This provision must find expression in the implementation rules for the agreement.
SwedishDet finns ingen bestämmelse i FN:s stadga om en regional plats i säkerhetsrådet.
There is no provision in the UN Charter for a regional seat on the Security Council.
SwedishLissabonfördraget innehåller emellertid också en oerhört viktig ny bestämmelse.
However, the Treaty of Lisbon also has an extremely important new provision.
SwedishEtt alternativ är en 26:e EU-bestämmelse för övervakning av globala aktörer.
One possible option is a 26th European regime for supervision of global actors.
SwedishFinns det någon sådan bestämmelse, bortsett från 25.2 till vilken ni redan refererat?
Is there such a regulation, apart from 25(2) to which you have already referred?
SwedishResetillståndet" som kommissionen föreslår skulle skada denna bestämmelse.
The 'travel authorisation' proposed by the Commission would erode this mechanism.
SwedishResetillståndet " som kommissionen föreslår skulle skada denna bestämmelse.
The 'travel authorisation ' proposed by the Commission would erode this mechanism.
SwedishEuropeiska unionen kan inte hållas ansvarig för varje byråkratisk bestämmelse!
The European Union cannot be held responsible for every piece of red tape, Mr Cioloş.
SwedishEn relevant bestämmelse om detta har införts i ordförandeskapets kompromiss.
A relevant provision on this issue has been introduced in the Presidency compromise.
SwedishDenna bestämmelse gäller uttryckligen och endast klagomål vid domstolen.
This provision refers explicitly and exclusively to complaints before the Court.
SwedishDen bestämmelse som ordförandeskapet föreslagit utgör ett viktigt steg framåt.
The arrangements proposed by the Presidency are an important step forward.
SwedishKommissionen kommer noga att övervaka genomförandet av denna bestämmelse.
The Commission will be closely monitoring the implementation of this provision.
SwedishDet finns också en bestämmelse om en inspektionsordning som övervakas av kommissionen.
There is also provision for an inspection process overseen by the Commission.