"benämning" - Engelsk översättning

SV

"benämning" på engelska

SV

benämning {utrum}

volume_up
Eller gäller benämningen krigsförbrytare även för de som bär ansvaret för förintandet av Dresden, Hiroshima och Nagasaki?
Or is the designation of war criminal equally applicable to those responsible for the destruction of Dresden, Hiroshima and Nagasaki?
Det kallas , men jag tror att vi skall vara noga med att använda rätt benämning: det är ett slags sexslavhandel i dag i Europa och i världen.
It is called trafficking, but I believe we must be careful about using the correct designation.
Både Frankrike och Schweiz har ansökt hos kommissionen om att få registrera benämningen Gruyère som skyddad ursprungsbeteckning.
Both France and Switzerland have submitted applications to the Commission for registration of the name ‘Gruyère’ as a protected designation of origin (PDO).
benämning (även: namn, rykte, skällsord, känd person, känt namn)
volume_up
name {substantiv}
En annan benämning på resultatreserven är effektivitetsreserven.
Another name for the performance reserve is efficiency reserve.
Fördragets benämning utformades i Joschka Fischers tal i maj 2000 – för sex år sedan.
That treaty’ s name was conceived in Joschka Fischer’ s speech in May 2000 – six years ago.
Det visar hur absurt växtskyddsmedel är som benämning.
This shows how absurd plant protection products is as a name.
benämning (även: namn)
Den första fastställer nödvändigheten av tydlig och läslig märkning av livsmedel som säljs i lösvikt, för att ge konsumenten öppen information om benämning, pris och, i förekommande fall, ursprung.
The first stipulates the need to label foodstuffs sold in bulk clearly and legibly, so that consumers have clear information on their denomination, price and, if necessary, their origin.

Användningsexempel för "benämning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFördragets benämning utformades i Joschka Fischers tal i maj 2000 – för sex år sedan.
That treaty’ s name was conceived in Joschka Fischer’ s speech in May 2000 – six years ago.
SwedishGummiasfalt är en benämning för asfaltsmassa som innehåller rivet gummi från uttjänta bildäck.
Rubber Asphalt is an abbreviation for asphalt containing shredded rubber from used tires.
SwedishMin andra punkt rör striden om konstitutionens benämning.
My second point concerns the controversy about the name of the Constitution.
SwedishFör mig är det en oriktig benämning och jag skulle ha föredragit något i stil med substandard ships.
For me, that is a misnomer and I would have preferred something like 'substandard' ships.
SwedishDen bulgariska osten måste nu säljas under en okänd benämning och blir alltså mindre efterfrågad.
The Bulgarian cheese now has to be sold under an unknown name and is therefore less in demand.
SwedishEn annan benämning på resultatreserven är effektivitetsreserven.
Another name for the performance reserve is efficiency reserve.
SwedishVi går nu vidare till förfarandet som vi, i brist på en bättre benämning, kallar ?
We now move to the procedure which, for want of a better phrase, we have called 'catch the eye'.
SwedishVi går nu vidare till förfarandet som vi, i brist på en bättre benämning, kallar?
We now move to the procedure which, for want of a better phrase, we have called 'catch the eye '.
SwedishDet visar hur absurt växtskyddsmedel är som benämning.
This shows how absurd plant protection products is as a name.
SwedishFaktum är att det inte ens förtjänar att kallas direktiv. ”Tomt skal” skulle vara en mer passande benämning.
In fact, the term 'directive' is not even justified; 'empty shell' would be a more accurate label.
SwedishNu har en ny benämning uppstått - ”slutet för billig mat”.
Now a new term has appeared - 'the end of cheap food'.
SwedishGäller det den princip juristerna känner under dess latinska benämning, nämligen principen om non bis in idem?
Does this refer to the principle that lawyers understand by its Latin name, the non bis in idem principle?
SwedishVärldssamfundet är bara en ihålig benämning för att beskriva kejsardömet och dess anglosaxiska lakejer.
The international community is nothing but a hollow formula for supporting the empire and its Anglo-Saxon flunkeys.
SwedishAnvänder inte livsmedelsindustrins företrädare denna nya benämning, och vad kan konsumenterna göra för att skydda sig?
Don't representatives of the food industry use this new term, and how can consumers protect themselves?
SwedishDet handlar inte bara om koalitionens benämning.
It is not only about the name this coalition has.
SwedishEn alternativ benämning för projektmodell är projektstandard.
The tasks described in the model are of an administrative type. Project standard is sometimes used as an alternative name for project model.
SwedishVad vi gör är att använda en positiv benämning för något som har negativa följder, nämligen att begränsa reproduktionen.
What we are doing is giving a positive name to something that has negative consequences, namely the restriction of reproduction.
SwedishDet som kännetecknar dessa 16 myndigheter i dag är olikheterna i arbetssätt, ansvarsområde och benämning.
What characterises these 16 agencies today is indeed their diversity, in terms of how they operate, the tasks assigned to them and what they are called.
SwedishI betänkandet försöker man få ordning på allt detta och tillämpa en enkel princip: en norm, ett förfarande, en benämning och ett namn.
The report proposes to sort all this out and to apply a simple principle: one act, one procedure, one description, one name.
SwedishI synnerhet skulle jag vilja opponera mig mot kommissionens förslag där den föreslår att det bör finnas en benämning " kan innehålla" .
In particular, I would take issue with the Commission proposal where it suggests that there should be a label 'may contain' .

Synonymer (svenska) till "benämning":

benämning