"beskaffenhet" - Engelsk översättning

SV

"beskaffenhet" på engelska

SV

beskaffenhet {utrum}

volume_up
beskaffenhet (även: natur, slag, typ, läggning, sort)
Informationen om virusets beskaffenhet är konfidentiell och sekretessbelagd.
Information on the nature of the virus is protected, is kept secret.
Reformens exakta beskaffenhet bör uppnås på ett balanserat och väl avvägt sätt.
The precise nature of the reform should be achieved in a balanced and measured way.
De ifrågasätter på allvar EU-projektets beskaffenhet och inriktning.
They seriously question the nature and direction of the EU project.
Vi vill framhäva att viss framgång trots allt åstadkoms i förhållande till doktrinen, och att dess särskilda beskaffenhet erkändes.
We should like to emphasise the fact that, in spite of everything, some progress was made in relation to the doctrine, and that, accordingly, its particular character was acknowledged.
Nu är det dags att vi återvänder, och använder all vår påverkan för att återvända, till den traditionella bankchefen som beräknar risker utifrån beskaffenhet, förmåga och meriter.
It is time now that we returned, and used every influence we have to return, to the traditional bank manager, who can make calculated risk based on character, ability and track record.
Det måste stå klart för oss att EU:s nuvarande institutionella beskaffenhet inte för oss vidare.
It must be clear to us that the present institutional constitution of the European Union will get us nowhere.
Den stiftar lag, den skipar rätt, i över 3 000 kommittéer vars beskaffenhet ingen någonsin har hört talas om och som inte heller har uttalats.
It makes law, it produces law, in over 3 000 committees whose constitution nobody ever knows and has not been declared.
I dag diskuterar Europaparlamentet ett fördrag som till sin beskaffenhet och sitt innehåll är en konstitution; det är åtminstone vad föredragandena säger att vi gör.
   Mr President, today, the European Parliament is debating a treaty that is, as regards its nature and content, a constitution, or at least that is what the rapporteurs tell us we are doing.
beskaffenhet (även: före, omständigheter)
volume_up
going {substantiv}
I stort sett samma diskussion om kriteriernas dynamiska beskaffenhet som vi har sett i fråga om miljömärket har också pågått på området energimärkning.
Ladies and gentlemen, more or less the same sort of debate on the dynamic nature of the criteria that we have seen with the Ecolabel has also been going on in the area of energy labelling.
beskaffenhet (även: kvalitet, slag, kvalité, egenskap, art)
Den nuvarande marknadsekonomin grundar sig fortfarande i hög grad på den fysiska värdering som konsumenten gör av pengarnas materiella beskaffenhet och av handlarens kvalitet.
The current market economy is still largely based on the consumer's physical assessment of the materiality of the currency and the quality of the retailer.
Detta steg kommer att och måste följas av flera, för det är av avgörande betydelse för unionens framtida beskaffenhet att en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik utvecklas.
This must and will be followed by further steps, because the development of a common foreign and security policy will determine the future quality of the Union.
beskaffenhet (även: textur, struktur, vävnad, konsistens)

Användningsexempel för "beskaffenhet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishReformens exakta beskaffenhet bör uppnås på ett balanserat och väl avvägt sätt.
The precise nature of the reform should be achieved in a balanced and measured way.
SwedishGenom att ändra storlek kommer Europeiska unionen att ändra beskaffenhet.
So our continent will have to rethink its rules rather than simply tidy them up.
SwedishVi talar om chokladens beskaffenhet och märkningen av den.
Mr President, we are talking about the ingredients of chocolate and its name.
SwedishDet är dock inte bara våldets beskaffenhet i hemmen som bör undersökas.
Every single one of us knows of someone who has suffered from this violence.
SwedishVi måste gå längre eftersom de båda systemens rättsliga beskaffenhet är i grunden olika.
We must go further as the legal nature of these two systems is intrinsically different.
SwedishInformationen om virusets beskaffenhet är konfidentiell och sekretessbelagd.
Information on the nature of the virus is protected, is kept secret.
SwedishI många fall är en bättre lösning att ändra vägens beskaffenhet och inte däckstandarderna.
In many cases a better solution is to change the road surface and not the tyre standards.
SwedishVi anser att det är två väsentliga aspekter, av olika beskaffenhet men dock lika viktiga.
We believe that these are two fundamental aspects, of different types but equally important.
SwedishDe ifrågasätter på allvar EU-projektets beskaffenhet och inriktning.
They seriously question the nature and direction of the EU project.
SwedishGenom att ändra storlek kommer Europeiska unionen att ändra beskaffenhet.
In changing size, the European Union will change in nature.
SwedishFör det andra verkar vi för en begränsning av fetternas beskaffenhet till vissa tropiska fetter.
Secondly we are strongly in favour of restricting the type of fats to specific tropical fats.
SwedishMed förbehåll för detta kan vi emellertid indela dessa i tre grupper beroende på beskaffenhet.
Nevertheless, the amendments can be grouped into three main categories, according to their nature.
SwedishEU har en roll att spela, förutsatt att det kan hantera frågans hela invecklade beskaffenhet.
Europe has a part to play, provided that it can deal with all the complexities of the issue.
SwedishModellens beskaffenhet beror på vilken typ av djur vi är.
The nature of the model depends on the kind of animal we are.
SwedishDärefter är det dock parlamentets och rådets sak att avgöra stödets storlek, beskaffenhet och form.
After this, the amount, type and form of support will surely be for Parliament and the Council to decide.
SwedishDet måste stå klart för oss att EU:s nuvarande institutionella beskaffenhet inte för oss vidare.
It must be clear to us that the present institutional constitution of the European Union will get us nowhere.
SwedishDe kan på grund av sin beskaffenhet inte erodera havsbotten.
By their very nature, they do not erode the sea bottom.
SwedishDäremot stödets beskaffenhet och hur det används - visst.
The nature of that aid, the way in which it is used, yes.
SwedishBegreppet " Batterikäfig" säger bara något om burens användningsområde och inte om dess beskaffenhet.
So the term 'battery cage' only tells us how the cage is used, but nothing about its dimensions and properties.
SwedishBegreppet " Batterikäfig " säger bara något om burens användningsområde och inte om dess beskaffenhet.
So the term 'battery cage ' only tells us how the cage is used, but nothing about its dimensions and properties.

Synonymer (svenska) till "beskaffenhet":

beskaffenhet