SV

berättelse {utrum}

volume_up
berättelse (även: berättande, skildring)
Men ni vet, vi har blivit besatta med denna linjära berättelse. Och antagligen så är höjdpunkten för utbildning att komma in på högskola.
But, you know, we have become obsessed with this linear narrative. ~~~ And probably the pinnacle for education is getting you to college.
De består av idéer och berättelser samt symboler och ledare.
It's comprised of ideas and narratives and symbols and leaders.
Det vore bra om det förflutna kunde erkännas utan politik, utan dagens politiska vinkling, och om en gemensam historisk berättelse upprättades.
It would be good to acknowledge the past without politics, without present-day political bias, and to formulate a common historical narrative.
Olyckligtvis så är vissa detaljer i din berättelse smått förvrängda.
Unfortunately, certain details of your story are slightly skewed.
Min rumskamrat hade en enda berättelse om Afrika.
My roommate had a single story of Africa: a single story of catastrophe.
Jag tror att denna enda berättelse om Afrika från början kommer från västerländsk litteratur.
This single story of Africa ultimately comes, I think, from Western literature.
Men hjälten i denna berättelse, som var en riktig snåljåp, genomgick en total förändring.
Yet the hero of this tale, who was a real miser, underwent a transformation.
Jag vill kortfattat berätta en "Berättelse om två planeter."
I want to share briefly a tale of two planets.
Så min berättelse handlar om två hjärnor, för det kanske förvånar dig, men våra magar har en fullgod hjärna.
So my story is a tale of two brains, because it might surprise you, our gut has a full-fledged brain.
berättelse (även: historia, historien, historik, skeende)
För familjen letar jag efter recept som ger vika åt mina egna personliga berättelser.
For family, I'm looking for recipes that genuflect to my own personal histories.
berättelse (även: berättande, skildring)
Kommissionens berättelse om övervakning av den gemensamma fiskeripolitiken år 1995 är inte någon särskilt behaglig läsning.
Madam President, the Commission's report on the monitoring of the Common Fisheries Policy in 1995 does not make for very pleasant reading.
Det skall sedan rapporteras i berättelser om övervakning av den gemensamma fiskeripolitiken.
We must then have reports on the monitoring of the Common Fisheries Policy.

Användningsexempel för "berättelse" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag tror att min personliga berättelse förklaras enklast på bilden, och det är tillgång.
I think my personal story is explained very simply on the slide, and it's access.
SwedishKonsekvensen av en enda berättelse är denna: den berövar människor deras värdighet.
The consequence of the single story is this: It robs people of dignity.
SwedishMen hjälten i denna berättelse, som var en riktig snåljåp, genomgick en total förändring.
Yet the hero of this tale, who was a real miser, underwent a transformation.
SwedishJag tror att denna enda berättelse om Afrika från början kommer från västerländsk litteratur.
This single story of Africa ultimately comes, I think, from Western literature.
SwedishSå vår berättelse slutar i början - i alltings början, Big Bang.
So our story ends at the beginning -- the beginning of all things, the Big Bang.
SwedishDet handlar om människors individuella öden där ingen berättelse är den andra lik.
This is about the individual fate of human beings, in which every person's story is different.
SwedishVi samarbetade med extremisterna, och det vill jag försöka illustrera genom en kort berättelse.
We engaged with the extremists, and I will try to illustrate that with a brief story.
SwedishJag kommer att tänka på denna berättelse när frågor om mänskliga rättigheter tas upp.
I am reminded of this story when human rights issues come up.
SwedishMen jag vill börja med en berättelse om en ovanlig och fruktansvärd man.
But I want to begin with a story of an unusual and terrible man.
SwedishOlyckligtvis så är vissa detaljer i din berättelse smått förvrängda.
Unfortunately, certain details of your story are slightly skewed.
SwedishSå vi tar med de tillbaka till en nutida berättelse för barn.
And so we're bringing them back in a contemporary story for children.
SwedishJag har broschyren här, och alla kan se att det är en tecknad serie och alltså en fiktiv berättelse.
I have the brochure here, and everyone can see that it is a comic strip and therefore fictional.
SwedishDen sistnämnda punkten är en av de viktigaste saker som BSE-krisens tragiska berättelse har lett till.
This last point is one of the most important to emerge from the tragic story of the BSE crisis.
SwedishMen låt mig ge dig ett annat perspektiv på samma berättelse.
But let me give you a different perspective on the same story.
SwedishMin rumskamrat hade en enda berättelse om Afrika.
My roommate had a single story of Africa: a single story of catastrophe.
SwedishFör tio år sedan publicerades en fin berättelse av den vitryska författaren Vasil Bykov.
   Mr President, 10 years ago a fine story by the Belarusian writer Vasil Bykov was published.
SwedishDet är en fantastisk berättelse och vi vet alla hur den slutar.
So that's a fantastic story, and we all know how it ends.
SwedishDet är en berättelse som är en skildring av lärande och lärare.
It's a story that's a testament to teaching and teachers.
SwedishDet här är en berättelse om en plats som jag nu kallar för mitt hem.
So this is a story of a place that I now call home.
SwedishNu skulle jag vilja återge en berättelse för er som jag bevittnade för ungefär två och en halv månader sedan.
Here, I would like to narrate a story to you that I witnessed about two and a half months ago.

Synonymer (svenska) till "berättelse":

berättelse