"beslutsamt" - Engelsk översättning

SV

"beslutsamt" på engelska

SV beslutsamt
volume_up
{adverb}

beslutsamt (även: bestämt, säkert, hårt, fast)
volume_up
firmly {adv.}
Samtliga dessa rådets beslut måste genomföras beslutsamt men med urskiljning.
All of these Council decisions must be implemented firmly, but with discernment.
Sedan bör strategin fast och beslutsamt överlämnas till ThyssenKrupp.
The strategy should then be put firmly, frankly and decisively to ThyssenKrupp.
Europeiska unionen måste stå enad i denna fråga, beslutsamt och kompetent.
The European Union needs to speak with one voice on this, firmly and competently.
beslutsamt (även: bestämt, målmedvetet, resolut)
Jag hoppas därför att kommissionen beslutsamt försvarar denna berättigade ståndpunkt.
I thus hope that the European Commission defends resolutely this legitimate position.
Det reagerar snabbt och beslutsamt på mänskliga tragedier världen över.
It reacts rapidly and resolutely to the human tragedies all around the world.
Det är viktigt att beslutsamt gå mot en harmonisering av den egentliga lagstiftningen.
We must move resolutely towards achieving legislative harmonisation itself.

Användningsexempel för "beslutsamt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishUtskottet fick till stånd en god kompromiss som vi beslutsamt bör stå fast vid
The committee has reached a good compromise and we should clearly stick to that.
SwedishVi måste därför närma oss europeisk tillsyn, och vi måste göra det beslutsamt.
We therefore need to move towards European supervision and do so in a decisive way.
SwedishBland annat föreslås ett beslutsamt agerande när det gäller efterfrågan på energi.
Amongst other things, it proposes decisive action in connection with energy demand.
SwedishVi driver aktivt och beslutsamt linjen att uppmärksamma de frågor som ni berörde.
There is an active and determined policy to focus on the issues you have touched on.
SwedishBetänkandet är modigt och beslutsamt och förtjänar att jag lovordar och stöder det.
The report is courageous and decisive and deserves my praise and my support.
SwedishFör att nå dit måste EU lära sig hur man uppträder kraftfullt, beslutsamt och enat.
To achieve this, Europe must know how to speak with one strong and determined voice.
SwedishDetta är något som Europeiska unionen beslutsamt och kraftfullt måste ta itu med.
It is something which Europe needs to address decisively and dynamically.
SwedishNi kommer att ta itu med EU: s verkliga problem, lågmält men beslutsamt.
You are going to tackle the EU’ s real problems, quietly but with determination.
SwedishEU:s politiska svar måste därför vara mångsidigt, konsekvent och beslutsamt.
Therefore Europe's policy response must be comprehensive, consistent and determined.
SwedishVi måste agera förnuftigt och beslutsamt eftersom vi inte har någon tid att förlora.
We must act intelligently and decisively, because there is no time to lose.
SwedishLåt mig dock försäkra er om att presidiet beslutsamt tar itu med denna angelägenhet.
But let me assure you that this concern is very much in hand in the Bureau.
SwedishNi har agerat beslutsamt och framgångsrikt i båda de kriser som inträffade i år.
You have acted decisively and successfully in both of the crises which occurred this year.
SwedishNi kommer att ta itu med EU:s verkliga problem, lågmält men beslutsamt.
You are going to tackle the EU’s real problems, quietly but with determination.
SwedishJag vill uppmuntra landet att beslutsamt fortsätta på den inslagna vägen.
I should like to encourage that country to walk that road with determination.
SwedishKommissionen kommer målmedvetet och mycket beslutsamt att verka för detta.
The Commission will work towards this goal with purpose and with great determination.
SwedishVarje ökning av strömmen av olagliga invandrare måste beslutsamt motarbetas.
Any upsurge in the flow of illegal migrants must be decisively countered.
SwedishJag tror att det vore bra att arbeta beslutsamt för dessa specifika mål.
I think it would be helpful to work determinedly towards these specific objectives.
SwedishDessa påståenden måste fastställas, och EU måste beslutsamt kräva att så sker.
These allegations must be determined, and Europe must show determination that they should.
SwedishFör det första ett mycket beslutsamt engagemang för att se till att övergången i öst lyckas.
First of all there is a very firm commitment to ensuring transition in the East.
SwedishLåt oss kraftfullt och beslutsamt säga nej till sådana riskabla satsningar.
Let us give a strong and definitive ‘ no ’ to such dangers and ventures.